NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG ÂM MƯU TUYÊN TRUYỀN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  14/12/2020 09:17 AM


  Đảng ta luôn khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động,…”1. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm cách phủ nhận, tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta để chống Đảng, chống chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Vì vậy, việc nhận diện rõ những luận điệu sai trái, thù địch muốn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở nước ta là rất cần thiết để chúng ta có căn cứ đấu tranh, phản bác lại.

  Ngay từ khi chủ nghĩa Mác ra đời, giai cấp tư sản đã tìm cách phủ nhận học thuyết Mác vì mâu thuẫn lợi ích với họ. Chúng ta biết rằng, học thuyết Mác - Lênin với bản chất cách mạng và khoa học đã trang bị cho giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới vũ khí tư tưởng, lý luận sắc bén để đấu tranh vì mục tiêu cao cả của nhân loại là xóa bỏ chế độ thống trị của giai cấp tư sản, tiến lên xây dựng một xã hội mới không còn áp bức, bóc lột, bất công. Đó là xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa “Trước hết Mác là một người cách mạng. Sứ mạng thật sự của Mác là góp phần bằng cách này hay cách khác vào việc lật đổ xã hội tư bản chủ nghĩa”2. Trong lúc toàn bộ hệ thống lý luận của hệ tư tưởng tư sản đều tìm cách chứng minh cho sự tồn tại vĩnh hằng của chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản, thì ngược lại, chủ nghĩa Mác đã tuyên chiến với hệ tư tưởng tư sản, khẳng định sự diệt vong tất yếu không thể tránh khỏi của chủ nghĩa tư bản và sự tất thắng của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn thế giới. Vì vậy, chủ nghĩa Mác chính là sự thù địch mạnh nhất và sự căm thù lớn nhất của giai cấp tư sản, và là mục tiêu chống phá điên cuồng của giai cấp tư sản và các học giả tư sản. Hiện nay, ở Việt Nam, các thế lực với nhiều luận điệu khác nhau lúc trực diện, lúc lại che dấu tinh vi tấn công phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Có thể khái quát ở một số luận điệu sau:

  Thứ nhất, những luận điệu muốn phủ nhận tính đúng đắn, cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Để phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, chúng có nhiều cách thức, thủ đoạn khác nhau. Trước hết, chúng tấn công vào từng nội dung trong chủ nghĩa Mác - Lênin để phủ nhận những quan điểm đó, từ đó tiến tới phủ nhận toàn bộ chủ nghĩa Mác - Lênin. Chúng trắng trợn xuyên tạc Mác và Lênin là những nhà xã hội duy tâm, siêu hình và không tưởng, học thuyết Mác chỉ là sự sao chép sống sượng chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp, kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Anh và triết học cổ điển Đức, là sản phẩm lai tạo hỗn hợp mang tính chủ quan, áp đặt được tua lại nhiều lần. Chúng phê phán quan điểm của Mác về luận điểm đấu tranh giai cấp, cách mạng xã hội, cho rằng những luận điểm này làm nghèo đi những hình thức tiến hóa của xã hội, khuyến khích hận thù, cổ vũ cho chiến tranh, độc quyền, độc đoán, mâu thuẫn, đấu tranh giai cấp liên miên không phù hợp với xu thế của thời đại, do đó không thể thúc đẩy xã hội phát triển. Dựa vào cải cách ở các nước tư bản, nhất là mô hình xã hội dân chủ, họ cho rằng từ chủ nghĩa tư bản tiến lên chủ nghĩa xã hội không nhất thiết phải thông qua cuộc cách mạnh xã hội mà cứ để cho nó phát triển tự nhiên, thông qua việc mở rộng dân chủ, đấu tranh nghị trường để nhân dân tự lựa chọn chế độ chính trị mới. Chúng xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin xóa bỏ cá nhân, cho nên chủ nghĩa Mác chỉ giành thắng lợi ở những nơi chưa có văn minh công nghiệp, những nơi cá nhân chưa được giải phóng, con người vẫn là đám đông, vẫn là bầy đàn. Đây là những quan điểm thù địch, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin vì chủ nghĩa Mác - Lênin kế thừa tư tưởng của các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng Pháp, kinh tế chính trị cổ điển Anh, triết học cổ điển Đức nhưng không phải là sự lắp ghép mà các ông có sự bổ sung, phát triển và nâng lên tầm cao mới. Các nhà không tưởng Pháp đã thể hiện những mơ ước về một xã hội tốt đẹp, đáng sống cho con người nhưng chưa tìm ra được lực lượng, phương pháp nào để xây dựng xã hội đó thì Mác, Ăngghen đã chỉ ra lực lượng thực hiện mơ ước của các nhà không tưởng đó chính là giai cấp công nhân. Triết học cổ điển Đức mà tiêu biểu như Hêghen có hạt nhân hợp lý là phép biện chứng nhưng đó là phép biện chứng duy tâm, lộn ngược đầu thì Mác đã cải tạo nó thành phép biện chứng duy vật. Các quan điểm của chủ nghĩa Mác về đấu tranh giai cấp vẫn còn nguyên giá trị. Thực tế, giai cấp tư sản trước đây để thay đổi chính trị, giành chính quyền về tay mình đã phải sử dụng các biện pháp bạo lực. Và giai cấp công nhân cũng vậy, vì như Mác nói một giai cấp dù đã mất địa vị thống trị của nó trong kinh tế cũng không bao giờ tự động từ bỏ địa vị thống trị của nó trong chính trị. Hơn nữa, đấu tranh giai cấp không chỉ là bạo lực mà còn diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng. Trong điều kiện mới hiện nay và nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta cần sử dụng linh hoạt, mềm dẻo các biện pháp trong đấu tranh giai cấp bên cạnh biện pháp bạo lực. Chủ nghĩa Mác chưa bao giờ xóa bỏ cá nhân mà luôn quan tâm đến những nhu cầu, lợi ích chính đáng của từng cá nhân, hướng tới việc giải phóng con người một cách triệt để. Sở dĩ các nước có giai cấp vô sản với hệ tư tưởng là chủ nghĩa Mác giành được chính quyền đều là những nước tiền tư bản, công nghiệp chưa phát triển bởi vì giai cấp tư sản ở đây còn yếu nên dễ giành được chính quyền hơn chứ không phải chủ nghĩa Mác xóa bỏ cá nhân nên chỉ thắng lợi ở những nơi cá nhân chưa được giải phóng như các thế lực thù địch xuyên tạc.

