GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

  25/03/2021 01:31 PM


   

  Tác giả: PGS,TS.Trần Hậu - TS.Nguyễn Quỳnh Trâm – ThSTrần Minh Đức (Đồng chủ biên)

  Số trang: 374

  Nhà xuất bản Lý luận chính trị, H.2020

  Trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay, yếu tố dân tộc trở thành vấn đề cốt lõi trong quan hệ quốc tế, nhất là khi toàn cầu hóa trở thành xu thế tất yếu trong thế giới đương đại. Các quốc gia đều đang ra sức tìm tòi con đường để bảo vệ lợi ích của quốc gia - dân tộc mình, giữ gìn nền độc lập, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, nhưng lại không tách rời với thế giới, dù quốc gia đó là đơn tộc hay đa tộc người.

  Chính vì vậy, vấn đề dân tộc luôn là mối quan tâm đặc biệt của giới lãnh đạo, cầm quyền của các quốc gia và sự tìm tòi, khảo cứu của giới nghiên cứu. Nhiều công trình khoa học về vấn đề này đã được công bố bằng nhiều thứ tiếng trên thế giới. Ở Việt Nam, việc giải quyết vấn đề dân tộc đã có quá trình lịch sử, gắn liền với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở  một nước thuộc địa nửa phong kiến từ thế kỷ XIX đến nay và đã có nhiều thành tựu sáng tạo. Đó là kết quả tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những trào lưu, tư tưởng tiến bộ về dân tộc của thế giới đương đại để giải quyết vấn đề dân tộc trong điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam.

  Từ góc độ nghiên cứu khoa học cho thấy, do có sự khác biệt về cách tiếp cận giữa các quốc gia, các trường phái mà đến nay vẫn còn nhiều tranh luận, đồng thời còn những khoảng trống trong lý luận về dân tộc.

  Để thực hiện mục tiêu tổng quan và hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ  bản về dân tộc trong thế giới đương đại, từ đó đề xuất quan điểm, định hướng và giải pháp xây dựng hệ thống lý luận về dân tộc ở Việt Nam trong điều kiện mới cần phải: Hệ thống hóa, phân loại các trào lưu lý luận dân tộc trên thế giới hiện nay, phân tích nguồn gốc hình thành của các lý luận này; Rút ra những vấn đề lý luận có giá trị và đề xuất cơ sở lý luận dân tộc ở Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ XXI, đấu tranh chống chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa ly khai, xây dựng và củng cố vững chắc khối đoàn kết dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

  Cuốn sách “Góp phần nghiên cứu một số vấn đề lý luận về dân tộc trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay” là kết quả chủ yếu của Đề tài khoa học - công nghệ “Một số vấn đề lý luận cơ bản về dân tộc trong thế giới đương đại và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam”, thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”, mã số CTDT/16-20.

  Nội dung chính của cuốn sách tập trung vào những vấn đề sau:

  • Lý luận về vấn đề dân tộc của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin.
  • Lý luận dân tộc ở một số quốc gia và khu vực trên thế giới hiện nay.
  • Lý luận dân tộc và các vấn đề đặt ra ở Việt Nam hiện nay.

  Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

  Nguồn: Trung tâm Thông tin khoa học)

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:9
  • Hôm nay: 175
  • Tháng hiện tại: 29521
  • Tổng lượt truy cập: 97656
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611