Quyết định về nhiệm vụ thanh tra năm học 2010 - 2012

  08/03/2018 10:26 AM


  Quyết định về nhiệm vụ thanh tra năm học 2010 - 2012

  HỌC VIỆN CT-HCQG HỒ CHÍ MINH

  HỌC VIỆN CT- HC KHU VỰC III

   
   
   


    Số: 497/QĐ-HVCT-HCKVIII

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  Đà Nẵng, ngày 13  tháng 12  năm 2010

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về nhiệm vụ thanh tra năm học 2010 - 2011

   

  GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC III

   

  Căn cứ Quyết định số 100-QĐ/TW ngày 22-10-2007 của Bộ Chính trị quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh;

  Căn cứ Nghị định số 129/2008/NĐ-CP ngày 17-12-2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh;

  Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-HVCTQG ngày 06/3/2006 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị khu vực III và Quyết định số 41/QĐ-HVCT-HCQG ngày 02-01-2008 của Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc chuyển Học viện Chính trị khu vực III thành Học viện Chính trị-Hành chính khu vực III;

               Căn cứ Quyết định số 534/QĐ-HVCT-HCQG ngày 04-3-2009 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Thanh tra Học viện và các Phòng Thanh tra Học viện khu vực;

              Căn cứ kế hoạch đào tạo và các mặt công tác khác năm học 2010 - 2011 của Học viện Chính trị-Hành chính khu vực III;

              Xét đề nghị của đồng chí Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Thanh tra Học viện Chính trị – Hành chính khu vực III,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

              Điều 1: Giao cho Phòng Thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong năm học 2010 -2011 bao gồm các nội dung sau đây:

            - Thanh tra giáo dục - đào tạo:

           + Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế đào tạo: Công tác tuyển sinh, xét duyệt hồ sơ học viên, tổ chức quản lý việc học tập, thi học phần và thi tốt nghiệp các hệ lớp tại  Học viện và các lớp  tại chức mở tại các tính, thành do Học viện tổ chức;

           + Thanh tra, kiểm tra việc ra đề thi, chấm thi tốt nghiệp, chấm thi học phần, vào điểm ở một số lớp tại chức và tập trung;

           - Thanh tra hoạt động Quản lý khoa học: về thực hiện tiến độ đề tài; thu, chi các đề tài khoa học, hội thảo...

          - Thanh tra  hoạt động của Trung tâm thông tin tư liệu – thư viện: về mua giáo trình, tài liệu dạy và học; cung cấp báo, tạp chí cho các đơn vị trong Học viện.

           - Thanh tra kinh tế - xã hội: Thanh tra, kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tham mưu giúp Giám đốc Học viện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

              + Thực hiện nhiệm vụ thanh tra đột xuất  theo quyết định của Giám đốc Học viện.

           Điều 2: Phòng Thanh tra chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Điều 1, báo cáo kết quả và đề xuất phương án xử lý trình Giám đốc Học viện.

           Điều 3:  Thủ trưởng các đơn vị trong Học viện có trách nhiệm phối hợp, cung cấp tài liệu và các yêu cầu khác cho đoàn thanh tra, kiểm tra và chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

   

   Nơi nhận:

   

  GIÁM ĐỐC

  - Giám đốc và các Phó Giám đốc Học viện (để theo dõi);

  - Thủ trưởng các đơn vị trong  Học viện; (để thực hiện)

   

  (Đã ký)

  - Văn phòng thông báo trên Website Học viện;

  - Lưu: VT, PTT.

   

  PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn