CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN HƯỞNG ỨNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930-15/10/2020)

  12/10/2020 02:10 PM


   Toàn cảnh buổi Thông tin tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 

  1. Trong mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng, công tác dân vận có phương thức, nội dung khác nhau nhưng đều nhằm mục tiêu vận động tất cả các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, từ ngày 14/10 đến ngày 31/10/1930, tại Hồng Kông, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua Luận cương Chính trị, Điều lệ Đảng và các án nghị quyết về công nhân vận động, nông dân vận động, cộng sản thanh niên vận động, phụ nữ vận động, quân đội vận động, vấn đề cứu tế và đồng minh phản đế. Nghị quyết Trung ương lần thứ nhất chỉ rõ: “Trong các Đảng bộ thượng cấp, (từ thành ủy và tỉnh ủy trở lên) phải tổ chức ra các Ban chuyên môn về các giới vận động”.

  Từ tháng 10/1930, hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng bao gồm: Công vận, Nông vận, Thanh vận, Phụ vận, Quân đội vận, Mặt trận phản đế được ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nước nhà giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật số ra ngày 15/10/1949 với bút danh X.Y.Z. Nội dung bài báo được coi là “Cương lĩnh công tác dân vận” của Đảng. Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận, tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận”, theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị khóa VIII đã đồng ý lấy ngày 15/10/1930 là Ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng và quyết định chọn ngày 15/10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để cùng nhau học tập và thực hiện những lời Bác Hồ dạy về công tác dân vận.

  Từ năm 1930 đến nay, công tác dân vận của Đảng đã trải qua 03 chặng đường phát triển gắn liền với lịch sử Việt Nam: Công tác dân vận trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945), với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám  1945 đã chứng minh đường lối cách mạng của Đảng là đúng đắn; đó cũng là thắng lợi của nghệ thuật vận động quần chúng; Đảng biết dựa vào dân, tin ở dân, gắn bó với dân, tuyên truyền giác ngộ nhân dân, tổ chức tập hợp và hướng dẫn quần chúng nhân dân đấu tranh giành chính quyền. Trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc (1945 - 1975), thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là thắng lợi của đường lối mở rộng đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Đó là sự thành công của việc xây dựng lực lượng chính trị ngày càng rộng rãi trong mặt trận và các đoàn thể, trong lực lượng vũ trang theo tư tưởng Hồ Chí Minh “Vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân...”; phát huy cao nhất về lực lượng, trí tuệ và của cải tạo thành sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (từ 1975 đến nay), công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đi vào chiều sâu, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với dân. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm, trong đó bài học kinh nghiệm về công tác dân vận tiếp tục được khẳng định, đó là: “Phải phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo sự nhất trí trong Đảng và đồng thuận xã hội; tăng cường mối quan hệ mật thiết với Nhân dân”.

  Có thể khẳng định, trong mỗi giai đoạn cách mạng không thể thiếu công tác dân vận để tạo nên các phong trào thi đua yêu nước. Lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta gắn liền với công tác dân vận. Điều này, ngay từ xa xưa, ông cha ta đã quan niệm: “Dân là gốc” và căn dặn: “Khoan thư sức dân làm kế sâu rễ, bền gốc. Đó là thượng sách giữ nước”; “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”... Trong đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc cũng như trong thời bình xây dựng đất nước, công tác dân vận ngày càng có vị trí quan trọng, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng căn dặn trong bài báo “Dân vận”: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

  90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận luôn được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng thực hiện và đã đạt được những thành tựu to lớn. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước đạt được kết quả tích cực; ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; nâng cao đời sống, giải quyết có hiệu quả nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Những kết quả quan trọng đó đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

  2. Phát huy truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), Công đoàn Học viện Chính trị khu vực III có những hành động thiết thực, hướng đến kỷ niệm ngày ý nghĩa này. Sau Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện đã có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện, nhiệm kỳ 2020-2025, ban hành Nghị quyết chuyên đề số 09-NQ/ĐU ngày 18/8/2020 về tăng cường đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Chính trị khu vực III đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, Ban Chấp hành Công đoàn Học viện đã kịp thời tuyên truyền đến tất cả đoàn viên công đoàn về việc thực hiện nghị quyết 09-NQ/ĐU. Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, BCH Công đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các đồng chí là thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ đang công tác tại Học viện; đến thăm, tặng quà và tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Trước tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại, có sự diễn biến phức tạp vào cuối tháng 7/2020, trong đó Đà Nẵng trở thành tâm dịch Covid-19, nhiều bệnh viện lớn trên thành phố bị phong tỏa, cách ly. Công đoàn Học viện Chính trị khu vực III đã tiến hành các hoạt động quyên góp ủng hộ tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng (Bệnh viện C, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện 199 - Bộ Công an với số tiền tương ứng mỗi Bệnh viện là 10 triệu đồng). Cũng trong dịp này, Ban Chấp hành Công đoàn Học viện đã phát động việc ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 với mức đóng góp tối thiểu 100.000đ/người…

  Đặc biệt, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, Ban Chấp hành Công đoàn đã kịp thời triển khai đề cương tuyên truyền đến các tổ công đoàn, chỉ đạo các Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận kịp thời triển khai đề cương tuyên truyền đến các công đoàn viên. Ngoài ra, BCH Công đoàn đã có kế hoạch mời báo cáo viên thông tin, tuyên truyền về truyền thống 90 năm và phát huy công tác dân vận của Đảng trong giai đoạn hiện nay đến toàn thể đoàn viên công đoàn trong toàn Học viện./.

  (Nguồn: Công đoàn Học viện Chính trị khu vực III)