ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN THẮNG - BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III

  22/02/2019 02:31 PM


  Sáng ngày 19/2/2019, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Học viện Chính trị khu vực III.

  ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN THẮNG - BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III

   

  Sáng ngày 19/2/2019, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Học viện Chính trị khu vực III.

  PGS,TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III trình bày báo cáo

  Tại buổi làm việc, PGS,TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III đã báo cáo với GS,TS Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh những nét cơ bản mà Học viện Chính trị khu vực III đã đạt được trong năm 2018: công tác đào tạo, bồi dưỡng; hoạt động nghiên cứu khoa học; công tác tổ chức cán bộ; công tác hành chính, tài chính, hậu cần; công tác thanh tra; hoạt động thông tin khoa học và Tạp chí; công tác hợp tác quốc tế; công tác Đảng, đoàn thể; công tác thi đua, khen thưởng... Đối với năm 2019, hưởng ứng phong trào thi đua năm 2019 do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hiệu quả”, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, Học viện Chính trị khu vực III sẽ tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện Khung chương trình Cao cấp lý luận chính trị theo Quyết định số 3092-QĐ/HVCTQG ngày 24/7/2017, Quy chế đào tạo Cao cấp lý luận chính trị  theo Quyết định số 6125-QĐ/HVCTQG ngày 18/10/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng các đề tài, nhất là 03 đề tài cấp quốc gia và các đề tài cấp bộ; chú trọng đề cao hiệu quả, nâng cao tính ứng dựng và ý nghĩa thực tiễn của các đề tài nghiên cứu; Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức hiện có của Học viện nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu, nhiệm vụ được giao; Tiếp tục tuyển dụng giảng viên bổ sung cho các khoa theo phê duyệt của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất để phục vụ tốt hơn nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học; Tiếp tục tăng cường công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ Học viện; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và xây dựng Văn hóa trường Đảng. Chuẩn bị triển khai Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện theo kế hoạch của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tích cực triển khai thực hiện các hoạt động, phong trào thi đua chào mừng và tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 70 năm Truyền thống Học viện Chính trị khu vực III (1949 - 2019); tăng cường sự phối hợp của các đoàn thể trong tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc

  Phát biểu tại buổi làm việc, nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đã gửi tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Học viện Chính trị khu vực III những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng chí đánh giá cao các mặt công tác mà Học viện Chính trị khu vực III đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là ở các mặt: công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị, công tác mở các lớp bồi dưỡng và công tác nghiên cứu khoa học...

  Theo GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, trong nhiều năm qua, đặc biệt là từ năm 2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác quản lý hệ thống trong toàn hệ thống Học viện... vì vậy, thời gian tới, để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các Học viện trực thuộc cần quan tâm và thực hiện tốt hơn tính hệ thống trong điều hành, quản lí và thực hiện nhiệm vụ chính trị... Việc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng như tất cả các Học viện trực thuộc thực hiện tư duy hệ thống và đẩy mạnh công tác quản lý hệ thống chính là khẳng định bản sắc của trường Đảng, xứng đáng với niềm tin của nhân dân và với nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.

  Chỉ đạo các mặt hoạt động của Học viện Chính trị khu vực III, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng lưu ý một số việc:

  - Trong đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, đồng chí yêu cầu cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị khu vực III phải thường xuyên cập nhật, đổi mới, tự đổi mới để phù hợp với thực tiễn xã hội, và đặc biệt là phải gắn và theo sát với các Nghị quyết của Trung ương Đảng; gắn công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học; yêu cầu các thầy, cô giáo khi giảng dạy cao cấp lý luận chính trị, ngoài kiến thức căn bản thì cần phải có sự liên hệ, gắn với thực tiễn về khu vực, địa phương; các giảng viên, đặc biệt là giảng viên trẻ phải không ngừng học hỏi, nỗ lực để ngày càng nâng cao kiến thức, đáp ứng tốt công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy gắn liền với thực tiễn...;

  - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ quan tâm một cách toàn diện trong tất cả các hoạt động của toàn bộ hệ thống Học viện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, mà công tác đào tạo, bồi dưỡng là trọng tâm số một. Do đó, Học viện Chính trị khu vực III cần phải lấy học viên và giảng viên làm trung tâm; tăng cường việc dự giờ để đánh giá năng lực giảng viên, nâng cao chất lượng giảng dạy. Trong công tác nghiên cứu khoa học, Học viện Chính trị khu vực III cần chú trọng đi vào thực chất để chất lượng của các đề tài, đề án đạt được một cách hiệu quả, thiết thực, gắn với thực tiễn địa phương, đồng thời, chắt lọc những kết quả nghiên cứu khoa học gửi Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để tập hợp ý kiến đóng góp cho quá trình xây dựng văn kiện, nghị quyết của Đảng, xây dựng chính sách của Nhà nước...

  - Trong thời gian tới, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tăng cường sự phân cấp và nâng cao tính tự chủ đối với các Học viện khu vực, do vậy, Học viện Chính trị khu vực III cũng như các Học viện trực thuộc khác, cần tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

  - Đối với công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần nghị quyết của Trung ương Đảng mà Học viện Chính trị khu vực III đã thực hiện, đồng chí GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao và bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện Chính trị khu vực III sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

  - Đối với công tác quy hoạch tổng thể về cơ sở vật chất nhằm đảm bảo các điều kiện dạy và học, đồng chí lưu ý Học viện Chính trị khu vực III cần chủ động trong các hoạt động và tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

  Thay mặt toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện Chính trị khu vực III, PGS,TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III cảm ơn, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo và hứa sẽ nghiêm túc thực hiện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

  BBT Website

  (Tin: Tiến Sỹ, ảnh: Duy Quang)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:34
  • Hôm nay: 123
  • Tháng hiện tại: 6094
  • Tổng lượt truy cập: 300158
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.6110