NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

  19/04/2021 09:48 AM


  SÁCH:

  NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

   

  Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua nhiều Văn kiện quan trọng, đưa ra những quyết sách cụ thể nhằm tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước trong giai đoạn mới; thể hiện rõ ý Đảng, lòng dân, ý chí quyết tâm phát triển của dân tộc trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; thể hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hội nhập quốc tế…

  Hiện nay, việc nghiên cứu, tìm hiểu những điểm mới trong Văn kiện Đại hội đang được cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức quan tâm. Với mong muốn mang lại hiệu quả cao trong nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời góp phần làm rõ những luận cứ, luận giải nội dung Văn kiện, qua đó giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, đặc biệt là đối với những nội dung mới trong Văn kiện Đại hội XIII, Ban Biên tập Website Học viện Chính trị khu vực III xin trân trọng giới thiệu cuốn sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng:

  Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn, xuất bản

  Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chắt lọc, tổng hợp những nhận thức mới trong các văn kiện Đại hội XIII, trọng tâm và chủ yếu là Báo cáo chính trị; có đối chiếu, so sánh với các văn kiện Đại hội XI, XII và một số Đại hội Đảng trong thời kỳ đổi mới. Những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII đã nhận diện đầy đủ những thuận lợi, thời cơ, khó khăn thách thức và nhiệm vụ của các cấp ủy trong thời gian tới, liên hệ vận dụng phù hợp với yêu cầu điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045...

  Nội dung cụ thể của Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng được thể hiện qua 14 nội dung:

  1. Bối cảnh; Quá trình chuẩn bị Văn kiện; Tầm nhìn và chủ đề của Đại hội.
  2. Phương pháp tiếp cận.
  3. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và tiến trình đổi mới.
  4. Dự báo tình hình, quan điểm và định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021 – 2030.
  5. Phát triển kinh tế trong giai đoạn 5 năm 2021 – 2025.
  6. Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong giai đoạn 5 năm 2021 – 2025.
  7. Phát triển văn hóa, xã hội, con người trong giai đoạn 5 năm 2021 – 2025.
  8. Quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu trong giai đoạn 5 năm 2021 – 2025.
  9. Bảo đảm quốc phòng, an ninh trong giai đoạn 5 năm 2011 – 2025.
  10. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế trong giai đoạn 5 năm 2011 – 2025.
  11. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn 5 năm 2021- 2025.
  12.  Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn 5 năm 2021 – 2025.
  13. Xây dựng Đảng trong giai đoạn 5 năm 2021 – 2025.
  14. Nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá chiến lược.

   

  BBT Website xin trân trọng giới thiệu!

  BBT Website

  (Thực hiện: Tiến Sỹ)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:22
  • Hôm nay: 1440
  • Tháng hiện tại: 15966
  • Tổng lượt truy cập: 134464
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611