Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch với những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

  18/09/2020 05:04 PM


  Con đường phát triển của dân tộc Việt Nam đến đầu thế kỷ XX đánh dấu một bước chuyển quan trọng, với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 1930), đưa dân tộc phát triển theo một con đường phát triển mới - con đường cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Ngay trong Cương lĩnh thành lập Đảng đã xác định rõ: “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”[1]. Từ đó đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo dân tộc thực hiện mục tiêu con đường đã chọn lựa, và đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đã xóa bỏ chế độ phong kiến, thuộc địa, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mở ra thời đại vẻ vang của lịch sử dân tộc - thời đại quá độ bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa đi lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt chống thực dân, đế quốc và các thế lực xâm lược biên giới, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước. Hiện nay, sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, chính trị - xã hội ổn định, kinh tế phát triển khá nhanh, đời sống của nhân dân được nâng cao, vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế được khẳng định. Đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Đó là hiện thực đang diễn ra ở Việt Nam.

  Tuy nhiên, thời gian qua trên một số diễn đàn, nhất là trên các trang mạng xã hội xuất hiện các quan điểm sai trái, thù địch đưa ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Các quan điểm đó thường cho rằng, sự lựa chọn con đường quá độ bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là sai lầm, đẻ non, không đi theo quy luật, đang đổi mới nữa vời, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là “đầu Ngô mình Sở” - chủ nghĩa xã hội chỉ là hình thức, còn bản chất đã ngã theo con đường tư bản chủ nghĩa. Đây là những luận điệu nhằm phủ nhận những thành quả của sự nghiệp đổi mới và quá trình phát triển nhận thức về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

  Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sai lầm, khủng hoảng, rồi sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô, đó là nhận thức và vận dụng không đúng giá trị cốt lõi, khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Hệ quả là bị rơi vào bảo thủ, cứng nhắc hoặc trượt vào con đường xét lại, xa lạ, cuối cùng đi đến phản bội lại lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa.

  Chủ nghĩa xã hội khoa học là học thuyết mở, có giá trị phương pháp luận, là kim chỉ nam cho các quốc gia, dân tộc đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng không phải tất cả các quốc gia, dân tộc đều đi lên chủ nghĩa xã hội giống nhau, mà còn tùy thuộc vào điều kiện lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội… của quốc gia, dân tộc đó quy định tính đặc thù của quá trình đó. V.I.Lênin đã từng nói: “Tất cả các dân tộc đều sẽ đi lên chủ nghĩa xã hội, đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng tất cả các dân tộc đều tiến tới chủ nghĩa xã hội không phải một cách hoàn toàn giống nhau; mỗi dân tộc sẽ đưa đặc điểm của mình vào hình thức này hay hình thức khác của chế độ dân chủ, vào loại này hay loại khác của chuyên chính vô sản, vào nhịp độ này hay nhịp độ khác của việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các mặt khác nhau của đời sống xã hội”[2]. Đồng thời, V.I.Lênin cũng căn dặn: “Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống”[3].

  Do nhiều nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan nên trong một thời gian khá dài chúng ta nhận thức chưa đầy đủ về chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là thời kỳ trước đổi mới. Hệ quả là đất nước rơi vào khủng hoảng về kinh tế - xã hội trầm trọng cuối những năm 70 đầu những năm 80 của thế kỷ XX . Xuất phát từ thực tiễn đó, Đảng ta đã chủ động nhận thức lại chủ nghĩa xã hội khoa học phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước. Vì vậy, từ Đại hội lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986) con đường đổi mới đã được thông qua. Sự đổi mới ở đây không có nghĩa là từ bỏ con đường chủ nghĩa xã hội, mà đổi mới để nhận thức đúng, đầy đủ hơn về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đổi mới ở đây là đổi mới tư duy, mà trước hết là tư duy kinh tế. Vì vậy, nếu trước đổi mới, quan niệm kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản, đối lập một cách trừu tượng chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư bản; thì nay nhận thức lại đúng đắn hơn, coi kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền là sản phẩm phát triển của nhân loại đạt được dưới chủ nghĩa tư bản, cần phải kế thừa yếu tố hợp lý, vận dụng sáng tạo vào quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

  Điều này hoàn toàn đúng với lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác nhấn mạnh: “Đặc trưng của chủ nghĩa cộng sản không phải là xóa bỏ chế độ sở hữu nói chung, mà là xóa bỏ chế độ sở hữu tư sản”[4]. Và “Chủ nghĩa cộng sản không tước bỏ của ai cái khả năng chiếm hữu những sản phẩm xã hội cả. Chủ nghĩa cộng sản chỉ tước bỏ quyền dùng sự chiếm hữu ấy để nô dịch lao động của người khác”[5]. Do vậy, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội việc tồn tại kinh tế thị trường, sở hữu tư nhân là tất yếu. Sở hữu tư nhân ở đây với tư cách là quyền chiếm hữu sản phẩm do chính lao động tạo ra, chứ không phải sở hữu với tư cách là một chế độ chính trị - xã hội dùng quyền sở hữu đó để đi bóc lột sức lao động của người khác làm cơ sở tồn tại của chế độ. 

  Vì vậy, chúng ta chỉ “bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa”. Điều đó có nghĩa là, chỉ bỏ qua việc xác lập địa vị thống trị của quan hệ sản xuất, kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa, hay nói cách khác là bỏ qua chế độ chính trị tư bản chủ nghĩa, còn tất cả những thành tựu về kinh tế, khoa học kỹ thuật, công nghệ, khoa học quản lý mà nhân loại đạt được dưới chủ nghĩa tư bản phải kế thừa, vận dụng sáng tạo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vì vậy, quá trình đổi mới phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, chứ không phải là ngã theo con đường tư bản chủ nghĩa như sự xuyên tạc của các quan điểm sai trái, thù địch.

  Dù bối cảnh quốc tế có những biến đổi to lớn và sâu sắc, nhưng mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở nước ta là không bao giờ thay đổi. Độc lập dân tộc là điều kiện để đi lên chủ nghĩa xã hội, ngược lại chủ nghĩa xã hội là điều kiện để đảm bảo độc lập dân tộc. Vì đây “là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”[6]. Đương nhiên, vấn đề không chỉ là mục tiêu, lý tưởng, mà điều quan trọng là phải tìm ra giải pháp, bước đi, cách làm khoa học, sáng tạo nhằm thực hiện cho bằng được mục tiêu, lý tưởng đã xác định. Chủ nghĩa xã hội của chúng ta xây dựng không phải là chủ nghĩa xã hội bị hiểu sai và làm sai, mà là chủ nghĩa xã hội khoa học, chủ nghĩa xã hội đổi mới đúng đắn trên tinh thần phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và thực tiễn đất nước.

  Tác giả: Hà Sơn

   


  [1]. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr.2.

  [2]. V.I.Lênin, Toàn tập, tập 30, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1981, tr.160.

  [3]. V.I.Lênin, Toàn tập, tập 4, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va,1974, tr.232.

  [4]. C.Mác - Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.615.

  [5]. C.Mác - Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.618.

  [6]. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.70.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:13
  • Hôm nay: 165
  • Tháng hiện tại: 26205
  • Tổng lượt truy cập: 417379
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611