MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA: THỰC TRẠNG, VẤN ĐỀ VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH

  25/04/2021 08:07 AM


  Tác giả: PGS.TS Vũ Văn Hà – PGS.TS Đoàn Minh Huấn (Đồng chủ biên)

  Số trang: 454

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, H.2020

  Trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Một trong những nguyên nhân quan trọng là chúng ta đã có những đổi mới trong nhận thức về vai trò của Nhà nước và vai trò của thị trường cũng như đổi mới trong thực tiễn điều hành giải quyết mối quan hệ này. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn không ít vấn đề đặt ra xung quanh nhận thức về bản chất, nguyên tắc, cơ chế chính sách giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường.

  Nhằm góp phần cung cấp thêm thông tin về vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản CTQG đã xuất bản cuốn sách “Mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách”. Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của đề tài: “Mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong điều kiện nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa: Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách”. Mã số: KX.04.12/16-20, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020.

   Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ những vấn đề chủ yếu sau:

  - Cơ sở khoa học và thực tiễn của mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường, bản chất và nguyên tắc giải quyết mối quan hệ này;

  - Những biểu hiện mới của các lý thuyết kinh tế về vai trò của nhà nước và thị trường, những dạng thức biểu hiện và các yếu tố tác động đến quan hệ giữa nhà nước và thị trường;

  - Những kinh nghiệm trong giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường ở một số nền kinh tế trên thế giới và khu vực, rút ra những gợi ý tham khảo đối với Việt Nam;

  - Sự đổi mới tư duy của Đảng ta về vai trò của Nhà nước và vai trò của thị trường, về quan hệ giữa Nhà nước và thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

  - Đánh giá thực trạng giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường trong quá trình 35 năm đổi mới xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, chỉ rõ thành công và hạn chế trrong quá trình giải quyết, phân tích làm rõ các nguyên nhân;

  - Nhận diện những vấn đề đặt ra trong việc giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

  - Xây dựng quan điểm xác định vai trò của Nhà nước, vai trò của thị trường và tạo cơ sở giải quyết hiệu quả, hợp lý quan hệ giữa Nhà nước và thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;

  - Đề xuất các giải pháp và định hướng chính sách để giải quyết tốt quan hệ giữa Nhà nước và thị trường, hướng đến hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc !

  (Nguồn: Trung tâm Thông tin khoa học)

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:53
  • Hôm nay: 3057
  • Tháng hiện tại: 40847
  • Tổng lượt truy cập: 399410
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611