Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, chiều ngày 26/6/2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Miền Trung - Tây Nguyên: Thực trạng và những vấn đề đặt ra”

Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2019, chiều ngày 21/6/2019, khoa Xây dựng Đảng tiến hành tọa đàm khoa học với chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, sáng ngày 25/6/2019, Khoa Lãnh đạo học và Chính sách công tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “Tổ chức giảng dạy các chuyên đề thuộc môn học Lãnh đạo học và Chính sách công trong chương trình cao cấp lý luận chính trị”.

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, sáng ngày 20/6/2019, Khoa Văn hóa và Phát triển tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “Phát triển các ngành công nghiệp văn hoá ở Việt Nam hiện nay”.

Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2019, chiều ngày 18/6/2019, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị khu vực III đã tiến hành Tọa đàm khoa học với chủ đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”.

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, sáng ngày 23/5/2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Bình đẳng giới và những vấn đề đặt ra trong lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay”

Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2019, thực hiện Kế hoạch nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu tổng kết lý luận của chủ nghĩa Mác- lênin về vấn đề xây dựng Đảng và đề xuất bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt nam trong bối cảnh mới", mã số KX.02.09/16-20 do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phê duyệt, Ban chủ nhiệm đề tài phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: "Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản - giá trị lý luận và đề xuất bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới" tại Học viện Chính trị khu vực III.

Chiều ngày 11 tháng 01 năm 2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội nghị giao đề tài khoa học cấp bộ, cấp cơ sở năm 2019.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:43
  • Hôm nay: 120
  • Tháng hiện tại: 4898
  • Tổng lượt truy cập: 58357
Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
Liên hệ: 02363.831.174
Fax: 02363.844.6110