Thông báo về việc xét, đề nghị tặng các hình thức khen thưởng năm 2014

  08/03/2018 12:25 PM


  Thông báo về việc xét, đề nghị tặng các hình thức khen thưởng năm 2014

  Mẫu báo cáo thành tích xét tặng khen thưởng năm 2014  HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

  HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC III

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 64/TB-HVCT-HCKV III

  Đà Nẵng, ngày 10 tháng 3 năm 2014

   

   

  THÔNG BÁO

  Về việc xét, đề nghị tặng các hình thức khen thưởng năm 2014


  Thực hiện Công văn số 137/HVCTQG ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc xét tặng Huân chương và Kỷ niệm chương các loại; Công văn số 159/HVCTQG ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện triển khai việc xét, đề nghị tặng các hình thức khen thưởng năm 2014 theo các nội dung sau:

  1. Kỷ niệm chương

  1.1 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

  - Đối tượng: Là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Học viện (chưa được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”).

  - Tiêu chuẩn: Cá nhân phải có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ 20 năm trở lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (theo Điều 4 của Quy chế Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” được đăng tải trên website Học viện http://hcma3.vn/van-ban/6/quy-che---quy-dinh/hcma3.html).

  - Hồ sơ đề nghị: Cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” làm bản tóm tắt thành tích cá nhân (theo mẫu báo cáo thành tích đăng tải trên website Học viện http://hcma3.vn/Thong tin hoat dong/Thi đua - Khen thuong) rõ ràng, cụ thể và gửi về bộ phận Tổng hợp - Thi đua thuộc Văn phòng Học viện (qua đồng chí Trần Cao Anh) trước ngày 20 tháng 3 năm 2014.

  1.2 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện”

  - Đối tượng: Là cán bộ, công chức, viên chức đã hoặc đang công tác tại Học viện (chưa được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện”).

  - Tiêu chuẩn: theo khoản I, điều 2 của Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành kèm theo quyết định số 466/QĐ-HVCTQG ngày 01 tháng 11 năm 2004 (được đăng tải trên website Học viện http://hcma3.vn/van-ban/6/quy-che---quy-dinh/hcma3.html).

  - Hồ sơ đề nghị: Cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện” làm bản kê khai thành tích cá nhân (theo mẫu báo cáo thành tích đăng tải trên website Học viện http://hcma3.vn/Thong tin hoat dong/Thi đua - Khen thuong) rõ ràng, cụ thể và gửi về bộ phận Tổng hợp - Thi đua thuộc Văn phòng Học viện (qua đồng chí Trần Cao Anh) trước ngày 20 tháng 3 năm 2014.

  2. Huân chương các loại theo quá trình cống hiến

  -  Đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức của Học viện

  + Cán bộ lãnh đạo, quản lý qua các thời kỳ (chưa được khen).

  + Cán bộ lãnh đạo cấp vụ và tương đương trở lên sắp nghỉ quản lý (nam sinh năm 1955 trở về trước và nữ sinh năm 1960 trở về trước).

  - Tiêu chuẩn: theo hướng dẫn 02/HD-HVCT-HCQG ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về tiêu chuẩn xét tặng Huân chương các loại theo quá trình cống hiến (đăng tải trên website Học viện http://hcma3.vn/Thong tin hoat dong/Thi đua - Khen thuong).

  - Hồ sơ đề nghị: Cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương làm bản báo cáo tóm tắt quá trình công tác (theo mẫu báo cáo thành tích đăng tải trên website Học viện http://hcma3.vn/Thong tin hoat dong/Thi đua - Khen thuong) rõ ràng, cụ thể và gửi về bộ phận Tổng hợp - Thi đua thuộc Văn phòng Học viện (qua đồng chí Trần Cao Anh) trước ngày 20 tháng 3 năm 2014.

  3. Về khen thưởng cho tập thể:

  - Các đơn vị thuộc Học viện có đủ thành tích và điều kiện tặng thưởng Huân chương các loại theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, lập hồ sơ để đề nghị khen thưởng (được đăng tải trên website Học viện, mục Văn bản pháp quy).

  - Các đơn vị thuộc Học viện đạt thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhân kỷ niệm 10 năm, 15 năm, 20 năm,… thành lập (quy định tại Điều 2, Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, được đăng tải trên website Học viện http://hcma3.vn/van-ban/6/quy-che---quy-dinh/hcma3.html), lập hồ sơ để đề nghị Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen.

  - Hồ sơ đề nghị:

  + Tờ trình của đơn vị;

  + Quyết định thành lập đơn vị (bản photo);

  + Báo cáo thành tích của đơn vị đề nghị khen thưởng (theo mẫu báo cáo thành tích đăng tải trên website Học viện http://hcma3.vn/Thong tin hoat dong/Thi đua - Khen thuong).

  Các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về bộ phận Tổng hợp - Thi đua thuộc Văn phòng Học viện (qua đồng chí Trần Cao Anh) trước ngày 15 tháng 3 năm 2014.

  4. Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

  4.1. Đối tượng, tiêu chuẩn

  -  Đối tượng: Là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Học viện và cán bộ, công chức, viên chức Học viện có quyết định nghỉ hưu trong thời gian từ khi kết thúc đợt nhận hồ sơ xét tặng lần thứ 12 (05/6/2012) đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ lần thứ 13 (15/4/2014).

  - Tiêu chuẩn: theo Điều 7, Điều 8 của Thông tư 07/TT-BGD-ĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thông tư 07, được đăng tải trên website Học viện, mục Văn bản pháp quy).

  Trong đó, tiêu chuẩn về hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học là không bắt buộc đối với giảng viên tại các Học viện không đào tạo Tiến sĩ,
  Thạc sĩ.

  Đối với cán bộ, công chức, viên chức có quyết định nghỉ hưu, tiêu chuẩn và thành tích xét tặng tính đến thời điểm nhận quyết định nghỉ hưu trở về trước.
  Thủ tục xét tặng được thực hiện tại đơn vị nhận quyết định nghỉ hưu.

  4.2. Quy trình và hồ sơ đề nghị xét tặng

  a. Quy trình: Thực hiện theo Điều 11, Điều 12 của Thông tư 07

  - Các đơn vị thuộc Học viện thực hiện quy trình giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm tại đơn vị. Tỷ lệ phiếu tín nhiệm ở đơn vị được tính trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị dự họp (đạt 80% trở lên).

  - Các đơn vị gửi Hồ sơ đề nghị xét tặng về bộ phận Tổng hợp - Thi đua thuộc Văn phòng Học viện (đồng chí Nguyễn Thùy Trang) để trình Hội đồng
  xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú trước ngày 15 tháng 3 năm 2014.

  b. Hồ sơ đề nghị xét tặng gồm có:

  - Tờ trình đề nghị xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú;

  - Biên bản họp đơn vị và kết quả bỏ phiếu tín nhiệm;

  - Bản tóm tắt thành tích các cá nhân đề nghị xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú;

  - Hồ sơ cá nhân (thực hiện theo khoản 1, Điều 13 của Thông tư 07, bản khai thành tích cá nhân theo Mẫu số 2): 04 bộ

  Xác nhận của địa phương nơi nhà giáo cư trú tại mục (11) của Bản khai thành tích cá nhân có thể thay thế bằng phiếu nhận xét của chính quyền phường, xã nơi cư trú (theo mẫu đính kèm).

  Lưu ý: Thủ trưởng các đơn vị đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị. Các cá nhân đề nghị xét tặng chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ.

  Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ,  kịp thời nội dung trên./.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Giám đốc;

  - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Học viện;

  - Lưu: VT.

  GIÁM ĐỐC

   

  (đã ký)

   

  Nguyễn Văn Lý

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:45
  • Hôm nay: 831
  • Tháng hiện tại: 17687
  • Tổng lượt truy cập: 375930
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.6110