THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp thành phố năm 2022

Thông báo tham gia cuộc thi viết chính luận khoa học "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"

Công văn về việc đăng ký dự tuyển đào tạo Cao cấp lý luận chính trị năm 2021

Thông báo triển khai thực hiện khai báo y tế điện tử bằng mã QR

Thông báo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn về việc đăng ký dự tuyển trình độ tiến sĩ, thạc sĩ năm 2021

Thông báo kết quả Vòng 1 kỳ xét tuyển dụng giảng viên năm 2020