CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÔNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

  15/11/2018 09:45 AM


  Tác giả: TS ĐOÀN DUY KHƯƠNG (Chủ biên) Số trang: 162 Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 2017

  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÔNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

   Tác giả: TS ĐOÀN DUY KHƯƠNG (Chủ biên)

  Số trang: 162

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội  2017

  Cải cách hành chính là một vấn đề tương đối phổ cập tại Việt Nam từ nhiều năm nay. Đặc biệt khi Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế thì các vấn đề tái cấu trúc, cải cách, trong đó có cải cách hành chính luôn được chú trọng. Tác động của cải cách hành chính được cảm nhận rõ rệt nhất là qua các giao dịch giữa người dân, doanh nghiệp, xã hội với cơ quan hành chính nhà nước, trong đó các thủ tục hành chính và giao dịch ngày càng hướng tới mục tiêu đơn giản hóa, phục vụ tốt nhất cho các đối tượng.

  Có thể nói, cải cách hành chính ở Việt Nam bắt đầu khá muộn so với các nước khác, và được khởi xướng bởi hàng loạt các yếu tố như cơ chế quản lý kinh tế mới, đòi hỏi của tiến trình hội nhập quốc tế và từ những yếu kém của chính nền hành chính, trong đó yếu tố đặc biệt quan trọng là yêu cầu của cơ chế quản lý kinh tế. Cải cách hành chính được triển khai với tư cách là một  phần của lộ trình đổi mới và đã được khẳng định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng năm 1986. Năm 1995,  cải cách hành chính được thông qua tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ tám khóa VII, và năm 2001, Thủ tướng chính phủ đã ký ban hành Chương trình Tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001-2020. Đảng và Chính phủ đã coi Chương trình Tổng thể cải cách hành chính là một trong những biện pháp chính sách cần thiết để xây dựng bộ máy chính phủ có đủ năng lực phát triển nền kinh tế quốc dân, duy trì công bằng xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và chuẩn bị mọi điều kiện để Việt Nam hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế.

  Để cung cấp thêm cho bạn đọc thông tin về tác động của cải cách hành chính đến tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Nhà xuất bản CTQG phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xuất bản cuốn sách “Cải cách hành chính công phục vụ phát triển kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh”.

  Bố cục sách bao gồm 3 chương:

  • Chương 1: “Cải cách hành chính công – kinh nghiệm từ một số quốc gia Asean”. Nội dung chương này phân tích quá trình cải cách hành chính ở một số quốc gia trong khu vực ASEAN và nhận định về xu hướng cải cách hành chính trong khu vực.
  • Chương 2: “ Thực trạng cải cách hành chính công tại Việt Nam”. Nội dung chương này đề cập đến Chương trình tổng thể cải cách hành chính, đưa ra bức tranh về quá trình cải cách hành chính công tại Việt Nam bao gồm: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách nhân sự, tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính, bên cạnh đó cũng đặc biệt nhấn mạnh những thay đổi của cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường kinh doanh.
  • Chương 3: Kết luận và khuyến nghị.

   

  Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc !     

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:45
  • Hôm nay: 1594
  • Tháng hiện tại: 30221
  • Tổng lượt truy cập: 421395
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611