CÁC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

  18/06/2021 08:25 PM


  CÁC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

  VỚI CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

   

  Trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, các tạp chí lý luận chính trị là các cơ quan báo chí khoa học chuyên về lý luận chính trị của Đảng và Nhà nước. Hiện nay có rất nhiều các tạp chí chuyên về lý luận chính trị, đó là các tạp chí của các cơ quan trung ương Đảng (Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Xây dựng Đảng…); các tạp chí trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Tạp chí Lý luận chính trị, Tạp chí Giáo dục lý luận, Tạp chí Khoa học chính trị, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, Tạp chí Thông tin khoa học chính trị, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông, Tạp chí Lịch sử Đảng, Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh, Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị, Tạp chí Chủ nghĩa xã hội lý luận và thực tiễn…); tạp chí của Học viện Chính trị Công an Nhân dân (Tạp chí Lý luận chính trị Công an Nhân dân)… Các tạp chí này có nhiệm vụ nghiên cứu và tuyên truyền lý luận chính trị gắn với bối cảnh của đất nước; phân tích và làm rõ những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tuyên truyền, phổ biến góp phần bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước trong công cuộc đổi mới; góp phần ổn định chính trị, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của nhân dân, bảo vệ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam chủ nghĩa xã hội.

  1. Những thành tựu nổi bật của các tạp chí lý luận chính trị

  Trong thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ báo chí gắn với tình hình chính trị - xã hội, các tạp chí lý luận chính trị (LLCT) đã luôn phát huy vai trò ngọn cờ đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền. Thông qua các tạp chí LLCT, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã đến được với đông đảo quần chúng nhân dân một cách thiết thực, khoa học và đạt hiệu quả cao. Bằng việc đăng tải những bài viết khoa học với các cứ liệu, dẫn liệu được nghiên cứu một cách nghiêm túc, có căn cứ khoa học, sắc bén, thuyết phục bởi các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý có chuyên môn cao và am hiểu thực tiễn, các tạp chí LLCT đã giúp cho nhân dân cả nước có cơ sở vững chắc để củng cố niềm tin vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các chính sách liên quan đến tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội, qua đó góp phần bảo đảm sự ổn định chính trị - xã hội, phát huy tính tích cực chính trị - xã hội của nhân dân, tạo lập sự đồng thuận xã hội; giúp cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về “cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế” của đất nước. Đặc biệt, gắn với bối cảnh hiện nay, các tạp chí lý luận chính trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; cũng như tham gia tích cực, chủ động trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

  Các tạp chí lý luận chính trị, với các bài viết được công bố, cũng là một trong những nguồn tài liệu quan trọng góp phần củng cố và phát triển trình độ lý luận chính trị cho độc giả, đặc biệt là cho những người đang học tập, nghiên cứu về lý luận chính trị. Người đọc sẽ tìm thấy ở các tạp chí lý luận chính trị không chỉ hệ thống quan điểm lý luận chính thống mà còn tìm tòi được các cách tiếp cận, những ý tưởng mới trong nghiên cứu... được thực hiện bởi các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu. Đây chính là cách giúp cho người đọc vừa có tư liệu nghiên cứu, vừa vận dụng được các phương pháp khoa học vào thực tiễn công tác của bản thân. Đối với các tạp chí lý luận chính trị thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thông qua công tác tuyên truyền lý luận chính trị, các tạp chí này đã góp một phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học mà Học viện đã và đang thực hiện.

  Nhìn chung, cùng với hệ thống báo chí của cả nước, các tạp chí lý luận chính trị đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng: “Việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả rõ rệt”[1].

  Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực và thành tựu quan trọng đã đạt được, các tạp chí lý luận chính trị cũng còn không ít hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền: “Hệ thống thông tin đại chúng còn nhiều hạn chế; một số cơ quan báo chí xa rời tôn chỉ và có biểu hiện thương mại hóa; quản lý mạng xã hội còn bất cập...”[2].

  2. Tiếp tục phát huy vai trò ngọn cờ đầu trong công tác tuyên truyền lý luận chính trị gắn với tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

  Nhằm tiếp tục phát huy vai trò ngọn cờ đầu trong công tác tuyên truyền lý luận chính trị gắn với tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thiết nghĩ trong thời gian tới các tạp chí lý luận chính trị cần chú trọng một số nội dung sau:

  Một là, tiếp tục giữ vững và nâng cao hơn nữa sự lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước đối với công tác thông tin, tuyên truyền của các tạp chí lý luận chính trị. Sự phát triển của báo chí hay của bất cứ loại hình nào khác cũng phải được đặt dưới sự lãnh đạo, quản lý của một chính thể hợp pháp và hợp hiến để vừa phù hợp xu thế chung của sự phát triển, vừa nâng cao vai trò, vị trí và hiệu quả hoạt động. Để phát huy được hiệu quả trong công tác tuyên truyền, trước hết các tạp chí LLCT phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng. Đây vừa là một nguyên tắc bảo đảm tính định hướng; sự ổn định, bền vững về mọi mặt, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước, tăng cường khả năng quốc phòng, an ninh để bảo vệ Tổ quốc..., đồng thời vừa là cơ sở để các tạp chí chủ động lựa chọn nội dung thông tin, hình thức tuyên truyền phù hợp, đáp ứng được nhu cầu thông tin của xã hội, của nhân dân.

  Hai là, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các mặt của đời sống, đặc biệt là tuyên truyền và đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

  Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của trên các tạp chí lý luận chính trị. Đây là sự cụ thể hóa Chỉ thị số 01-CT/TW “về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” của Bộ Chính trị; cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng, đó là: “khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế”[3].

  Trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, các tạp chí lý luận chính trị phải là nơi cung cấp cho người dân những dẫn liệu khoa học đáng tin cậy, có sức thuyết phục cao để một mặt, đưa ra các chứng cứ lịch sử, các cơ sở pháp lý để khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là hợp với quy luật phát triển, hợp với cách mạng Việt Nam và hơn hết là hợp với lòng dân; mặt khác, cung cấp và chỉ ra cho công chúng thấy rằng các quan điểm sai trái, thù địch, các âm mưu phá hoại của các thế lực chống đối, thù địch là đi ngược lại với sự tiến bộ, ngược lại với con đường mà Đảng và Nhân dân ta đã chọn. Làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các tạp chí lý luận chính trị sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng niềm tin xã hội của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước, cũng như giúp Nhân dân có khả năng đề phòng và “miễn nhiễm” trước những thông tin xấu, độc.

  Ba là, tăng cường số lượng phát hành gắn với đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các bài nghiên cứu, tuyên truyền lý luận chính trị ở tất cả các mặt của đời sống, để “Truyền hình, thông tấn, báo chí tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, tính chuyên nghiệp ngày càng nâng cao, thông tin kịp thời các hoạt động chính trị - xã hội, tình hình kinh tế đất nước và đời sống của nhân dân.”[4]. Thực tế cho thấy, công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước trên các tạp chí lý luận là một trong những kênh quan trọng nhất giúp đưa đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; làm cho nhân dân và các nước trên thế giới hiểu đúng, hiểu rõ về đường lối xây dựng và phát triển đất nước. Đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng không thể xem nhẹ trong việc giữ vững an ninh, chủ quyền quốc gia trong tình hình mới. Sự sống còn và uy tín của các tạp chí phụ thuộc vào nội dung và chất lượng các bài nghiên cứu đã đăng tải. Các tạp chí lý luận chính trị là cơ quan ngôn luận khoa học của các cơ quan Đảng và Nhà nước, vậy nên nội dung giáo dục, tuyên truyền lý luận chính trị đều được thể hiện thông qua các bài báo khoa học. Vì thế khi nói đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các bài viết không hoàn toàn là chúng ta chỉ tập trung vào việc phản ảnh nhiều hơn các nội dung này, mà phải làm sáng tỏ hơn nữa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách,pháp luật của Nhà nước trên tất cả các mặt của đời sống xã hội.

  Bốn là, xây dựng những hình thức mới trong công tác thông tin, tuyên truyền. Văn kiện Đại hội XIII đã chỉ rõ: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Thực hiện tốt quy hoạch, phát triển hệ thống báo chí, truyền thông”[5]. Như vậy, đây là một yêu cầu tất yếu để báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

   Sự đổi mới về hình thức cho các tạp chí lý luận chính trị là cần thiết, nhất là trong bối cảnh hiện nay, với sự tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0). Do đó, việc xây dựng hình thức đa dạng cho tạp chí là điều cần sớm được tiến hành. Hiện nay, bên cạnh tạp chí truyền thống (báo giấy) thì “hình thức mới” của tạp chí lý luận chính trị đang là các trang, cổng thông tin điện tử (phiên bản tiếng Việt và các phiên bản ngoại ngữ khác) và một số ít là ấn phẩm bằng tiếng nước ngoài. Các biện pháp có thể tiến hành như: Tiến hành số hóa toàn bộ các kỳ (tạp chí điện tử) và tiến tới mô hình tạp chí song ngữ… Việc các tạp chí lý luận chính trị cần sớm có những hình thức mới trong công tác thông tin, tuyên truyền sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền không chỉ ở góc độ “nội bộ” mà còn cả ở góc độ “hướng ngoại” - tức là không chỉ dừng lại ở việc “mình nói, mình nghe”, “mình viết, mình đọc”... mà phải hướng tới quốc tế, tức là để “mọi người cùng đọc, cùng hiểu”. Muốn thực hiện được việc này, tất yếu chúng ta phải có các ấn phẩm bằng ngôn ngữ nước ngoài (tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc, Nhật...). Việc sớm tiến hành số hóa toàn bộ các kỳ (tạp chí điện tử) và tiến tới mô hình tạp chí song ngữ cho tất cả các tạp chí lý luận chính trị sẽ phần nào đáp ứng được đòi hỏi về “tính thời sự” của thông tin báo chí trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0.

  Làm tốt các nội dung trên, các tạp chí lý luận chính trị đã góp phần quan trọng vào việc “Nâng cao chất lượng, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, báo chí, internet, xuất bản; tăng cường năng lực quản lý không gian mạng. Xây dựng các cơ quan báo chí, tổ hợp truyền thông chủ lực đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng thông tin tuyên truyền thiết yếu, làm chủ mặt trận thông tin”[6]như văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

  TS. Bùi Tiến Sỹ

   


  [1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lân thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, H, 2021, tập 2, tr. 170-171.

  [2] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lân thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, H, 2021, tập 1, tr. 85.

  [3]Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lân thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, H, 2021, tập 2, tr. 352.

  [4] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lân thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, H, 2021, tập 2, tr. 49

  [5] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lân thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, H, 2021, tập 1, tr. 146.

  [6] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lân thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, H, 2021, tập 1, tr. 272.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:52
  • Hôm nay: 1214
  • Tháng hiện tại: 47333
  • Tổng lượt truy cập: 441874
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611