Giới thiệu sách: “Sổ tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng”

  31/01/2024 09:30 AM


  Chỉ đạo xuất bản: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  Chủ biên: GS,TS Lê Văn Lợi 

  Số trang: 255

  Nhà xuất bản Lý luận chính trị, H. 2023

  Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta nhận định, trong thời gian tới, “các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta, nhất là trên không gian mạng”; “Sự chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động ngày càng tinh vi hơn”. Do đó, rất cần thiết phải trang bị cho cán bộ, đảng viên, nhân dân những kiến thức, kỹ năng cơ bản về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. 

  Nhận thức được yêu cầu cấp bách đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức biên soạn cuốn Sổ tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Cuốn Sổ tay được biên soạn công phu, nghiêm túc, huy động sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài Học viện. Nội dung cuốn Sổ tay tập trung vào những vấn đề chung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; đồng thời, cung cấp những luận cứ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng qua một số lĩnh vực chủ yếu và một số kỹ năng cơ bản của việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

  Nội dung cuốn Sổ tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm và dấu ấn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII; đồng thời, là hoạt động thiết thực nhân dịp sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (2018-2023). 

  Cuốn Sổ tay được kết cấu thành 04 phần:

  Phần thứ nhất: Một số vấn đề chung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

  Phần thứ hai: Phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng qua một số nội dung chủ yếu.

  Phần thứ ba: Kỹ năng và tổ chức lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

  Phần phụ lục: Một số văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

  Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

  Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611