Tọa đàm khoa học: Vận dụng Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị vào giảng dạy các môn học về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc chương trình Cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị khu vực III

  19/10/2021 10:50 AM


  Sáng ngày 18/10/2021, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Tọa đàm khoa học về chủ đề: “Vận dụng Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị vào giảng dạy các môn học về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc chương trình Cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị khu vực III”

  Tham dự Tọa đàm có TS Vũ Anh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III và các đồng chí đại diện Ban Chỉ đạo 35; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; lãnh đạo, giảng viên và nghiên cứu viên các khoa: Lịch sử Đảng; Xây dựng Đảng; Văn hóa và Phát triển; Xã hội học và Phát triển; Dân tộc và Tôn giáo; Kinh tế chính trị; Nhà nước và Pháp luật. Chủ trì Tọa đàm: TS Trần Tăng Khởi - Trưởng Khoa Lịch sử Đảng.

  (Ảnh: Toàn cảnh Tọa đàm khoa học)

  Phát biểu đề dẫn, TS Trần Tăng Khởi khẳng định những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử của dân tộc ta đạt được hơn 91 năm qua đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.  Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động với ý đồ chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta, luôn toan tính tạo ra “khoảng trống” về tư tưởng, lý luận trong đời sống chính trị - xã hội của nước ta, với âm mưu cơ bản, lâu dài và rất thâm độc là xoay chuyển quỹ đạo phát triển của đất nước ta đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa.

  Trong bối cảnh đó, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết nhấn mạnh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước   

  Là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội ở miền Trung - Tây Nguyên, Học viện Chính trị khu vực III có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng. Do đó, việc tổ chức Tọa đàm là một trong những hoạt động thiết thực, có nhiều ý nghĩa trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; đưa ra biện pháp, cách làm sáng tạo nhằm tích hợp Nghị quyết vào bài giảng các môn học về Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc chương trình Cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị khu vực III.

  Để đạt được mục đích của Tọa đàm trong phạm vi thời gian được ấn định, TS Trần Tăng Khởi đề nghị các nhà khoa học, các giảng viên tập trung thảo luận và làm rõ một số vấn đề : Thứ nhất, tích hợp nhiệm vụ đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch khi giảng dạy các chuyên đề thuộc môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ hai, vạch trần âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tích hợp các nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch theo Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị vào giảng dạy chuyên đề ở các khoa có liên quan đến nội dung này. Thứ ba, tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên một số lĩnh vực trọng yếu như: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa; Phê phán các luận điệu sai trái về các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam; Phản bác luận điệu xuyên tạc về kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; Vấn đề quyền con người;... Thứ tư, làm rõ vai trò của các hình thức truyền thông mới trong định hướng dư luận xã hội chống lại các quan điểm sai trái, thù địch

  Tọa đàm đã nhận được sự tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm của các nhà khoa học từ các đơn vị trong Học viện (Khoa Lịch sử Đảng; Khoa Xây dựng Đảng; Khoa Văn hóa và Phát triển; Khoa Xã hội học và Phát triển; Khoa Dân tộc và Tôn giáo; Khoa Kinh tế chính trị; Khoa Nhà nước và Pháp luật) với 25 tham luận được gửi đến.

  Dưới sự điều hành của Chủ trì, các tham luận cùng một số ý kiến trao đổi tại Tọa đàm đã góp phần làm sáng tỏ những vấn đề như: Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch khi giảng dạy chuyên đề “Đảng lãnh đạo kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”; Vận dụng Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị vào giảng dạy bài “Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (từ năm 1986 đến nay)”; Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về các nguyên tắc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; Vận dụng Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị vào giảng dạy môn Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam ở Học viện Chính trị khu vực III hiện nay; Kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn khi giảng dạy bộ môn Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam - một trong những giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; Phê phán các luận điệu sai trái về các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam; Vận dụng Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị vào giảng dạy chuyên đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa”; Vận dụng Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị vào giảng dạy chuyên đề “Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo đảm quyền con người”; Phát huy vai trò của các hình thức truyền thông mới trong định hướng dư luận xã hội chống lại các quan điểm sai trái, thù địch; Tăng cường đấu tranh chống âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tích hợp việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc chương trình Cao cấp lý luận chính trị;…

  Kết luận Tọa đàm, TS Trần Tăng Khởi đã đánh giá cao các bài tham luận, những ý kiến phát biểu của các nhà khoa học với tinh thần trách nhiệm, nội dung có tính học thuật cao, góp phần làm rõ các luận điểm, nội dung, phạm vi và phương pháp vận dụng, phục vụ tốt cho việc tích hợp Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị vào giảng dạy các môn học về Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc chương trình Cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị khu vực III.

  BBT Website

  (Duy Hòa thực hiện)

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:50
  • Hôm nay: 1239
  • Tháng hiện tại: 19405
  • Tổng lượt truy cập: 15441
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611