Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  07/04/2021 07:05 PM


  Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 10/3/2021 của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sáng ngày 7/4/2021, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động Học viện. Chủ trì Hội nghị gồm các đồng chí:  PGS,TS Lê Văn Đính, Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện và TS Đoàn Tuấn Anh, Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy,  Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị khu vực III

  TS Đoàn Tuấn Anh, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị khu vực III trình bày “Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III gồm 2 nội dung chính: (1) Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III; các ý kiến góp ý và các tham luận của các tập thể, cá nhân tiêu biểu; (2) Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021.

  Trong nội dung thứ nhất, Hội nghị đã nghe TS Đoàn Tuấn Anh, Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy,  Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị khu vực III trình bày Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, công tác sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được Đảng ủy Học viện tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 5029/QĐ-HVCTQG ngày 26/10/2017 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên Học viện III về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW được nâng lên rõ rệt; trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hoạt động của Đảng ủy, trong kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã gắn bó mật thiết với các phong trào thi đua của Học viện III, trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác, tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong nội bộ, sự thống nhất về ý chí và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên của Học viện.

  TS Mai Thị Hồng Liên, đại diện Chi bộ Khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế trình bày tham luận

  TS Trần Văn Thạch, đảng viên chi bộ Tạp chí Sinh hoạt lý luận trình bày tham luận

  Tiếp sau Báo cáo sơ kết, Hội nghị đã nghe các tham luận và các ý kiến đóng góp của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gồm 2 tham luận của tập thể chi bộ Khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế, chi bộ Ban Quản lý đào tạo và 2 tham luận, 2 ý kiến đóng góp của các cá nhân). Các tham luận, ý kiến đều nhất trí với kết quả đánh giá của Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mặt khác, các ý kiến cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cụ thể, thiết thực; trên cơ sở điều kiện thực tế của đơn vị, cá nhân cần lồng ghép các chương trình hành động sát thực; chú ý đến tính nêu gương của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đây là hoạt động thường xuyên, tự giác và cần gắn với hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng….

  PGS,TS Lê Văn Đính, Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu Tổng kết Hội nghị

  Trong phần nội dung thứ hai, Hội nghị đã khen thưởng 07 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là sự ghi nhận, biểu dương, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021, qua đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Học viện.

  PGS,TS Lê Văn Đính, Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trao Giấy khen và tặng hoa chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021

  TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện trao Giấy khen và tặng hoa chúc mừng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021

  Danh sách 07 tập thể và 11 cá nhân được khen thưởng:

  A. Tập thể:

  1. Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ

  2. Chi bộ Ban Quản lý đào tạo

  3. Chi bộ Khoa Kinh tế chính trị

  4. Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng

  5. Chi bộ Khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế

  6. Chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật

  7. Chi bộ Tạp chí Sinh hoạt lý luận

  B. Cá nhân:

  1. Đ/c Đoàn Triệu Long

  Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III

  2. Đ/c Lê Văn Đính    

  Ủy viên Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III

  3. Đ/c Hồng Thế Vinh

  Đảng ủy viên, đảng viên chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ

  4. Đ/c Nguyễn Thế Tư

  Đảng viên chi bộ Khoa Xây dựng Đảng

  5. Đ/c Trần Văn Thạch

  Đảng viên chi bộ Tạp chí Sinh hoạt lý luận

  6. Đ/c Lê Nhị Hòa

  Phó Bí thư chi bộ Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

  7. Đ/c Lê Thị Thi

  Phó Bí thư chi bộ Trung tâm Thông tin khoa học

  8. Đ/c Nguyễn Thị Kim Đoan

  Phó Bí thư chi bộ Khoa Kinh tế chính trị

  9. Đ/c Hà Ngọc Anh

  Phó Bí thư chi bộ Khoa Nhà nước và Pháp luật

  10. Đ/c Phạm Văn Hòa

  Đảng viên chi bộ Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh

  11. Đ/c Trần Văn Quang

  Đảng viên chi bộ Văn phòng

   

  BBT Website

  (Tin & ảnh: Tiến Sỹ)

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:23
  • Hôm nay: 194
  • Tháng hiện tại: 29540
  • Tổng lượt truy cập: 97675
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611