Giới thiệu

  09/03/2018 09:47 AM


  A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN – TƯ LIỆU– THƯ VIỆN
  I. Vị trí, chức năng của Trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện

  Trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III. Trung tâm có chức năng quản lý, bảo đảm hoạt động thông tin khoa học, tư liệu, thư viện phục vụ cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học lý luận của toàn Học viện; thực hiện chức năng của một Trung tâm đầu mối nghiệp vụ thông tin, tư liệu, thư viện của Học viện

  II. Nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện

  Trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện có những nhiệm vụ sau đây:

  2.1. Là Trung tâm Thông tin, Tư liệu, Thư viện về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo của Học viện; góp phần cung cấp những thông tin, tư liệu cho việc nghiên cứu về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

  2.2.Khai thác, xử lý, lựa chọn, phân loại, bảo quản các tư liệu; xây dựng các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ yêu cầu của các đồng chí lãnh đạo Học viện, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và học viên.

  2.3.Tổ chức biên soạn, tổng thuật và tổng hợp các ấn phẩm thông tin, tư liệu chuyên đề về lý luận, chính trị xã hội.

  2.4.Quản lý các hoạt động của Thư viện và hệ thống các phòng đọc, các kho sách. Thường xuyên bổ sung nguồn tư liệu, đổi mới nghiệp vụ để phục vụ bạn đọc có hiệu quả.

  2.5.Quản lý sách, báo, tài liệu học tập và tham khảo, phục vụ đầy đủ, kịp thời cho cán bộ và học viên. Thu, phát, ghi, gỡ, sao nhân băng ghi âm, ghi hình các hoạt động khoa học, đào tạo và các hoạt động qua trọng khác của Học viện.

  2.6.Lưu trữ các tài liệu khoa học, băng hình theo đúng quy định về lưu trữ quốc gia trong Học viện

  2.7.Quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật của hoạt động thông tin tư liệu và thư viện của Học viện giao cho sử dụng

  2.8.Thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị trong hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế trên lĩnh vực thông tin khoa học theo quy định của Giám đốc Học viện

  2.9.Thường xuyên củng cố, tổ chức và không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin về mọi mặt: chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

  B. BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:29
  • Hôm nay: 35
  • Tháng hiện tại: 6006
  • Tổng lượt truy cập: 300070
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.6110