Giới thiệu sách: “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới”

  20/01/2024 10:55 PM


  Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Dũng, TS. Lê Mậu Nhiệm (Đồng chủ biên).

  Số trang: 372

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, H. 2023

  Kể từ khi thành lập đến nay (18/11/1930), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn thể hiện tốt vị trí, vai trò của mình, trung thành với tôn chỉ, mục đích tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết thống nhất và ý chí hành động, tinh thần và lực lượng, tạo thành sức mạnh to lớn của cả dân tộc để hoàn thành những mục tiêu cách mạng cao cả do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

  Trong công cuộc đổi mới, với nhiều hình thức tổ chức, vận động nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần quan trọng cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giải quyết những khó khăn về đời sống, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy ý chí sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam.

   Nhằm cung cấp cho độc giả thông tin về những vấn đề lý luận và thực tiễn về việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong vận động, tập hợp xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới”.

  Nội dung cuốn sách tập trung trình bày vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thông qua việc tích cực chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi các cuộc vận động, phong trào thi đua, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hoạt động đối ngoại nhân dân… Từ đó, đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước.

  Cuốn sách được kết cấu thành ba chương:

  Chương 1: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

  Chương 2: Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  Chương 3: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030.

  Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc !

  Ban Biên tập Cổng TTĐT

  (Nguồn: Trung tâm Thông tin khoa học)

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611