Tọa đàm khoa học: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch qua thực tiễn triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII tại Học viện Chính trị khu vực III

  28/12/2023 05:30 PM


  (HCMA3) - Sáng ngày 28/12/2023, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch qua thực tiễn triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII tại Học viện Chính trị khu vực III. Các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: PGS,TS Nguyễn Ngọc Hòa và PGS,TS Phạm Đức Kiên chủ trì Tọa đàm.

  Tham dự Tọa đàm có các đồng chí trong Ban Giám đốc; Ban Chỉ đạo 35; Lãnh đạo các đơn vị; Đại diện các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh; Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo 35; Đội xung kích 35; Đại diện Tạp chí Sinh hoạt lý luận; Đại diện Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Học viện; Chuyên viên Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; Các tác giả có bài viết.

  Ban Chủ trì Tọa đàm khoa học

  Phát biểu đề dẫn, PGS,TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III đã khẳng định, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn kiên quyết đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, coi đó là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cách mạng nước ta. Đến Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Nghị quyết Đại hội XIII, Đảng ta xác định: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện các quan điểm trên, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên 03 phương diện chủ yếu: Nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng và tuyên truyền, giáo dục.

  PGS,TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III phát biểu đề dẫn tại Tọa đàm

  PGS,TS Nguyễn Ngọc Hoà cho rằng, với chức năng là trung tâm nghiên cứu khoa học và giảng dạy lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Học viện Chính trị khu vực III luôn xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết. Vì vậy, ngay sau khi Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 10-KH/HVCTQG ngày 24 tháng 7 năm 2019 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị khu vực III đã kịp thời chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35 nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình.

  Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35 ở Học viện Chính trị khu vực III, đã cho thấy những kết quả nổi bật như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo 35 kịp thời, sát sao và phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác của Học viện; Ban Chỉ đạo 35 và bộ phận tham mưu giúp việc công tác 35 sớm kiện toàn và bước đầu hoạt động có hiệu quả; Hoạt động nghiên cứu cung cấp các luận cứ khoa học cho việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai đến các chi bộ, đơn vị và toàn thể cán bộ, giảng viên của Học viện; Việc tích hợp các nội dung Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị vào bài giảng được các đơn vị giảng dạy chú trọng thực hiện; Các hình thức tuyên truyền nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai khá đa dạng và vận dụng hiệu quả. Mô hình tổ chức và hoạt động của Đội công tác 35 trên không gian mạng thông qua Fanpage, Group facebook “Những Ngọn lửa nhỏ” và Cổng thông tin điện tử của Học viện đã được triển khai hoạt động khá hiệu quả.

  Tuy nhiên, từ thực tiễn triển khai Nghị quyết số 35 tại Học viện cũng bộ lộ những hạn chế nhất định: Các hội thảo, bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái, thù địch chưa nhiều, chất lượng chưa cao. Việc xây dựng các tuyến bài nhằm lan tỏa nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn còn khiêm tốn. Việc lồng ghép nội dung Nghị quyết 35 đã được triển khai, song chưa thật đồng bộ, thống nhất ở các đơn vị giảng dạy. Một số đơn vị vẫn chưa tổ chức được tọa đàm khoa học về vận dụng Nghị quyết 35-NQ/TW trong giảng dạy, nghiên cứu của đơn vị mình; Công tác tuyên truyền chưa thực sự cuốn hút, hấp dẫn. Các kênh truyền thông hoạt động chưa lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng mạng.

  Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khoá XII trong thời gian tới, PGS,TS Nguyễn Ngọc Hòa đề nghị các nhà khoa học tập trung trao đổi, thảo luận về những vấn đề cơ bản: 1) Đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trên các lĩnh vực công tác tại Học viện Chính trị khu vực III; 2) Làm rõ những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được, những hạn chế bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII và Nghị quyết số 35-NQ/ĐU của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; 3) Đúc rút các bài học kinh nghiệm và đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII và Nghị quyết số 35-NQ/ĐU của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

  Toàn cảnh Tọa đàm

  Tọa đàm đã nhận được sự tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm của các nhà khoa học của Học viện với 19 tham luận được gửi đến Ban Tổ chức. Dưới sự điều hành của Ban Chủ trì, các tham luận cùng nhiều ý kiến trao đổi tại buổi Tọa đàm đã tập trung làm rõ các vấn đề cơ bản như: Triển khai tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giảng dạy các môn lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc chương trình cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị khu vực III; Phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, nhóm xung kích, Đoàn Thanh niên, học viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh  phản bác các quan điểm sai trái, thù địch qua thực tiễn của Học viện Chính trị khu vực III; Công tác triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW của Học viện Chính trị khu vực III qua các kênh truyền thông, báo chí;...

  PGS,TS Phạm Đức Kiên, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III phát biểu tổng kết tại Tọa đàm

  Phát biểu tổng kết Tọa đàm, PGS,TS Phạm Đức Kiên, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III đã đánh giá cao chất lượng nội dung các bài tham luận và ý kiến phát biểu của các nhà khoa học, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết của các nhà khoa học Học viện, qua đó gợi mở nhiều vấn đề, cung cấp luận cứ có hàm lượng khoa học cao nhằm góp phần làm rõ những yêu cầu mới đặt ra và xác định phương hướng, định hướng giải pháp thiết thực, hiệu quả để đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ở Học viện Chính trị khu vực III. Đồng thời, PGS,TS Phạm Đức Kiên cũng nêu lên các định hướng lớn và những nhiệm vụ trọng tâm mà Học viện Chính trị khu vực III cần tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW một cách hiệu quả, thiết thực trong thời gian tới.

  Ban Biên tập Cổng TTĐT

       (Duy Hòa thực hiện)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 16
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611