ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH VỀ VIỆC PHỦ NHẬN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC VÀ XÃ HỘI TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

  29/08/2020 03:28 PM


  1. Đặt vấn đề

   Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và lãnh đạo cách mạng, hơn 90 năm qua Đảng ta luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn và ngày càng lớn mạnh... Đặc biệt, công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ luôn được Đảng ta chú trọng, tiến hành một cách thường xuyên và đã đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố vững chắc.

  Bên cạnh những thành công đã đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, khuyết điểm: Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức; lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị... vẫn còn bị động và hiệu quả chưa cao. Trong thời gian qua, một trong những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ mà chúng ta dễ nhận thấy nhất, đó là “Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện đa nguyên, đa đảng…; hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng, thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước…; bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng”[1]. Cùng với các lực lượng thù địch, một số cán bộ, đảng viên đã có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, lợi dụng việc tham gia đóng góp ý kiến vào các Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Dự thảo Văn kiện Đại hội XII, XIII của Đảng… để tán phát hàng ngàn bài viết (được núp dưới vỏ bọc “Thư ngỏ”, “Kiến nghị” , “Tâm thư” gửi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương) với nội dung xuyên tạc, phủ nhận bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; đòi thực hiện đa nguyên, đa đảng… Trước tình hình đó, công tác đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch về việc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

  2. Một số nội dung trong công tác đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch về việc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội

  Một là, cần tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội là tất yếu, phù hợp với lịch sử và thực tiễn cách mạng ở nước ta

  Lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến nay đã cho thấy: Không có một đảng phái hoặc một lực lượng chính trị nào ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước, dẫn dắt Nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thành công mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hơn 90 năm qua, trong quá trình lãnh đạo Nhà nước và xã hội, ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc; ngoài mục đích phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam không có mục đích nào khác. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng đều là kết quả phản ánh khái quát nhu cầu, lợi ích chính đáng của Nhân dân. Nhà nước là công cụ để thể chế hóa và thực hiện quyền lực chính trị của nhân dân lao động, đồng thời thông qua Nhà nước mà nhân dân lao động được tổ chức lại để có sức mạnh nhằm thực hiện vai trò là chủ thể đích thực của xã hội, đối tượng mà quyền lực chính trị hướng tới trong Nhà nước ta là sự áp đặt ý chí của nhân dân vì mục tiêu “độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân là những tổ chức “đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, chăm lo lợi ích của các đoàn viên, hội viên; thực hiện dân chủ và xây dựng xã hội lành mạnh”[2]; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nói tóm lại, những tổ chức trong hệ thống chính trị là những công cụ để thực hiện quyền lực chính trị của nhân dân lao động. Và như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị gắn với tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, đồng thời chịu trách nhiệm về đời sống vật chất, tinh thần của toàn dân, về vận mệnh của đất nước và của dân tộc.

  Từ thực tiễn lịch sử cho thấy: vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội đã được thể chế hóa về mặt pháp lý. Để tồn tại, các Đảng chính trị đương đại cần có sự công nhận của hiến pháp, pháp luật để đảm bảo tính hợp hiến của tổ chức và trong hoạt động của mình. Đảng chính trị nào cũng phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật... Những yếu tố này đã nói lên vai trò của Đảng chính trị trong đời sống xã hội, đồng thời nó cũng chỉ ra “khuôn giới” hoạt động của đảng đó. Ở nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Điều này được thể chế hóa trong Điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013): “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

  Là một Đảng chân chính, tiến bộ, bên cạnh những thành tựu đạt được Đảng ta cũng luôn dũng cảm thừa nhận sai lầm, khuyết điểm và kiên quyết sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo cách mạng. Thời gian qua, mặc dù công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua bên cạnh những kết quả đạt được khả quan, vẫn còn không ít hạn chế, bất cập làm giảm sút lòng tin của nhân dân với Đảng, làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng... Trước tình trạng đó, Đảng ta đã quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc ban hành nhiều nghị quyết chuyên về công tác xây dựng Đảng, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, của Nhà nước... đã cho thấy Đảng ta rất quyết liệt trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong việc thực hiện nghiêm minh luật pháp của Nhà nước và nhất là trong việc củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Cần khẳng định, ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”[3]... Cùng với đó, việc dũng cảm thừa nhận sai lầm, khuyết điểm và kiên quyết sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo cách mạng mà Đảng ta đã và đang tiến hành đã làm cho niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong nhân dân đã và đang từng bước được nâng lên, đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”[4].

