Tác giả: TS ĐOÀN DUY KHƯƠNG (Chủ biên) Số trang: 162 Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 2017

Tác giả: HỌC VIỆN NGOẠI GIAO – BỘ NGOẠI GIAO Số trang: 310 Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 2017

Tác giả: DANIEL ELLSBERG Số trang: 685 Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 2018

CHỦ NGHĨA TƯ BẢN TRONG NỀN KINH TẾ ĐỔI MỚI – THỊ TRƯỜNG, ĐẦU CƠ VÀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC

NHỮNG BIẾN ĐỘNG TRONG ĐỜI SỐNG TÔN GIÁO HIỆN NAY VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN LỐI SỐNG NGƯỜI VIỆT

V.I.LÊNIN VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY