Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
Trích yếu: Thông báo kết quả xét, đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020
Ngày ban hành:
18/01/2021
Ngày có hiệu lực:
18/01/2021
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo công khai tài chính năm 2020
Ngày ban hành:
30/12/2020
Ngày có hiệu lực:
30/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá 02 xe ô tô đã qua sử dụng
Ngày ban hành:
17/12/2020
Ngày có hiệu lực:
17/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2020
Ngày ban hành:
01/12/2020
Ngày có hiệu lực:
01/12/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1557-CV/HVCTQG về phổ biến Nghị định 119/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành:
30/11/2020
Ngày có hiệu lực:
30/11/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người"
Ngày ban hành:
03/11/2020
Ngày có hiệu lực:
03/11/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên
Ngày ban hành:
29/10/2020
Ngày có hiệu lực:
29/10/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc công nhận " Giải pháp có hiệu quả trong công tác cấp cơ sở năm 2020"
Ngày ban hành:
26/10/2020
Ngày có hiệu lực:
26/10/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực