HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

  27/02/2021 08:44 AM


  Sáng ngày 25/02/202, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 05 Học viện trực thuộc (Học viện Chính trị khu vực I, II, III, IV, Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự, phát biểu chỉ đạo và chủ trì Hội nghị. Cùng chủ trì có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (ảnh:Đức Mạnh, https://hcma.vn/)

  1. Theo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2021, năm 2020 công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện có nhiều đổi mới, linh hoạt, quyết liệt, thiết thực, cụ thể, có trọng tâm trọng điểm với phương châm xử lý tốt những vấn đề mới đặt ra, những vấn đề đột xuất, tạo tiền đề cho sự phát triển của Học viện trong giai đoạn mới; phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

  Năm  2020,  Học  viện  tổ  chức  thành  công  đại  hội  các  đảng  bộ,  chi  bộ  trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm: “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - gương mẫu - sáng tạo - hiệu quả”. Việc tổ chức Đại hội bảo đảm phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết  chặt  kỷ  luật,  kỷ  cương  của  Đảng;  coi  trọng  chất  lượng,  hiệu  quả,  tiết  kiệm, không phô trương, hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và để lại những dấu ấn nổi bật, những tình cảm tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên của Học viện, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục  thực  hiện  thắng  lợi  các  nhiệm  vụ  chính  trị  quan  trọng  mà  Đảng,  Nhà  nước, Nhân dân giao phó. Năm 2020 cũng là năm thứ 2, Học viện thực hiện Quyết định số 145-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện; năm tập trung cao độ đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ trên tất cả các mặt công tác, nhất là đổi mới cơ cấu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng tỷ lệ đào tạo cao cấp lý luận chính trị tập trung, giảm tỷ lệ đào tạo không tập trung; chú trọng phát huy dân chủ, gắn chặt dân chủ với kỷ cương, kỷ luật; phát huy tính gương mẫu, chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần tổ chức thành công Đại hội thi đua  yêu  nước  của  Học  viện  lần  thứ  V,  giai  đoạn  2015-2020… Gắn với bối cảnh ấy, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ; sự cộng tác chặt chẽ, có hiệu quả của các Ban Đảng, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tập  trung  lãnh  đạo,  chỉ  đạo  thực  hiện  thành  công  nhiệm  vụ  “kép”,  vừa  phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của năm 2020.

  Để chỉ đạo các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, trong năm 2020, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện đã ban hành 13 nghị quyết, trong đó có 01 nghị quyết chuyên đề, 03 chỉ thị, 08 chương trình, 10 kế hoạch, 250 quyết định và nhiều văn bản quan trọng khác. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và đạo đức nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư; quan tâm công tác phát triển đảng viên bảo đảm số lượng, chất lượng và quy định bảo vệ chính trị nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy theo chương trình đề ra. Tăng cường công tác thanh tra (75 đoàn), xử lý, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định, không để tồn đọng. 

  Đối với công tác lãnh đạo nghiên cứu khoa học năm 2020: Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ trên 600 nhiệm vụ khoa học và chỉ đạo, chủ động nghiên cứu, chắt lọc các kết quả nghiên cứu để xây dựng các báo cáo khuyến nghị về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đóng góp trực tiếp vào việc soạn thỏa Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII;  tham gia đóng góp ý đối với dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu của 27 đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, được ghi nhận và đánh giá cao, khẳng định vai trò của Học viện trong công tác lý luận và công cuộc đổi mới, phát triển đất nước; Công tác đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2020được chú trọng và đẩy mạnh, nhất là các lớp bồi dưỡng chức danh với 42 lớp được tổ chức trong năm 2020, trong đó có 3 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng, 9 lớp bồi dưỡng chức danh dành cho trưởng ban, phó trưởng ban tổ chức cấp tỉnh; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp tỉnh; bí thư, phó bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương…; Kết quả đánh giá phân loại chất lượng đảng bộ, chi bộ cơ sở năm 2020 cho thấy: toàn Đảng bộ Học viện có 06/33 đảng bộ, chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 23/33 chi bộ, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 04/33 đảng bộ, chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. Đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở có 22/122 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 99/122 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01/122 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ và không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ…

  Năm 2021, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường do đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, có thể sẽ có những ảnh hưởng sâu rộng hơn, đặt ra nhiều thách thức cho quá trình phát triển bền vững của các quốc gia, dân tộc. Ở trong nước, tình hình chính trị, xã hội ổn định; uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên, tuy nhiên tác động, ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Năm 2021, diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội  lần thứ XIII của Đảng, Chiến  lược phát triển kinh tế  - xã hội 10 năm 2021- 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2026. Đối với Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đây là năm đầu tiên Đảng bộ Học viện lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III và nghị quyết đại hội các cấp trong Đảng bộ Học viện. Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, tăng cường kỷ luật hành chính, đẩy mạnh đổi mới đồng bộ, toàn diện nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Theo đó, phương hướng năm 2021 của Đảng  bộ  Học  viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là sẽ tiếp  tục  giữ  gìn  và  phát  huy  truyền  thống  đoàn  kết  của Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi chương trình công tác năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh thành công và nguyên nhân của những thành công trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ mà Đảng bộ Học viện đạt được trong năm 2020. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định việc nhận thức một cách đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác đảng, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm của người đứng đầu, bám sát chặt chẽ các nguyên tắc xây dựng Đảng đã giúp Học viện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cùng với đó là việc ban hành các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Học viện; đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò sáng tạo, chủ động, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên với sự đoàn kết, thống nhất cao.

  Bước sang năm 2021 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Đảng bộ Học viện phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lãnh đạo chỉ đạo bằng các nghị quyết chuyên đề; trong lãnh đạo, chỉ đạo phải tiếp tục bám sát Quyết định số 145-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện; tiếp tục xây dựng, cập nhật, bổ sung nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tinh thần quán triệt của Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học với trọng tâm là chắt lọc, xây dựng các báo cáo tổng hợp, báo cáo kiến nghị từ các công trình, chương trình nghiên cứu đã được nghiệm thu trong năm 2020, nhất là chương trình KX 02/16-20 “Nghiên cứu, tổng kết, đề xuất, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin – cấu phần quan trọng của nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới” để trình Ban Bí thư, góp phần hoàn thiện nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần của Đại hội Đảng lần thứ XIII là phải sớm hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở tổng kết Cương lĩnh 2011 vào năm 2030, năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; ưu tiên đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện cách mạng mới của Việt Nam và của thời đại.GS,TS Nguyễn Xuân Thắng cũng yêu cầu việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phải gắn liền với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là các nội dung gắn chặt chẽ với Học viện như công tác lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để lan tỏa tinh thần mới của Đại hội XIII; khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh và ý chí đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc, mọi người dân được tham gia và hưởng lợi từ quá trình phát triển đất nước.

  Đồng chí Đỗ Việt Hà,Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị (ảnh: Đức Mạnh, https://hcma.vn/)

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả ấn tượng mà Đảng bộ Học viện đạt được trong năm 2020. Trong đó có việc tổ chức thành công đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo đúng yêu cầu, quy định của cấp trên. Quá trình tổ chức đại hội diễn ra trang trọng, tiết kiệm, đầy đủ các nội dung và làm tốt, chặt chẽ quy trình nhân sự 5 bước, đồng thời bảo đảm thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.         

  2. Tại điểm cầu Học viện Chính trị khu vực III, đồng chí Lê Văn Đính, Thường trực Đảng ủy, đã thay mặt Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III báo cáo tham luận “Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Báo cáo chỉ rõ,  năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát với diễn biến phức tạp trên hầu khắp các địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng; tình hình thiên tai gây thiệt hại nặng nề làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội các địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng như việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị. Tuy nhiên; Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và thường xuyên của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III đã quán triệt sâu sắc và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị vượt qua những khó khăn, thách thức nói trên, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ:  Thứ nhất, đã xây dựng được một Đảng bộ thực sự “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, trong đó yếu tố Đoàn kết thực sự là động lực để có được sự Sáng tạo và Phát triển.Ngay sau Đại hội, Đảng ủy đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức; xây dựng và ban hành các văn bản liên quan đến chương trình hoạt động toàn khóa (Quy chế làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát, Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và Ban Giám đốc) thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ. Đảng ủy đã lãnh đạo, phối hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và đã tạo lập được sự đồng thuận trong mọi hoạt động trên tinh thần hướng đến sự tương đồng lớn vì sự nghiệp phát triển của Học viện. Thứ hai, đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép “hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và phòng, chống dịch bệnh, thiên tai có hiệu quả”.Đảng ủy kịp thời xây dựng và triển khai Nghị quyết chuyên đề (Nghị quyết 09-NQ/ĐU) về tăng cường đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới: Đây là Nghị quyết đầu tiên có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo hiệu ứng tích cực, mới mẽ và  được toàn thể cán bộ, đảng viên đồng tình ủng hộ và nghiêm túc thực hiện....góp phần hoàn thành tốt kế hoạch giảng dạy trong năm 2020. Đảng ủy đã lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ khoa học năm 2020: Trọng tâm là đã có những nghiên cứu, kiến nghị trong việc hoạch định đường lối xây dựng và phát triển đất nước, địa phương (khu vực miền Trung – Tây Nguyên). Có 2 đề tài cấp Nhà nước và 1 đề tài cấp Bộ trọng điểm nghiệm thu đạt loại Xuất sắc và đã có 4 kiến nghị gửi Học viện CTQG Hồ Chí Minh để trình Tổ biên soạn Văn kiện Đại hội XIII: Báo cáo tổng kết việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020 ở các tỉnh duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và đề xuất kiến nghị. Niềm tin xã hội trước thách thức của phát triển và hội nhập ở vùng Trung Bộ và đề xuất kiến nghị. Định hướng chính sách xây dựng quan hệ dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030. Kết hợp kinh tế biển với bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đặc biệt, trong điều kiện dịch Covid -19 bùng phát tại Đà Nẵng, Học viện đã phối hợp một cách có trách nhiệm với chính quyền địa phương trong việc tạo điều kiện cho thành phố Đà Nẵng mượn Ký túc xá học viên của Học viện để làm khu cách ly. Quán triệt và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong đội ngũ cán bộ, viên chức và học viên. Đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống các cơn bão 9, 10, 11 đổ bộ vào miền Trung trong thời gian qua, vì vậy đã giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại do các cơn bão gây nên. Việc cán bộ của Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh thực hiện các công tác xã hội ngay trong tâm dịch và sau thiên tai, lũ lụt đã để lại hình ảnh đẹp của người cán bộ Học viện mang tên Bác. Thứ ba, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đã đạt kết quả khả quan. Việc thành lập nhóm “Những Ngọn Lửa nhỏ”;  lập “Đội đặc nhiệm” và triển khai viết bài có hiệu quả, với sức lan tỏa rộng rãi, tạo sự tương tác lớn trên Mạng xã hội: Đã có 144 bài viết được đăng trên tạp chí khoa học và các kênh truyền thông trên không gian mạng (trong đó, có 80 bài tạp chí, 31 bài đăng trên website Việt Nam Thịnh vượng, 13 bài đăng các báo địa phương và 20 bài đăng trên Website Học viện III). Trong hoạt giảng dạy, ngoài việc  chỉ đạo các đơn vị thực hiện lồng ghép, đưa nội dung Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị vào nội dung giảng  dạy; đã xây dựng 06 chuyên đề ngoại khóa và  tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết 35-NQ/TW do Ban Giám đốc đảm nhiệm cho học viên các lớp CCLLCT ngay sau Lễ khai giảng khóa học đã góp phần nâng cao ý thức của các học viên trong việc tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong công tác nghiên cứu khoa học; nhiều nhiệm vụ khoa học hướng trọng tâm vào nghiên cứu cung cấp các luận cứ khoa học cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch như: Đề tài cấp nhà nước: “Niềm tin xã hội trước thách thức của phát triển và hội nhập ở vùng Trung Bộ”; Đề tài cấp Bộ trọng điểm: “Thể chế, cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật”. Trong công tác tuyên truyền, Tạp chí Sinh hoạt lý luận đã đăng tải nhiều công trình khoa học trên 02 chuyên mục: “Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” và “Phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” góp phần xã hội hóa và tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Cổng thông tin điện tử của Học viện đã chú trọng hoạt động của chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”; Trung tâm Thông tin khoa học triển khai nghiên cứu đề tài “Vai trò của báo chí trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái hiện nay (qua khảo sát Tạp chí Cộng sản và Tạp chí quốc phòng toàn dân)” và phát hành các tập tài liệu tập hợp các chuyên đề, bài viết về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ trực tiếp cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và tuyên truyền của các đơn vị trong Học viện. Với những nỗ lực nói trên, năm 2020 Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và Học viện III được Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị.

  Tham luận cũng nêu rõ phương hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2021: Thứ nhất, tổ chức tuyên truyền, vận dụng các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào nội dung giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác. Thứ hai, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Xây dựng kế hoạch triển khai “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên” khoa học, cụ thể, bài bản. Thứ ba, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng theo Nghị quyết số 09-NQ/ĐU của Đảng ủy Học viện III. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm góp phần hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào việc phát triển kinh tế- xã hội ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Thứ tư, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ kép “hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và phòng, chống dịch bệnh, thiên tai có hiệu quả”; phấn đấu trong năm 2021 đạt danh hiệu Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.            Đối với nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tham luận chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:  Thứ nhất, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành: Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo 35 trong việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW. Đa dạng hóa nội dung, phương thức, hình thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, đảm bảo tính khoa học, sắc bén, thuyết phục. Thứ hai, trong công tác nghiên cứu khoa học: Các đề tài khoa học, tọa đàm, hội thảo ưu tiên tập trung vào việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về dân tộc, tôn giáo và về bảo vệ chủ quyền biển, đảo ở miền Trung -Tây Nguyên. Thứ ba, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng: Tiếp tục đẩy mạnh việc lồng ghép, tích hợp nội dung Nghị quyết 35-NQ/TW vào các bài giảng trong chương trình Cao cấp lý luận chính trị, nhất là 6 chuyên đề chuyên sâu dành cho các hệ lớp CCLLCT. Thứ tư, trong công tác tuyên truyền: Tiếp tục xây dựng danh mục, đặt hàng các nhà khoa học, đăng tải các bài viết về thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW trên Tạp chí Sinh hoạt lý luận, Cổng thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực III và trang Việt Nam Thịnh vượng. Thứ năm, trong công tác phối hợp: Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên tổ chức hội thảo khoa học với nội dung liên quan công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

  Ban Chấp hành Đảng bộ, đại diện Ban Giám đốc, Bí thư các Chi bộ Khối cơ quan và đại diện Thường trực các tổ chức của Học viện Chính trị khu vực III theo dõi Hội nghị trực tuyến (ảnh: Tiến Sỹ)

  PGS,TS Lê Văn Đính, Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III trình bày tham luận trực tuyến (ảnh: Tiến Sỹ)

  3. Phát biểu bế mạc Hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và khẳng định sẽ quán triệt sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu bế mạc Hội nghị (ảnh: Đức Mạnh, https://hcma.vn/)

  BBT Website

  (Tổng hợp: Tiến Sỹ)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:14
  • Hôm nay: 202
  • Tháng hiện tại: 25370
  • Tổng lượt truy cập: 103630
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611