Đoàn cán bộ Học viện III sang thăm và làm việc tại Học viện Hành chính Quảng Tây, Trung Quốc

  08/03/2018 11:12 AM


  Đoàn cán bộ Học viện III sang thăm và làm việc tại Học viện Hành chính Quảng Tây, Trung Quốc

    1     .  Quy định về chế độ tiêu đón, tiếp khách, hội nghị, hội thảo, công tác phí trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước/  ._ H. : Chính            trị quốc gia, 2010._ 115 tr.; 19cm

                  Ký hiệu kho:    CV 31601-05

                  Từ khóa:           Pháp luật, Tài chính, tàI chính công, ngoại giao, lễ tân ngoại giao

                  Tóm tắt:           

   

    2     .  Hỏi - Đáp về quản lý ngân sách và tài chính xã/  ._ H.:Chính trị quốc gia, 2010._ 367 tr.; 21 cm

                  Ký hiệu kho:    CV 9945

                  Từ khóa:           Quản lý, ngân sách, tàI chính, hành chính công

                  Tóm tắt:            Dưới dạng hỏi đáp cuốn sách đề cập đến những vấn đề thực tiễn thường xảy ra trong việc quản lý, sử dụng tàI chính và ngân sách ở địa bàn xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó còn cung cấp 46 mẫu biểu mà cấp ngân sách xã, phường, thị trấn thường xuyên sử dụng.

   

    3     .  Cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp ở việt nam/         Nguyễn Mạnh Hùng ._ H.: Chính trị quốc gia, 2010._ 291 tr.; 19 cm

                  Ký hiệu kho:    CV 30185-89

                  Từ khóa:           Hành chính, quản lý hành chính, tàI sản công, quản lý tàI sản công

                  Tóm tắt:            Trình bày cơ sở lý luận về cơ chế quản lý tàI sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp và thực trạng cơ chế quản lý tàI sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp ở Việt nam từ năm 1995 đến nay. Từ phân tích lý luận và thực tiễn, tác giả đã đưa ra những quan đIúm, giảI pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tàI sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp trong thời gian tới ở Việt nam.

   

    4     .  Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước/  ._ H.:Lao động-xã hội,          2010._ 151 tr.; 19 cm

                  Ký hiệu kho:    CV 30215-17

                  Từ khóa:           Hành chính, quản lý hành chính, nhà nước

                  Tóm tắt:            Giới thiệu các tình huống và phương pháp xử lý các tình huống thường gặp trong công việc của chính quyền địa phương như: Tình huống xử lý về đất đai, về hộ tịch hộ khẩu, về tranh chấp dân sự..

   

    5     .  Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta thời kỳ đổi mới/ Đinh        Xuân Lý (chủ biên) ._ H. : Chính trị quốc gia, 2010._ 398 tr.; 22cm

                  Ký hiệu kho:    CV 31553-57

                  Từ khóa:           Quản lý, khoa học quản lý, Quản lý xã hội, phát triển xã hội, quản lý nhàn nước,

                  Tóm tắt:            Tập hợp các bàI nghiên cứu của nhiều tác giả bàn về những mô hình, thực tiễn và kinh  nghiệm trong quản lý phát triển xã hội, giới thiệu một số mô hình quản lý xã hội của các nước như Nhật bản, Trung quốc, Thụy đIển..trên cơ sở đó rút ra những vấn đề cơ bản, những định hướng quan trọng và giảI pháp chủ yếu để xây dựng mô hình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

   

    6     .  Quy định mới về nâng cao năng lực , phẩm chất của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)/  ._ H. : Chính trị quốc gia, 2010._ 230 tr.; 19cm

                  Ký hiệu kho:    CV 31591-95

                  Từ khóa:           Cán bộ, Công tác cán bộ, Chính quyền cơ sở, Hệ thống chính trị

                  Tóm tắt:            Giới thiệu Luật cán bộ công chức năm 2008 và các Đề án trong chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến 2010.