Các đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện năm 2008

  08/03/2018 05:29 PM


  DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC I CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC THỰC HIỆN NĂM 2008

  I. ĐỀ TÀI CẤP BỘ

   

  1. Đề tài: Cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình ở Tây Nguyên- thực trạng và giải pháp.

  - Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị khu vực III

  - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

  - Kết quả nghiệm thu: Khá

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

  2. Đề tài: Giải pháp tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên các dân tộc ở Tây Nguyên hiện nay.

  - Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị khu vực III

  - Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Văn Đính

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

  - Kết quả nghiệm thu: Khá

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

  II. ĐỀ TÀI CƠ SỞ

   

  1. Đề tài: Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở miền Trung- Tây Nguyên- Thực trạng và giải pháp.

  - Cơ quan chủ trì: Khoa Văn hóa và phát triển

  - Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS. Nguyễn Hồng Sơn

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

  - Kết quả nghiệm thu: Xuất sắc

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  2. Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền bình đẳng dân tộc và việc vận dụng vào thực tiễn các dân tộc Tây Nguyên trong công cuộc đổi mới

  - Cơ quan chủ trì: Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh

  - Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Quốc Long

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

  - Kết quả nghiệm thu: Khá

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  3. Đề tài: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai.

  - Cơ quan chủ trì: Khoa Văn hóa và phát triển

  - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Văn Liêm

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

  - Kết quả nghiệm thu: Khá

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  4. Đề tài: Biến đổi gia đình ở thành phố Đà Nẵng trong quá trình đô thị hóa.

  - Cơ quan chủ trì: Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

  - Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Ngọc Sơn

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

  - Kết quả nghiệm thu: Khá

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  5. Đề tài: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông ở thành phố Đà Nẵng- Thực trạng và giải pháp.

  - Cơ quan chủ trì: Khoa Nhà nước và phát luật

  - Chủ nhiệm đề tài: GVC Phan Kế Vân/p>

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

  - Kết quả nghiệm thu: Khá

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  6. Đề tài: Chiến lược, sách lược của một số nước lớn đối với bán đảo Triều Tiên thời kỳ 1991-2008.

  - Cơ quan chủ trì: Khoa Quan hệ quốc tế

  - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Lan

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

  - Kết quả nghiệm thu: Khá

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  7. Đề tài: Giao đất, giao rừng và định canh, định cư vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên- Thực trạng và giải pháp.

  - Cơ quan chủ trì: Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

  - Chủ nhiệm đề tài: PGS,TS. Nguyễn Văn Nam

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

  - Kết quả nghiệm thu: Khá

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  8. Đề tài: Phát triển thương mại ở thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay.

  - Cơ quan chủ trì: Khoa Kinh tế chính trị

  - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Dũng Anh

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

  - Kết quả nghiệm thu: Khá

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  9. Đề tài: Hoạt động giám sát của đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở một số tỉnh miền Trung – Thực trạng và giải pháp.

  - Cơ quan chủ trì: Khoa Chính trị học

  - Chủ nhiệm đề tài: PGS,TS. Hồ Tấn Sáng

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

  - Kết quả nghiệm thu: Khá

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  10. Đề tài: Sử dụng có hiệu quả vốn vay tín dụng ngân hàng đối với hộ nghèo ở tỉnh Kon Tum.

  - Cơ quan chủ trì: Khoa Quản lý kinh tế

  - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Văn Hải

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

  - Kết quả nghiệm thu: Khá

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  11. Đề tài: Thực trạng cuộc sống của nhóm người bị nhiễm chất độc da cam ở tỉnh Quảng Trị và những đề xuất về giải pháp chính sách xã hội.

  - Cơ quan chủ trì: Khoa Xã hội học và Tâm lý lãnh đạo, quản lý

  - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Văn Thạch

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

  - Kết quả nghiệm thu: Khá

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  12. Đề tài: Tìm hiểu và kế thừa giá trị đạo đức nhân văn của Phật giáo trong việc giáo dục đạo đức hiện nay.

  - Cơ quan chủ trì: Khoa Dân tộc và Tôn giáo

  - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Công Theo

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

  - Kết quả nghiệm thu: Trung bình

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  13. Đề tài: Vai trò phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội hiện nay (qua thực tiễn của tỉnh Quảng Nam).

  - Cơ quan chủ trì: Khoa Xây dựng Đảng

  - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Xuân Thủy

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

  - Kết quả nghiệm thu: Xuất sắc

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  14. Đề tài: Vấn đề giáo dục ý thức đạo đức xã hội chủ nghĩa cho người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước ở Đà Nẵng hiện nay.

  - Cơ quan chủ trì: Khoa Triết học

  - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đoàn Công Mẫn

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

  - Kết quả nghiệm thu: Khá

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:5
  • Hôm nay: 629
  • Tháng hiện tại: 3313
  • Tổng lượt truy cập: 83194
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.6110