GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH KHU VỰC III

  21/09/2018 10:41 AM


  GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH KHU VỰC III

   

  1.  Nhiệm vụ :


  Cùng với công tác đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học là một trong 2 nhiệm vụ chính của Học viện Chính trị- Hành chính khu vực III. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện chủ yếu tập trung vào các nhiệm vụ sau:

  - Nghiên cứu những vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về khoa học chính trị; về những vấn đề lý luận và thực tiễn cách mạng Việt nam; về xây dựng Đảng, lãnh đạo và quản lý nhà nước, quản lý xã hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

  - Nghiên cứu quá trình hoạt động thực tiễn của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân, các tổ chức kinh tế- xã hội trong khu vực miền Trung- Tây Nguyên, phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác lãnh đạo của các địa phương.

  2.  Kết quả chủ yếu :

  Trong 20 năm qua (1990-2010), cán bộ nghiên cứu, giảng giạy của Học viện đã hoàn thành hàng trăm đề tài khoa học các cấp, công bố hàng ngàn bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học quốc gia. Cụ thể:

  - Đã thực hiện thành công 9 đề tài khoa học cấp nhà nước, 50 đề tài khoa học cấp bộ, 8 đề tài khoa học cấp tỉnh, hơn 200 đề tài khoa học cấp cơ sở.

  - Tổ chức và phối hợp với các đơn vị khoa học trong và ngoài nước tổ chức hơn 150 cuộc hội thảo khoa học.

  - Công bố hơn 2500 công trình khoa học trên các tạp chí khoa học quốc gia và một số tạp chí nước ngoài.

   

   GIỚI THIỆU VỀ BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC 

  CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH KHU VỰC III

   

  1.  Chức  năng, nhiệm vụ:


  Ban Quản lý khoa học Học viện Chính trị- Hành chính khu vực III ngày nay được được thành lập trên cơ sở Chỉ thị số 231-CT/TW ngày 13-7-1976 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thành lập Trường Nguyễn Ái Quốc IV; theo đó, Ban có chức năng và nhiệm vụ sau:

  o    Chức  năng :

  Ban Quản lý khoa học là đơn vị có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính khu vực III trong hoạt động khoa học và tổ chức quản lý quá trình hoạt động khoa học của Học viện đúng với phương hướng, nhiệm vụ đặt ra; quản lý quá trình hoạt động khoa học của các đơn vị, các nhà khoa học của Học viện trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học được giao.

  o    Nhiệm vụ :

  - Tổng hợp, xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

  - Tổ chức quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn khoa học, triển khai các nhiệm vụ khoa học.

  - Thường xuyên tổ chức kiểm tra hoạt động khoa học, nhằm đảm bảo hoạt động khoa học của các cá nhân, đơn vị trong Học viện đúng với yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ Học viện đặt ra.

  - Tổ chức các hội nghị tổng kết, sơ kết hoạt động khoa học.

  - Tổ chức và phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo khoa học giữa Học viện và các đơn vị khoa học ngoài Học viện.

  - Tổ chức các hoạt động khoa học đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

  - Giúp Giám đốc Học viện trong việc xét khen thưởng nghiên cứu khoa học của cá nhân, đơn vị trong Học viện.
  - Cơ quan thường trực của Hội đồng khoa học, có nhiệm vụ:
        + Chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp của Hội đồng khoa học.
        + Tổng hợp hoạt động khoa học của Học viện và của HĐKH.

  - Chịu sự chỉ đạo của Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh về nghiệp vụ quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học.

  2.  Cơ cấu tổ chức :

  Đến năm 2014 Ban Quản lý khoa học có 07 cán bộ, chuyên viên, trong đó: 01 Trưởng Ban, 01 phó Trưởng Ban, 05 chuyên viên. Gồm các đồng chí sau:

  - TS. Trần Đình Chín                - Trưởng Ban.

  - TS. Nguyễn Thị Tâm              - Phó Trưởng Ban.

  - Ths. Trần Thị Minh An            - Chuyên viên.

  - Ths. Đỗ Duy Hòa                   - Chuyên viên.

  - Ths. Vũ Hoài Nam                  - Chuyên viên.

  - Ths. Lê Hồng Phong              - Chuyên viên.

  - Ths. Phạm Thị Thu Sương     - Chuyên viên.

  3.  Thành tích chủ yếu :

  Từ năm 1996 đến nay, ban Quản lý khoa học là đơn vị liên tục nhiều năm liền được Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính khu vực III công danh hiệu lao động tiên tiến, lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua các cấp. Ban Quản lý khoa học đã được Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua.

  Một số danh hiệu được tằng cơ thi đua và bằng khen các cấp:

  - Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng cờ thi đua với thành tích “Đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước (2001-2005)”.

  - Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc năm học 2000-2001”.

  Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc năm học 2002-2003”.

  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen cho đơn vị “Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2004”.

  Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen với thành tích dành cho đơn vị “Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2001 đến năm 2005, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

  Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục, đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học (2008-2009) và năm học (2009-2010)”.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:9
  • Hôm nay: 249
  • Tháng hiện tại: 18711
  • Tổng lượt truy cập: 142352
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.6110