Quyết định về việc công nhận " Giải pháp có hiệu quả trong công tác cấp cơ sở năm 2020"

Quyết định về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét, công nhân giải pháp có hiệu quả trong công tác năm 2019

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và bình xét danh hiệu thi đua năm 2019

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi "Giảng viên giảng dạy giỏi" cấp cơ sở

Quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo và Tổ thư ký Hội thi "Giảng viên giảng dạy giỏi" cấp cơ sở

Quyết định về việc Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước