KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG VĂN PHÒNG CẤP UỶ (18/10/1930-18/10/2020)

  13/10/2020 08:03 AM


  Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng… cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”. Đó vừa là lời căn dặn, vừa là phương châm trong công tác đối với cán bộ văn phòng nói chung và cán bộ văn phòng cấp ủy nói riêng.

  Tháng 10 năm 1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Hương Cảng - Trung Quốc đã thông qua Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, ban hành các nghị quyết về nhiệm vụ và quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn tham mưu, giúp việc của Đảng. Từ sự kiện lịch sử này, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định lấy ngày 18 tháng 10 hàng năm là ngày Truyền thống Văn phòng cấp ủy. Đây là dấu mốc hết sức quan trọng, đánh dấu sự ra đời, ghi nhận những đóng góp to lớn, truyền thống vẻ vang của hệ thống Văn phòng cấp ủy đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Ở mỗi giai đoạn cách mạng, Văn phòng cấp ủy hoạt động với các tên gọi khác nhau: Đội công tác Trung ương (thành lập năm 1946 tại Căn cứ địa Việt Bắc), Văn phòng Thường vụ Trung ương Đảng (thành lập tháng 5/1947 tại Định Hóa - Thái Nguyên), Văn phòng cấp ủy (hội nghị Văn phòng cấp ủy đầu tiên được tổ chức tháng 6/1949 tại Việt Bắc). Gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng, truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc và đất nước, Văn phòng cấp ủy đã trải qua những chặng đường hoạt động đáng ghi nhớ và tự hào. Trong suốt những năm tháng đấu tranh cách mạng, từ những ngày đầu Đảng mới thành lập, phải hoạt động trong điều kiện bí mật hết sức khó khăn và vô cùng gian khổ, song các thế hệ cán bộ, nhân viên Văn phòng cấp ủy được Đảng, Bác Hồ rèn luyện, luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng của Đảng, vượt lên tất cả mọi hy sinh, gian khổ, với phẩm chất “trung thành, tận tụy”, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Văn phòng cấp ủy đã có những cống hiến, hy sinh to lớn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần làm nên thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Văn phòng cấp ủy đã chủ động tham mưu giúp Đảng và Nhà nước những quyết sách trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân đoàn kết, thống nhất, làm nền tảng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,  văn minh”.   

  Lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng, đồng thời đánh dấu sự lớn mạnh, trưởng thành, là niềm tự hào, phấn khởi của tập thể cũng như mỗi cán bộ, chuyên viên, nhân viên, người lao động trong hệ thống Văn phòng cấp ủy.

  Trải qua chặng đường xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ làm công tác Đảng ở Học viện Chính trị khu vực III luôn tận tụy, sáng tạo trong công việc; đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Truyền thống tốt đẹp ấy đang được thế hệ cán bộ làm công tác Đảng hôm nay gìn giữ, kế thừa và phát huy.

  Đứng trước nhiệm vụ chính trị được đặt ra và những yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy ngày càng cao, khối lượng công việc ngày càng nhiều, tính chất nhiệm vụ ngày càng quan trọng; do đó, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho cán bộ làm công tác Đảng ngày một cao hơn, mức độ công việc khó hơn nên đòi hỏi mỗi một cán bộ phải làm việc có trách nhiệm; đặt ra những mục tiêu để tự răn mình: Phải luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong và lề lối làm việc; tuyệt đối trung thành với Đảng, giữ vững các nguyên tắc nhất là nguyên tắc bảo mật. Bên cạnh đó cũng cần phải mềm dẻo, linh hoạt năng động và luôn sáng tạo trong công việc để đáp ứng yêu cầu của cấp ủy trong giai đoạn hiện nay.

  Kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống Văn phòng cấp ủy là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng tự hào và tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, phấn đấu tự hoàn thiện bản thân, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

  BBT Website

  (Nguồn: Văn phòng)