ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III HƯỞNG ỨNG NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG (14/10/1930 – 14/10/2020)

  30/09/2020 03:15 PM


  Trong quá trình hoạt động cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến công tác tổ chức, coi đây là vấn đề trọng yếu liên quan đến sự vững mạnh của Đảng, là một bộ phận chủ yếu hợp thành có tính chất quyết định thắng lợi trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Ngày 14/10/1930 Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khai mạc tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, trong đó có việc quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay). Từ đó đến nay, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ và đảng viên. Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX đã quyết định lấy ngày 14 tháng 10 hằng năm làm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp.

  Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng về mọi mặt, trong đó có công tác tổ chức cán bộ. Năm 1930, Đảng ta chỉ có 310 đảng viên, đến tháng 8-1945 có 500 đảng viên, nhưng với đường lối chính trị đúng đắn và nghệ thuật tổ chức tài tình, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

  Trong 2 cuộc kháng chiến, công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung chủ yếu vào việc củng cố các tổ chức của Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng; xây dựng, phát triển đảng viên và lực lượng vũ trang; tập hợp sức mạnh của toàn dân tộc, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân thế giới. Từ đó, Đảng ta không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, lãnh đạo nhân dân đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước. Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là thắng lợi của đường lối chiến tranh “Toàn dân, toàn diện, trường kỳ và dựa vào sức mình là chính”, đó cũng là thắng lợi của công tác tổ chức xây dựng Đảng, của những cán bộ, đảng viên đã nêu gương sáng về tinh thần chiến đấu anh dũng, khắc phục mọi gian khổ, hy sinh, bám đất, bám dân để xây dựng lực lượng, củng cố, phục hồi tổ chức đảng.

  Sau ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975, đất nước thống nhất, công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung vào việc xây dựng bộ máy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ trung ương đến cơ sở, lãnh đạo nhân dân từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh, thực hiện hòa hợp dân tộc xây dựng đời sống mới.

  Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay, công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và các tổ chức đảng, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; thường xuyên củng cố, tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đổi mới công tác tổ chức cán bộ, công tác cán bộ phải thực sự là “then chốt của then chốt”, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên - nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; coi trọng trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam, tham mưu giúp Đảng củng cố, phát triển tổ chức của hệ thống chính trị và tuyển chọn những cán bộ, đảng viên, những chiến sĩ ưu tú, trung kiên cho Đảng, cho cách mạng; góp phần tạo sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; đưa đất nước phát triển nhanh và khá toàn diện, khẳng định uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

  Phát huy truyền thống của ngành tổ chức xây dựng Đảng; Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ Học viện (nhiệm kỳ 2020-2025) thật sự đoàn kết, gương mẫu, kỷ cương, trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện, nhiệm kỳ 2020-2025; nghị quyết của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III và nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện đã có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện, nhiệm kỳ 2020-2025, ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Chính trị khu vực III đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; công tác tổ chức, cán bộ và các mặt công tác khác để Học viện xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học có uy tín ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên; với truyền thống vẻ vang của hơn 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển.  

  Nhìn lại những trang sử vẻ vang của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong 90 năm qua có thể khẳng định, công tác Tổ chức xây dựng Đảng đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; góp phần xây dựng Đảng ta thực sự là một chính đảng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc.      

  Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:17
  • Hôm nay: 138
  • Tháng hiện tại: 26178
  • Tổng lượt truy cập: 417352
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611