  Để phủ nhận tính đúng đắn, cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, các thế lực thù địch còn tập trung công kích, phủ nhận những quan điểm, nguyên lý có tính chất nền tảng, là những phát kiến vĩ đại của chủ nghĩa Mác như học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, học thuyết giá trị thặng dư hay học thuyết về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Dựa vào những thay đổi, những biểu hiện mới của xã hội hiện nay để các thế lực thù địch phủ nhận những nội dung cơ bản trong học thuyết Mác. Ví dụ, chúng nói rằng chủ nghĩa tư bản hiện nay không bóc lột giá trị thặng dư nữa, người công nhân ở nhiều nước tư bản hiện nay có mức sống tương đối, tham gia vào tầng lớp trung lưu của xã hội, không phải làm quần quật từ 12 - 14 tiếng/ngày như trước đây nữa. Đời sống của người công nhân cao hơn là do những tiến bộ của xã hội chứ không phải do không còn bóc lột. Thu nhập cao hay thấp không phản ánh có bóc lột hay không có bóc lột. Sự bóc lột hiện nay của chủ nghĩa tư bản đã được che đậy dưới nhiều hình thức tinh vi dựa vào thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ. Việc chủ nghĩa tư bản bóc lột chuyển từ bóc lột giá trị thặng dư tuyệt đối sang bóc lột giá trị thặng dư tương đối khiến cho nhiều người nhầm tưởng về bản chất của chủ nghĩa tư bản. Các thế lực thù địch bằng nhiều hình thức khác nhau muốn phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là xóa bỏ hình thái kinh tế tư bản chủ nghĩa để xây dựng một hình thái kinh tế - xã hội mới cao hơn. Chủ nghĩa Mác đã chỉ ra những điều kiện khách quan, chủ quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Dựa vào những điều kiện mới hiện nay, chúng phủ nhận những điều kiện khách quan, chủ quan đó để từ đó phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Chúng rêu rao rằng, giai cấp công nhân hiện nay không bị bóc lột nữa, không phải là người làm thuê nữa, đã sở hữu cổ phiếu nên không có lợi ích đối kháng với giai cấp tư sản nữa. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng dù ngày càng nhiều công nhân có cổ phiếu nhưng họ chỉ nắm giữ một lượng cổ phiếu rất nhỏ bé, do đó họ chưa thoát khỏi thân phận làm thuê, thu nhập chính vẫn là từ lương. Để phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, chúng nói rằng giai cấp công nhân hiện nay đang teo đi, ngày càng ít, trình độ học vấn chuyên môn thấp, không đủ năng lực xây dựng xã hội mới, sứ mệnh ấy đang chuyển giao cho tầng lớp trí thức, tầng lớp tiêu biểu, tinh hoa trong xã hội tri thức hiện nay. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng chỉ có những người công nhân lao động chân tay đang giảm sút về mặt số lượng, còn số lượng giai cấp công nhân vẫn đang tiếp tục tăng lên với sự tăng lên của giai cấp công nhân trí thức, công nhân cổ trắng với trình độ tương đương với trí thức. Những người công nhân trí thức với trình độ tương đương với trí thức sẽ là lực lượng đi đầu trong thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

  Không chỉ tìm cách phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin về mặt lý luận mà dựa vào thực tiễn là sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, các thế lực thù địch rêu rao rằng đó là do sự sai lầm của chủ nghĩa Mác - Lênin, cho nên đó là sự sụp đổ đã báo trước. Chủ nghĩa Mác - Lênin cũng chỉ là chủ nghĩa xã hội không tưởng, mong muốn tốt nhưng không có tính khả thi. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng sự sụp đổ ấy không phải do chủ nghĩa Mác - Lênin sai mà là do các nước ở Liên Xô, Đông Âu trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội trước đây đã nhận thức và vận dụng sai chủ nghĩa Mác - Lênin, rất nhiều vấn đề về xây dựng chủ nghĩa xã hội mà chủ nghĩa Mác -Lênin đã nói đến như tính đặc thù trong con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tính lâu dài, phức tạp của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, các quy luật lịch sử khách quan, việc kế thừa thành tựu của chủ nghĩa tư bản… nhưng đã không được nhận thức và vận dụng đúng. Sau đó, trong cải tổ, cải cách các nước này lại ngày càng xa rời những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin nên tất yếu dẫn tới sụp đổ chứ không phải là sự sai lầm của chủ nghĩa Mác - Lênin.

  Để phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam, các thế lực thù địch dựa vào bối cảnh thời gian, không gian ra đời của chủ nghĩa Mác - Lênin. Chúng rêu rao rằng lịch sử Việt Nam từ khi giành được độc lập đến nay là một bi kịch. Nguyên nhân của bi kịch là vì Đảng Cộng sản Việt Nam đã du nhập chủ nghĩa Mác - Lênin. Chúng đưa ra luận điệu rằng chủ nghĩa Mác - Lênin ra đời vào thế kỷ XIX trong điều kiện Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (động cơ hơi nước), nền sản xuất dựa trên máy móc cơ khí nên chỉ hợp với thời điểm đó, cùng lắm là thế kỷ XX, còn hiện nay loài người đã chuyển mình sang Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế tri thức, kinh tế số, toàn cầu hóa, tin học hóa, thời đại “hậu công nghiệp”, kinh tế - xã hội có rất nhiều đổi thay, vì vậy hiện nay chủ nghĩa Mác - Lênin không còn phù hợp nữa. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng với việc nắm vững phương pháp luận duy vật biện chứng, với việc khám phá ra những quy luật khách quan, chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh mới hiện nay. Chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn đang trang bị cho chúng ta những phương pháp luận để nhận thức và cải tạo thế giới như Hồ Chí Minh đã từng khẳng định “Các đồng chí phải học tinh thần của chủ nghĩa Mác - Lênin, học tập lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin… mà giải quyết cho tốt những vấn đề thực tế trong công tác cách mạng của chúng ta”3. Hơn nữa, chúng ta không vận dụng giáo điều, máy móc chủ nghĩa Mác - Lênin mà trên cơ sở thực tiễn mới của nước mình và thế giới thường xuyên có sự bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin nên chủ nghĩa Mác - Lênin không bao giờ chết cứng và lỗi thời: “Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống”4. Thực tế hiện nay, chính trong các nước tư bản vẫn đang phải thừa nhận tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác trong bối cảnh mới và vẫn đang phải tích cực học tập chủ nghĩa Mác. Theo thăm dò của tờ Tạp chí Spiegel (Đức), với hơn 50% số người dân Đức cho rằng, “sự phê phán của C. Mác đối với chủ nghĩa tư bản ngày nay vẫn giữ nguyên giá trị”; hơn 56% cho rằng, “chủ nghĩa xã hội là một tư tưởng hay nhưng thực hành tồi”. Chương trình Thời đại chúng ta phát trên sóng phát thành radio 4 của Đài BBC của Anh tổ chức thăm dò với 3 vạn phiếu phát ra: Kết qủa trong số 20 triết gia vĩ đại được đưa ra để lựa chọn, Mác được chọn là triết gia vĩ đại nhất của nhân loại từ trước đến nay bởi những cống hiến khoa học xuất sắc của ông. Còn theo kết quả bình chọn nhà tư tưởng thiên niên kỷ thứ hai của Trường Đại học Campridge (Anh) công bố năm 1999. Theo đó, C. Mác đứng đầu, đứng thứ hai là A. Anhxtanh - các nhà khoa học lớn của nhân loại. Trường Đại học Tổng hợp Yale (một trường đại học danh tiếng của Mỹ), năm 2011 đã lựa chọn xuất bản cuốn sách Tại sao Mác đúng? của Tery Eagleton (giáo sư Trường Đại học Tổng hợp Lancaste, Vương quốc Anh) đã gây nhiều chú ý của công luận. Tác giả cuốn sách không chấp nhận định kiến cho rằng: “Chủ nghĩa Mác đã chết và không cần phải nhắc đến nữa”, nên đã lựa chọn 10 vấn đề phổ biến nhất mà người ta phê phán C. Mác để phân tích, lý giải, đưa ra những minh chứng phản bác. Ngay trong Lời nói đầu cuốn sách, tác giả đã khẳng định: “Chủ nghĩa Mác, từ bao lâu nay vẫn là sự phê phán phong phú nhất về mặt lý luận, không khoan nhượng nhất về mặt chính trị đối với hệ thống tư bản chủ nghĩa…”5. Điều đó một lần nữa khẳng định vai trò không thể phủ nhận của C. Mác đối với nhân loại. Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra ở phố Wall của nước Mỹ, cả thế giới tư bản phải quay trở lại tìm đọc Bộ Tư bản của Mác để mong tìm ra lời giải đáp thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng, nên năm 2008 - 2009, Bộ Tư bản của Mác trở thành cuốn sách bán chạy nhất thế giới. Chính tờ The New Yorker (Mỹ) cho rằng, các nhà kinh tế học hiện đại trong quá trình giải quyết các vấn đề đặt ra, đang “bước theo dấu chân của C.Mác mà họ không biết”. Còn các tác phẩm của Lênin vẫn xếp vị trí số 1 và được dịch ra 134 ngôn ngữ ở 63 thứ tiếng6. Như vậy, chính thế giới tư bản chủ nghĩa đã khẳng định chủ nghĩa Mác không lỗi thời trong thời đại ngày nay như một số luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động.

  Để phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam, có luận điệu còn cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin do C. Mác, Ph. Ăngghen sáng lập, được V.I. Lênin phát triển là sản phẩm của sự phát triển kinh tế, văn hóa của châu Âu là chủ yếu. Chủ nghĩa Mác - Lênin không nghiên cứu dựa trên cơ sở khoa học, thực tiễn đầy đủ, nó chỉ phù hợp với các nước châu Âu. Châu Á có sự phát triển kinh tế khác, có trình độ văn hóa, cùng phong tục, tập quán khác châu Âu. Do vậy, chủ nghĩa Mác - Lênin không phù hợp với Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Triều Tiên... Chủ nghĩa Mác - Lênin đối với Việt Nam chỉ là tư tưởng ngoại lai, xa lạ với truyền thống, văn hóa dân tộc, việc vận dụng vào Việt Nam là khiên cưỡng. Đúng là các châu lục khác nhau có những đặc thù khác nhau trong quá trình vận động, phát triển. Nhưng như thế không có nghĩa mỗi châu lục phải có nền toán học, vật lý, hóa học, hay khoa học riêng biệt. Các tri thức khách quan, các quy luật khách quan không phụ thuộc vào ngôn ngữ, văn hóa, phong tục, tập quán, chỉ phụ thuộc vào nội dung khách quan mà nó phản ánh. Chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ ra những quy luật vận động chung của lịch sử loài người và các ông cũng đều nhấn mạnh việc vận dụng những quy luật chung ấy vào điều kiện cụ thể của mỗi nước cũng phải có những cải biến trong những vấn đề chi tiết cho phù hợp với đặc điểm của quốc gia, dân tộc. Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh, trong quá trình vận dụng những quy luật chung, những nguyên lý chung của chủ nghĩa cộng sản, của chủ nghĩa Mác, phải chú ý đến đặc thù của dân tộc mình. “Dù sao cũng không thể cấm bổ sung cơ sở lịch sử của chủ nghĩa Mác bằng cách đưa thêm vào đó những tư liệu mà Mác ở thời mình không thể có được. C. Mác đã xây dựng học thuyết của mình trên một triết lý nhất định của lịch sử, nhưng lịch sử nào? Lịch sử châu Âu. Mà châu Âu là gì? Đó chưa phải là toàn thể nhân loại”7. Do đó, việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam là hoàn toàn phù hợp và đúng đắn.

  Thứ hai, những luận điệu phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh

  Nền tảng tư tưởng của Đảng ta không chỉ là chủ nghĩa Mác - Lênin mà còn bao gồm tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, các thế lực thù địch khi tìm cách phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta còn tìm cách phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh. Có những người cho rằng không có tư tưởng Hồ Chí Minh hay tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là ảo tưởng do Đảng Cộng sản nghĩ ra. Cụ Hồ gần như không có tác phẩm nào chuyên bàn về lý luận, tư tưởng. Tuy Hồ Chí Minh toàn tập dài vạn chữ, Cụ Hồ chỉ là người đọc nhiều, nhớ nhiều, giỏi chọn những mẩu tư tưởng của người khác xưa nay và Đông Tây rồi đem ra dùng đúng lúc, gây ấn tượng đậm và đạt hiệu quả tuyên truyền giáo dục cao…

  Có thể nói, Hồ Chí Minh không có những công trình mang tính chuyên luận nhưng tư tưởng, lý luận không nhất thiết sinh ra từ những cuốn sách dày cộm ví dụ như tác phẩm của Không Tử, Lão Tử như Luận ngữ, Đạo đức kinh chỉ là những lời giảng đạo của hai ông, được người đời sau chép lại nhưng ai dám bảo các ông không phải là nhà tư tưởng, sáng tạo học thuyết. Hơn nữa, một người có trí tuệ lỗi lạc uyên thâm như Hồ Chí Minh, muốn viết lý luận kiểu hàn lâm không phải không làm được nhưng với người dân Việt Nam với đại đa số là nông dân và cần phải nắm những vấn đề chính để vận dụng làm cách mạng nên cách nói, cách viết phải dễ hiểu, dễ nhớ vì lý luận là để áp dụng thực tế. Người phê phán: “Viết làm gì dài dòng và rỗng tuếch như thế? Chỉ có một cách trả lời: là quyết không muốn cho quần chúng xem”8. Do đó, nếu nói không có tư tưởng Hồ Chí Minh thì nói như giáo sư Trần Văn Giàu, “nói rằng không có gì là tư tưởng Hồ Chí Minh thì cũng giống như nói rằng Cách mạng Tháng Tám năm 1945 chỉ là nhanh tay, lẹ chân chìa cái rổ ra hứng quả chín đang rơi; cũng như nói rằng Pháp vốn là người thừa kế truyền thống cách mạng năm 1789 nên vui lòng nhả miếng mồi Đông Dương, cũng như nói rằng Mỹ giàu sụ rồi không thiết nghĩ gì đến Việt Nam nữa, bèn rút nửa triệu quân và 1.000 máy bay về nước cho đỡ mệt và lo… Tư tưởng Hồ Chí Minh là toàn bộ tư tưởng chỉ đạo trong suốt thời kỳ lịch sử cách mạng và kháng chiến dài nửa thế kỷ”9.

  Để phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, các thế lực thù địch bên cạnh luận điệu cho rằng không có tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng còn đưa ra luận điệu cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh không còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Chúng cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến đấu tranh dân tộc, là người theo chủ nghĩa dân tộc nên chỉ có giá trị trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc chứ không có giá trị đối với sự nghiệp cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay. Như vậy là chúng cố tình làm mờ đi tính giai cấp, phủ nhận bản chất giai cấp vô sản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta biết rằng, Người đứng trên lập trường giai cấp công nhân để giải quyết vấn đề dân tộc, độc lập dân tộc gắn liến với chủ nghĩa xã hội, khẳng định vai trò lịch sử của giai cấp công nhân và quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình cách mạnh nước ta.

