Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

  12/01/2024 06:00 AM


  (HCMA3) - Thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng, sáng ngày 11 tháng 01 năm 2024, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Hội nghị.

  Ban Chủ trì Hội nghị

  Tham dự Hội nghị, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh còn có đồng chí Lương Văn Khương, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Học viện Chính trị khu vực III, có đồng chí PGS,TS Đoàn Triệu Long, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Học viện. PGS,TS Đoàn Triệu Long, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện và PGS,TS Lê Văn Đính, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

  PGS,TS Lê Văn Đính, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

  Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do PGS,TS Lê Văn Đính, Phó Bí thư Đảng uỷ Học viện trình bày đã nêu rõ, năm 2023 là năm thứ ba Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, là năm tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời, năm 2023 là năm Đảng bộ Học viện đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực thông qua việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Mặc dù có một số khó khăn nhất định, song bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy Học viện với tinh thần tích cực, chủ động đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và công tác chuyên môn theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2023, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

  Thứ nhất, trong năm 2023, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trên cơ sở bám sát Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch cụ thể, sát tình hình thực tế để lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

  Thứ hai, có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học lý luận, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; từng bước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, đồng bộ.

  Thứ ba, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ Học viện được nâng cao; đội ngũ cán bộ, đảng viên của Học viện đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên trường Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...; đồng thời, triển khai có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương và thực hiện Quy định về ứng xử văn hóa trường Đảng.

  Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư. Công tác quản lý đảng viên được thực hiện chặt chẽ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát.

  Thứ tư, tăng cường lãnh đạo các đoàn thể Học viện, nhờ đó hoạt động của các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện.

  Trên cơ sở kết quả công tác đạt được trong năm 2023 và xuất phát từ dự báo tình hình, Đảng bộ Học viện đã thống nhất đề ra các phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2024. Theo đó, năm 2024, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III lần thứ XIV. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng các mặt công tác, thi đua lập thành tích hướng tới Kỷ niệm 75 năm Truyền thống Học viện (1949 - 2024) gắn với các mặt công tác: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị (đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; kế hoạch - tài chính; hành chính - hậu cần, công nghệ thông tin; thanh tra; tạp chí, xuất bản, thông tin khoa học; thi đua, khen thưởng; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và thực hiện dân chủ ở cơ sở); lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng tổ chức đảng và lãnh đạo các đoàn thể...

  Với tinh thần dân chủ, cởi mở, đại diện các tập thể và cá nhân tham dự Hội nghị đã thảo luận, trao đổi đóng góp ý kiến về các nội dung công tác Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Qua đó, các tham luận của đại diện các tập thể và cá nhân đều thống nhất cao về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024.

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận, biểu dương các kết quả đạt được trong năm 2023 của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III, trong đó nhấn mạnh các mặt công tác nổi bật như: Kịp thời ban hành các Nghị quyết chuyên đề, các văn bản chỉ đạo để triển khai nhiệm vụ được giao; kịp thời tiến hành sơ kết, tổng kết các Nghị quyết của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của Trung ương; triển khai hiệu quả công tác cán bộ, công tác chính trị, tư tưởng và tuyên truyền; tổ chức thành công phong trào lao động xã hội chủ nghĩa qua đó giúp tăng cường sự gắn kết giữa cán bộ, giảng viên và học viên…

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

  Đánh giá cao Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức thực hiện các mặt công tác Đảng một cách bài bản, đúng quy định, có trọng tâm. Những kết quả đạt được trong năm 2023, cũng như phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024 đã cho thấy sự gương mẫu, đoàn kết của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III mà trong đó có vai trò quan trọng của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện. Thông qua kết quả đạt được trong năm 2023 thêm một lần nữa khẳng định được vị trí, vai trò của Học viện Chính trị khu vực III là Trường Đảng Trung ương tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm mong muốn trong năm 2024, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả để đạt được nhiều hơn nữa các thành tích nhằm hướng tới Kỷ niệm 75 năm Truyền thống Học viện. Đặc biệt, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm đề nghị Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III cần triển khai nghiêm túc và hiệu quả các Kết luận của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại buổi làm việc với Học viện Chính trị khu vực III ngày 16/8/2023;…

  PGS,TS Đoàn Triệu Long, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III phát biểu kết luận Hội nghị.

  Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS,TS Đoàn Triệu Long khẳng định: Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III sẽ sớm cụ thể hoá các ý kiến chỉ đạo vào các nội dung chương trình, kế hoạch hoạt động của Đảng bộ Học viện trong năm 2024; đồng thời, PGS,TS Đoàn Triệu Long bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và cá nhân đồng chí Hoàng Phúc Lâm tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III trong công tác Đảng và các lĩnh vực hoạt động chuyên môn để Học viện Chính trị khu vực III hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

  Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS,TS Đoàn Triệu Long nhấn mạnh: Trong năm 2024, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và các chi ủy, chi bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện sẽ tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác. Đặc biệt, năm 2024 Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III sẽ sớm chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đảng; triển khai các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 75 năm Truyền thống Học viện Chính trị khu vực III (1949 - 2024); tiếp tục chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 03-NQ/ĐU ngày 23/3/2023 của Đảng uỷ Học viện Chính trị khu vực III về xây dựng đội ngũ cán bộ Học viện Chính trị khu vực III đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng kế hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nâng cao chất lượng công tác hành chính - hậu cần, áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng trong tất cả các mặt hoạt động;…

  Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III đã công bố Quyết định trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đối với đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục và Quyết định trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III cho các chi bộ, các đảng viên đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

  Một số hình ảnh trao quyết định khen thưởng tại Hội nghị:

  Ban Biên tập Cổng TTĐT

  (Tin: Sỹ Bùi, ảnh: Duy Quang)

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611