Giới thiệu sách: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới phát triển đất nước”

  11/04/2024 07:52 AM


  Tác giả: GS,TS Nguyễn Xuân Thắng

  Số trang: 794

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, H. 2023.

  Trong gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đó là những minh chứng khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

  Trên nền tảng phát triển mới, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 với mục tiêu phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng XHCN.

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Bối cảnh quốc tế và yêu cầu phát triển bứt phá của đất nước trong thời kỳ mới đòi hỏi Đảng ra phải tiếp tục đổi mới tư duy phát triển trên cơ sở phát huy tiềm năng, vị thế, điều kiện thực tiễn của chúng ta, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, thời đại”, “phải tạo được những bước đột phá về lý luận phát triển, khai thông những điểm nghẽn về tư duy, nhận thức, quan điểm phục vụ cho việc hoàn thiện thể chế, xây dựng đường lối, chủ trương, định hướng, chính sách phát triển; khơi dậy khát vọng và phát huy ý chí, quyết tâm của cả dân tộc; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra”.

  Nhằm cung cấp cho bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu sâu sắc hơn về nền tảng tư tưởng của Đảng, lịch sử, truyền thống cách mạng, những vấn đề lý luận và thực tiễn về sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới, phát triển đất nước” của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

  Cuốn sách được hình thành trên cơ sở tập hợp các bài phát biểu, bài viết của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng tại các hội thảo khoa học, lễ kỷ niệm… từ năm 2021 đến nay, nhiều bài đã được công bố trên các sách, báo, tạp chí khoa học. Bố cục sách bao gồm ba phần:

  Phần thứ nhất: Nâng tầm tư duy lý luận, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

  Phần thứ hai: Phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường dân tộc.

  Phần thứ ba: Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

  Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc !

  Nguồn: Trung tâm Thông tin khoa học

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611