  Trong quá trình lãnh đạo, việc phát huy dân chủ luôn được Đảng ta xác định vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới, và trong đó: “Quyền không bao giờ có thể ở một mức cao hơn chế độ kinh tế và sự phát triển văn hóa của xã hội do chế độ kinh tế đó quyết định”[5]. Thực tế cho thấy, chế độ một Đảng hay nhiều Đảng không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá một chế độ xã hội dân chủ hay không dân chủ; không phải cứ đa Đảng là dân chủ, còn một Đảng thì không dân chủ. Việc rập khuôn một mô hình thể chế chính trị, thể chế đảng nào đó mà không tính đến những vấn đề nói trên thì rất dễ gây mất ổn định chính trị. Do đó, phải tùy theo trình độ phát triển kinh tế - xã hội; trình độ dân trí, trình độ học vấn, trình độ văn hóa dân chủ và văn hóa chính trị của công dân ra sao và đặc thù của đất nước, dân tộc; nguyện vọng của tuyệt đại đa số quần chúng nhân dân lao động… mà lựa chọn một mô hình thể chế Đảng cho phù hợp. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Không phải có nhiều đảng thì dân chủ hơn, ít đảng thì ít dân chủ hơn, mỗi nước có hoàn cảnh, điều kiện lịch sử - cụ thể khác nhau; điều quan trọng là xã hội có phát triển không, nhân dân có được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc không và đất nước có ổn định để ngày càng phát triển đi lên không? Đó là tiêu chí quan trọng nhất”[6].

  Hai là, thực tiễn lãnh đạo công cuộc đổi mới của Đảng ta trong gần 35 năm qua gắn với những thành tựu to lớn đã khẳng định vai trò của Đảng cầm quyền, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta (bổ sung, phát triển năm 2011) một lần nữa đã chỉ rõ : “Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan. Phải phòng và chống những nguy cơ lớn: sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hoá, biến chất của cán bộ, đảng viên”[7].

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam từ một đất nước nghèo nàn, có cơ sở vật chất - kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, trình độ thấp... “đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế"[8]. Những thành tựu đó càng khích lệ ý chí dân tộc vươn lên mạnh mẽ hơn nữa; bạn bè quốc tế khâm phục. Không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang lan rộng trên khắp cả nước: “Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quyết tâm của tất cả chúng ta trong việc giải quyết những vấn đề lớn của đất nước, từ công cuộc chống tham nhũng đến vấn đề bảo vệ môi trường, nông nghiệp, nông dân, nông thôn,... chưa bao giờ lớn và sâu sắc như lúc này”[9].

  Ba là, cần phải xác định rõ rằng, mục đích của những quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch là tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; xuyên tạc, kích động, chia rẽ hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta

  Hiện nay, các đối tượng bất mãn với chế độ, các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn dùng mọi biện pháp, thủ đoạn để chống phá, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Họ thực hiện chống phá trên mọi lĩnh vực: Núp dưới vỏ bọc “trăn trở, lo âu về vận mệnh đất nước”, “đại diện cho ý chí và nguyện vọng hơn 90 triệu người Việt Nam”... để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; tìm cách thay đổi thế giới quan, cơ sở khoa học trong đường lối chính trị của Đảng; phủ nhận những thành tựu to lớn mà chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã đem lại cho dân tộc Việt Nam; đòi “đa nguyên, đa đảng”, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng (trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu”, “cách mạng da cam”, “cách mạng đường phố” và “bạo loạn lật đổ” của chúng)... Bên cạnh đó, các thế lực thù địch còn tiến hành các âm mưu, tìm mọi cách chia rẽ Đảng với nhân dân; lôi kéo kích động, tách Nhân dân ra khỏi ảnh hưởng của Đảng bằng việc vu cáo vi phạm dân chủ, nhân quyền... ; cùng với đó là những luận điệu xuyên tạc về “phe phái trong Đảng”, “đấu đá cung đình”... để cho rằng nhà nước, xã hội cần nằm ngoài sự lãnh đạo của Đảng. Tất cả những việc làm trên của các thế lực thù địch đều nhằm mục đích làm mất ổn định kinh tế, chính trị, xã hội; đi ngược lại với mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh mà Đảng ta,  dân tộc đã lựa chọn.

