Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

  27/12/2023 06:15 AM


  (HCMA3) - Chiều ngày 25/12/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu Học viện Chính trị khu vực II, III, IV. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện dự và chủ trì hội nghị.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  Cùng dự có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện; GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Học viện; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

  Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Học viện Chính trị khu vực III

  Tại Học viện Chính trị khu vực III, dự Hội nghị qua hình thức trực tuyến có các đồng chí trong Ban Giám đốc; Ban Chỉ đạo 35; Bí thư chi bộ; Thủ trưởng các đơn vị; Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo 35; Đội xung kích 35; đại diện các đơn vị trực thuộc Học viện và các cá nhân đạt giải Cuộc thi về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị 

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện khẳng định: Trong 5 năm (2018-2023), việc thực hiện Nghị quyết số 35 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp và có nhiều chuyển biến theo tinh thần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là cơ bản;  khẳng định vai trò tiên phong, dẫn dắt của Học viện trên mặt trận tư tưởng, lý luận như: các chương trình Khoa học công nghệ cấp quốc gia, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Bộ sách thường thức chính trị, Sổ tay Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… Đặc biệt, việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các mặt hoạt động của Học viện được thực hiện nhuần nhuyễn, bài bản và khá toàn diện, trong đó, công tác tuyên truyền là điểm đột phá, được chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt và hiệu quả

  Báo cáo tổng kết kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII tại Học viện cho thấy:

  Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Học viện đã sớm thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 Học viện, xây dựng đội ngũ thành viên chính thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, xây dựng Quy chế hoạt động cụ thể và phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên; thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện; thành lập Tổ chuyên gia nòng cốt. Các Học viện trực thuộc thành lập Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo, tổ chức đội ngũ cán bộ nòng cốt của đơn vị mình. Học viện đã ban hành các văn bản, chủ trương chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, kịp thời cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW và các văn bản chỉ đạo, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương thành các chương trình, kế hoạch 5 năm và hàng năm. Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện ban hành Nghị quyết số 35-NQ/ĐU, ngày 28/02/2020 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” để tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ. 

  GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 Học viện phát biểu tại Hội nghị

  Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần khẳng định, bảo vệ bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới, tiếp tục làm rõ hơn cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, góp phần tổng kết toàn diện, hệ thống hóa lý luận về đường lối đổi mới sau 40 năm thực hiện; hệ thống hoá, phổ biến những thành tựu lý luận của Đảng trong công cuộc đổi mới. 

  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã triển khai 114 nhiệm vụ khoa học liên quan trực tiếp đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, điển hình là Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia KX.02/16-20 và Chương trình khoa học công nghệ đặc biệt cấp quốc gia KX02/21-25. Ban Chỉ đạo 35 Học viện đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng 02 cuốn Sổ tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đang tiếp tục nghiên cứu xây dựng các cuốn Sổ tay tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong toàn bộ 19 môn Cao cấp lý luận chính trị. Tổ chức 99 hội thảo, tọa đàm cấp quốc gia, cấp bộ, cấp cơ sở và hàng trăm hội thảo, tọa đàm cấp khoa, với nhiều đổi mới về cách thức thực hiện. Ban Chỉ đạo 35 Học viện đã đặt hàng các nhà khoa học, đội ngũ chuyên gia xây dựng 280 chuyên đề đặt hàng, trong đó hầu hết các chuyên đề đã được công bố trên các cơ quan báo chí lớn, có uy tíncủa Trung ương và Học viện.

  Công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được Đảng bộ Học viện tổ chức tốt. Hệ thống tạp chí, bản tin, Cổng thông tin điện tử trong toàn Học viện duy trì tốt các tuyến bài viết về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” được độc giả quan tâm theo dõi, truy cập.

  Việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã khẳng định được dấu ấn, sức hấp dẫn và uy tín, là điểm nhấn nổi bật trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Học viện. Cuộc thi đã có sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị, toàn xã hội và ra nước ngoài; là hình thức biểu dương lực lượng hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, có tác dụng “cảnh báo", "răn đe” các đối tượng cơ hội chính trị, phản động, chống đối trong và ngoài nước. Cuộc thi là cách thức “đặc biệt” để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng nòng cốt; cung cấp các tác phẩm chính luận có chất lượng tốt, góp phần “phủ xanh” thông tin tích cực.

  Đại biểu tham luận tại Hội nghị

  Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, Hội nghị đã nghe các đại biểu tập trung đánh giá sâu sắc và cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề còn hạn chế, khó khăn, vướng mắc, chỉ ra các nguyên nhân, từ đó, đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp cả về lý luận và thực tiễn để nâng cao chất lượng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới. Các đại biểu dự Hội nghị cũng đã chia sẻ nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, bài học kinh nghiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch…

  Phát biểu kết luận Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII là chủ trương đúng đắn, kịp thời và là một trong những Nghị quyết đi vào cuộc sống rất hiệu quả, toàn diện.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, sau 05 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong toàn hệ thống Học viện được triển khai quyết liệt, bài bản, sâu rộng và đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với toàn bộ các hoạt động, tập trung vào 03 lĩnh vực lớn là nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng và tuyên truyền, với nhiều sáng tạo, điểm nhấn nổi bật, khẳng định được bản sắc trường Đảng và uy tín, vị thế, vai trò của Học viện trên mặt trận tư tưởng lý luận. 

  Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 35-NQ/TW trong thời gian tới, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong tình hình hiện nay; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác này; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phụ trách công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

  Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu Ban Chỉ đạo 35 Học viện cần tiếp tục quán triệt tinh thần “lấy cái đẹp để dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái hay để loại bỏ cái dở”, coi đây là dòng chủ lưu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tham gia tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn, hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới và xây dựng các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, từ đó xây dựng các luận cứ, luận chứng khoa học, chặt chẽ để đấu tranh phản bác các quan điểm chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

  Với kết quả đạt được trong 05 năm qua, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ đạt được kết quả cao hơn nữa, tạo ra môi trường lành mạnh, ổn định hướng đến tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

  Nhân dịp này, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII. Trong đó, tập thể Học viện Chính trị khu vực III và 03 cá nhân của Học viện (PGS,TS Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Phạm Đức Kiên - Phó Giám đốc Học viện; TS Trương Thị Bạch Yến, Giảng viên cao cấp Khoa Xây dựng Đảng) được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/TW ngày 22/10/2028 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” giai đoạn 2018-2023.

  PGS,TS Hoàng Phúc Lâm trao Bằng khen của Giám đốc Học viện tặng các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII 

  GS,TS Lê Văn Lợi trao Bằng khen của Giám đốc Học viện tặng các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII

   

  Ban Biên tập Cổng TTĐT

  (Sỹ Bùi dẫn theo tin của hcma.vn, có chỉnh sửa, bổ sung)

   

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 16
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611