  Thứ ba, những luận điệu tách rời, đối lập chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh

  Luận điệu đòi tách rời chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh chính là một thủ đoạn rất tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng. Các thế lực thù địch tung ra luận điệu: Chủ nghĩa Mác - Lênin là chủ nghĩa chia rẽ và cực đoan, thiên về đấu tranh giai cấp, đối lập với tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng đề cao đoàn kết và thống nhất; Hồ Chí Minh là người theo chủ nghĩa dân tộc chứ không theo chủ nghĩa cộng sản, chỉ nhấn mạnh đến đoàn kết chứ không nhấn mạnh đến đấu tranh, không chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Việc cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam là cơ sở để các thế lực thù địch, phản động tiến thêm một bước nữa đòi lấy tư tưởng Hồ Chí Minh thay thế cho chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam. Từ đó, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam và cũng gián tiếp phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh. Bởi chủ nghĩa Mác - Lênin là nguồn gốc, cơ sở lý luận quan trọng hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh như Đảng ta khẳng định trong Đại hội IX: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại… Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”10. Vì vậy, nếu bỏ đi cái nền móng là chủ nghĩa Mác - Lênin thử hỏi tòa lâu đài tư tưởng Hồ Chí Minh có đứng vững được nữa không. Do đó, việc tách rời, đối lập chủ nghĩa Mác -Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh thực chất là mưu đồ thâm hiểm mà chúng nhằm tới là xuyên tạc, phủ nhận và hạ bệ cả chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam. Nền tảng tư tưởng vững chắc, khoa học và cách mạng đó chỉ đạo nhận thức, tư duy và phương hướng hành động đúng cho Đảng ta, trang bị cho Đảng vũ khí tư tưởng để làm tròn vai trò tiên phong lãnh đạo cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo xã hội bằng cương lĩnh, đường lối chính trị. Đó là hệ thống những chủ trương, chính sách mang tầm chiến lược, sách lược, được khái quát từ thực tiễn, trên cơ sở quán triệt và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể qua các thời kỳ cách mạng, đáp ứng yêu cầu và soi sáng cho thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin là nguồn gốc của mọi thành công của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tháng 7 - 1969, trong bài trả lời phỏng vấn đồng chí Sác-lơ-Phuốc-ni-ơ, phóng viên báo Nhân đạo (Pháp) về vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh nói: “Về phần tôi, chính là do cố gắng vận dụng… một cách sáng tạo và phù hợp với thực tế Việt Nam ngày nay, mà chúng tôi đã chiến thắng và giành được thắng lợi to lớn… Chúng tôi giành được thắng lợi đó là do nhiều nhân tố, nhưng cần phải nhấn mạnh rằng, trước hết là nhờ cái vũ khí không gì thay thế được là chủ nghĩa Mác  - Lênin”11.

  Những thành tựu của công cuộc đổi mới ở Việt Nam vừa qua cũng là do chúng ta đã nhận thức lại một cách đúng đắn hơn và vận dụng sáng tạo, bổ sung phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nên Đảng ta đã rút ra bài học “Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra”12. Do đó, những mưu toan muốn phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ và chặn những bước tiến trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vì vậy, chúng ta cần nhận diện rõ những luận điệu đó để kiên quyết phản bác, đấu tranh.

   

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, t. 51 (tháng 6 đến tháng 12 -  1991), Nxb CTQG, H, 2007, tr. 147

  2. Mác, Ăngghen: Tuyển tập, t. 2, Nxb Sự Thật, H, 1971, tr. 199.

  3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t. 1, Nxb CTQG, H, 2011, tr. 95.

  4. V.I.Lênin: Toàn tập, t. 4, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1976,  tr. 232.

  5. http://triethoc.edu.vn/vi/chuyen-de-triet-hoc/truon g-phai-triet-hoc/chu-nghia-marx/tai-sao-marx-dung  (Lời nói đầu).

  6. Báo Quân đội nhân dân: Chiến lược diến biến hòa bình nhận diện và đấu tranh, Nxb QĐND, 2016, tr. 17.

  7. Báo Nhân dân ra ngày 19 - 4 - 2012, tr. 8.

  8. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t. 1, Nxb CTQG, H, 2011, tr. 509 - 510.

  9. Sđd, t. 5, 2002, tr. 339.

  10. Trần Văn Giàu: Sự hình thành về cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, H, 1997, tr. 12.

  11. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb CTQG, H, 2001, tr. 83 - 84.

  12. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t. 15, Nxb CTQG, H, 2011, tr. 589 - 590.

  13. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H, 2011, tr. 56.

   

  Tác giả: ThS TRỊNH XUÂN THẮNG

  Học viện Chính trị khu vực IV

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:13
  • Hôm nay: 186
  • Tháng hiện tại: 25354
  • Tổng lượt truy cập: 103614
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611