  3. Một số vấn đề đặt ra

  Nhằm bảo đảm, phát huy dân chủ, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, đồng thời thực hiện tốt công tác đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch về việc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội, chúng ta cần làm tốt một số giải pháp như sau:

  Thứ nhất, trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới, một vấn đề có tính nguyên tắc là phải luôn luôn kiên định vai trò lãnh đạo, vị thế cầm quyền của Đảng; đồng thời làm tốt công tác xây dựng Đảng, thường xuyên đổi mới, nâng cáo năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tiếp tục đường lối đổi mới, xây dựng đất nước nhưng phải giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng; thường xuyên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong thời kỳ mới; tiến hành phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

  Thứ hai, Đảng phải thường xuyên củng cố và tăng cường mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, kiên quyết chống quan liêu và xa rời quần chúng - đó là quy luật tồn tại, phát triển và hoạt động của Đảng, là nhân tố tạo ra sức mạnh của Đảng. Trọng dân, gần dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, vì nhân dân quên mình, chăm lo đến lợi ích của dân, dân chủ với dân là một tư tưởng lớn, mang tính văn hóa, nhân văn, tính nhân dân sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng phải quán triệt nguyên tắc: Mọi chủ trương, chính sách của Đảng phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu

  Thứ ba, thường xuyên chăm lo công tác cán bộ, đổi mới tư duy trong công tác cán bộ; làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ...; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí: “Xác định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đồng thời là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài; là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, và của toàn bộ hệ thống chính trị. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí với yêu cầu chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, lãng phí, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế khuyến khích và bảo vệ tổ chức, cá nhân phát hiện, tố cáo tham nhũng, lãng phí”[10].

  Thứ , tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền và giáo dục để tất cả cán bộ, đảng viên và toàn thể quần chúng nhân dân kịp thời phát hiện, nhận rõ bản chất của những âm mưu, thủ đoạn, cùng những quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động trong tình hình hiện nay. Đặc biệt, cần tiếp tục nghiên cứu một cách có hệ thống, xây dựng các luận cứ khoa học, sắc bén, thuyết phục nhằm bác bỏ những luận điểm sai trái, thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội

  Thành tựu của 35 năm đổi mới đã khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là hoàn toàn đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có thể nói rằng: "Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng!"11. Tiếp tục đi theo con đường cách mạng vẻ vang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; xây dựng đất nước Việt Nam ‘dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh’, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; để đất nước ta ‘ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn’ như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn12.

  Tác giả: Lê Nguyễn

  (BBT Website)

   


  [1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Cháp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội 2016, tr 32, 33

  [2] Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Nxb CTQG. Hà Nội 2011,  trang 86  ( Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta (bổ sung, phát triển năm 2011)

  [3] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, trang 250,251.

  [4] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2011, tập 5, tr 301.

  [5] C.Mác, Ph.Ănghen, Toàn tập, Tập 19, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995,  tr 36

  [6] Thông tấn xã Việt Nam, ngày 26 tháng 02 năm 2010

  [7] Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Nxb CTQG. Hà Nội 2011. trang 66

  [8] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Phát huy truyền thống vẽ vang, tăng cường bản chất cách mạng, tính tiên phong của Đảng, Diễn văn tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Nhân dân, Thứ ba, ngày 4 tháng 2 năm 2020, trang 1, 2

  [9] Thu Hằng, Thủ tướng: Niềm tin của nhân dân vào Đảng chưa bao giờ lớn như lúc này, VietNamNet Online 28/12/2018

  [10] Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Nxb CTQG. Hà Nội 2016, tr  211, 212,213.

  [11] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế như ngày nay, Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước  ngày 2 tháng 2 năm 2020. Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dat-nuoc-ta-chua-bao-gio-co-duoc-co-do-tiem-luc-uy-tin-va-vi-the-nhu-ngay-nay-643397.html.

  [12] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Diễn văn tại Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:10
  • Hôm nay: 123
  • Tháng hiện tại: 26163
  • Tổng lượt truy cập: 417337
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611