Các đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện năm 2007

  08/03/2018 05:27 PM


  DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC I CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC THỰC HIỆN NĂM 2007

  I. ĐỀ TÀI CẤP BỘ

   

  1. Đề tài: Thực trạng hưởng thụ và sáng tạo các giá trị văn hóa tinh thần các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

  - Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị khu vực III

  - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Ngọc Hòa

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2007

  - Kết quả nghiệm thu: Khá

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

  2. Đề tài: Phát triển công nghiệp nông thôn ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ- Thực trạng và giải pháp.

  - Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị khu vực III

  - Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Bích Hạnh

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2007

  - Kết quả nghiệm thu: Khá

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  3. Đề tài: Chính quyền cấp cơ sở ở các tỉnh Tây Nguyên- thực trạng và giải pháp.

  - Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị khu vực III

  - Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Anh Tuấn

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2007

  - Kết quả nghiệm thu: Khá

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  4. Đề tài: Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây nguyên trong thời kỳ đổi mới.

  - Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị khu vực III

  - Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS. Trương Minh Dục

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2007

  - Kết quả nghiệm thu: Xuất sắc

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

  II. ĐỀ TÀI CƠ SỞ

   

  1. Đề tài: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Quảng Nam- Thực trạng và giải pháp

  - Cơ quan chủ trì: Khoa Kinh tế chính trị

  - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Tiến Lực

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2007

  - Kết quả nghiệm thu: Đạt

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc giư gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc

  - Cơ quan chủ trì: Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh

  - Chủ nhiệm đề tài: TS. Ngô Văn Minh

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2007

  - Kết quả nghiệm thu: Khá

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  3. Vai trò của điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở thành phố Đà Nẵng hiện nay.

  - Cơ quan chủ trì: Khoa Triết học

  - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Yến

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2007

  - Kết quả nghiệm thu: Khá

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  4. Vai trò của cơ quan tư pháp địa phương trong hoạt động giáo dục pháp luật (qua khảo sát ở 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế)

  - Cơ quan chủ trì: Khoa Nhà nước và pháp luật

  - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Nguyệt

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2007

  - Kết quả nghiệm thu: Khá

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  5. Phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp ở các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ- thực trạng và những vấn đề đặt ra

  - Cơ quan chủ trì: Khoa Kinh tế và phát triển

  - Chủ nhiệm đề tài: PGS,TS. Phạm Thanh Khiết

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2007

  - Kết quả nghiệm thu: Xuất sắc

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  6. Những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả quá trình xã hội hóa giáo dục đại học trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung hiện nay.

  - Cơ quan chủ trì: Khoa Xã hội học, Tâm lý & Lãnh đạo quản lý

  - Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Văn Định

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2007

  - Kết quả nghiệm thu: Khá

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  7. Những giải pháp nâng cao chất lượng công tác văn phòng Học viện Chính trị khu vực III trong giai đoạn mới.

  - Cơ quan chủ trì: Văn phòng Học viện

  - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thượng Hiền

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2007

  - Kết quả nghiệm thu: Khá

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  8. Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong quá trình đổi mới (1986 - 2006)

  - Cơ quan chủ trì: Khoa Lịch sử Đảng

  - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Hiệp

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2007

  - Kết quả nghiệm thu: Đạt

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  9. Đề tài: Đổi mới nội dung của Tạp chí Sinh hoạt lý luận đáp ứng yêu cầu nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn hiện nay.

  - Cơ quan chủ trì: Tạp chí Sinh hoạt lý luận

  - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Kim Hải

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2007

  - Kết quả nghiệm thu: Khá

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  10. Đề tài: Công tác luân chuyển cán bộ từ thực tiễn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

  - Cơ quan chủ trì: Khoa Xây dựng Đảng

  - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thế Tư

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2007

  - Kết quả nghiệm thu: Khá

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  11. Giải quyết vấn đề môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi – góp phần giải quyết vấn đề toàn cầu hiện nay

  - Cơ quan chủ trì: Khoa Quan hệ quốc tế

  - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2007

  - Kết quả nghiệm thu: Khá

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  12. Đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - thực trạng và những vấn đề đặt ra (qua khảo sát thành phố Đà Nẵng)

  - Cơ quan chủ trì: Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

  - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Xuân Hoa

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2007

  - Kết quả nghiệm thu: Khá

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  13. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

  - Cơ quan chủ trì: Khoa Quản lý kinh tế

  - Chủ nhiệm đề tài: PGS,TS. Nguyễn Thế Tràm

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2007

  - Kết quả nghiệm thu: Xuất sắc

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  14. Nâng cao văn hóa chính trị cho quần chúng nhân dân trong xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng hiện nay.

  - Cơ quan chủ trì: Khoa Chính trị học

  - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Lệ Thủy

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2007

  - Kết quả nghiệm thu: Khá

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  15. Các giải pháp đưa tiến bộ khoa học – công nghệ vào phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng miền núi tỉnh Quảng Nam.

  - Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý khoa học

  - Chủ nhiệm đề tài: CN. Đỗ Duy Hòa

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2007

  - Kết quả nghiệm thu: Đạt

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

   

  16. Áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tại Học viện Chính trị khu vực III hiện nay.

  - Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị khu vực III

  - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đoàn Triệu Long

  - Thời gian nghiên cứu: Năm 2007

  - Kết quả nghiệm thu: Hoàn thành nhiệm vụ

  - Nội dung đề tài: xem chi tiết

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:12
  • Hôm nay: 243
  • Tháng hiện tại: 3939
  • Tổng lượt truy cập: 65998
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.6110