Cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật

  18/08/2020 09:11 AM


   

  Cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật

  NỘI DUNG, CẤU TRÚC VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THIỆN1

   

  Quá trình xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa đến nay đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đạt được đã chứng minh sự lựa chọn con đường phát triển đất nước của Đảng và Nhân dân ta là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với quy luật phát triển khách quan, với hoàn cảnh, điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam. Điều này đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta tổng kết, được cộng đồng thế giới - những người tiến bộ, yêu chuộng hòa bình ghi nhận và đánh giá cao. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những phần tử thù địch, cơ hội, bất mãn chính trị ở trong và ngoài nước đã và đang tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận những thành quả cách mạng mà chúng ta đã đạt được. Trong đó, xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, lý luận, đường lối phát triển văn học, nghệ thuật của Đảng được chúng xác định là mũi đột phá tấn công, tiến tới lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  Xác định được mức độ nguy hiểm, tác hại của các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm đấu tranh ngăn chặn, đến nay về cơ bản đã đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới hiện nay, các quan điểm sai trái, thù địch đối với cách mạng nước ta ngày càng tinh vi, xảo quyệt và khó lường. Do đó, nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật có ý nghĩa hết sức cấp bách cả lý luận và thực tiễn.

  Đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch nói chung, cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật nói riêng không phải là vấn đề mới. Tuy nhiên, nghiên cứu dưới góc nhìn cơ chế đấu tranh để có sự tổng kết, đánh giá thì chưa có nghiên cứu trực diện. Vì vậy, để có cơ sở tổng kết, đánh giá về cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật ở nước ta hiện nay, cần phải xây dựng được khung lý luận cơ bản, để làm thước đo tham chiếu khi đánh giá, tổng kết, để từ đó đề xuất các định hướng, giải pháp tiếp tục xây dựng, hoàn thiện. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung làm rõ nội dung, các yếu tố cấu thành và tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật ở nước ta hiện nay.

  1. Tùy theo quan điểm, phương pháp tiếp cận hiện đang có nhiều quan niệm khác nhau về cơ chế nói chung. Cơ chế (mechanism) thường được hiểu là: “Cách thức theo đó, một quá trình được thực hiện”2  hoặc “Cách thức, sắp xếp tổ chức để làm đường hướng, cơ sở theo đó mà thực hiện”3. Từ điển Le Petit Larousse (1999) giảng nghĩa cơ chế (mécanisme) là “cách thức hoạt động của một tập hợp các yếu tố phụ thuộc vào nhau”4... Ở đây, chúng tôi quan niệm cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật ở nước ta hiện nay là tổng thể các quan điểm, đường lối chính trị, quy phạm pháp luật của Hiến pháp, luật (bộ luật) và những văn bản dưới luật, điều lệ, quy chế và dư luận và các quy phạm xã hội được Đảng, Nhà nước  xác lập hoặc thừa nhận, để các lực lượng, các cá nhân, tổ chức tham gia đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật nhằm bảo vệ sự ổn định và phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  Theo đó, cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật là tổng thể những vấn đề liên quan đến hoạt động đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong đó bao gồm mục tiêu, quan điểm và nhiệm vụ đấu tranh; căn cứ pháp lý để đấu tranh; chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cá nhân và tổ chức trong đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch.

  Thứ nhất, mục tiêu, quan điểm và nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật

  Xác định mục tiêu, quan điểm và nhiệm vụ là một nội dung cốt lõi, trọng tâm của cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật. Đây là những tư tưởng nền tảng, quan điểm, chủ trương định hướng hoạt động đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch. Trong thời kỳ đổi mới, nội dung này chủ yếu tập trung trong các cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.

  Thứ hai, xây dựng căn cứ pháp lý đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật

  Ở Việt Nam, nền tảng tư tưởng, lý luận, đường lối phát triển văn học, nghệ thuật trước hết được quy định trong Cương lĩnh chính trị, nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của Đảng. Để hiện thực hóa quan điểm, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật đã cụ thể hóa các quy định về vai trò và địa vị pháp lý của nền tảng tư tưởng, lý luận, đường lối phát triển văn học, nghệ thuật. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ, phát triển, đồng thời là cơ sở để đấu tranh ngăn chặn, phản bác, xử lý các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận tính chính đáng, hợp pháp của nền tảng tư tưởng, lý luận, đường lối phát triển văn học, nghệ thuật của Đảng.

  Thứ ba, quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật

  Đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, nhằm bảo vệ đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện nhiệm vụ, cần phải xây dựng các đơn vị chủ lực, chuyên trách, với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền cụ thể để các đơn vị, tổ chức và các cá nhân phụ trách căn cứ thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó phải xây dựng, ban hành chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan liên quan, cơ quan phối hợp trong quá trình thực hiện đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, như: lực lượng công an, quân đội, thông tin và truyền thông, viện kiểm sát nhân dân, toàn án nhân dân các cấp, các trung tâm nghiên cứu lý luận, văn học và nghệ thuật…, trong đó cần phân định rõ, cụ thể chức năng, nhiệm vụ và sự tham gia phối hợp của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật.

  2. Nội dung trên đây của cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật cho thấy, đây là vấn đề rất rộng lớn và phức tạp, phải được giao cho nhiều chủ thể nhất định đảm nhiệm, phải được ghi nhận hoặc thừa nhận thông qua công cụ pháp lý; đồng thời, phải có các nguyên tắc tổ chức và phương thức hoạt động có liên quan đến đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, nó được cấu thành bởi những yếu tố sau đây:

  Thứ nhất, quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy phạm xã hội liên quan đến đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật.

  Thể chế nói chung được hiểu là hệ thống các văn bản pháp lý thể hiện quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của các cơ quan nhà nước (thể chế thành văn) hoặc là các quy chế, quy phạm xã hội không được biểu thị thành văn bản (thể chế bất thành văn) nhằm điều chỉnh một vấn đề/lĩnh vực quan hệ xã hội nhất định. Theo nghĩa này, cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật là các nguyên tắc, quy phạm hợp thành một hệ thống chung, thống nhất, định hướng và điều chỉnh các mối quan hệ trong quá trình đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch. Bao gồm các nguyên tắc quy định, hiến định nền tảng tư tưởng, lý luận, đường lối phát triển văn học và nghệ thuật, các quy phạm pháp luật cụ thể hóa và thi hành các nguyên tắc hiến định liên quan đến đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật.

  Đây là những quan điểm, tư tưởng có tính chất chỉ đạo, làm cơ sở, nền tảng cho quá trình xây dựng và hoàn thiện cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch. Vì thế, nó vừa mang tính chính trị, vừa mang tính pháp lý. Tính chính trị bởi vì nó chứa đựng những nguyên tắc và quy phạm chi phối và điều chỉnh các hoạt động nhằm bảo vệ chế độ chính trị, bảo đảm chủ quyền quốc gia. Tính pháp lý bởi vì nó chứa đựng những chuẩn mực, quy phạm điều chỉnh hoạt động của cá nhân, cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái thù, địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật.

  Thứ hai, hệ thống thiết chế, lực lượng thực hiện đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật

  Hệ thống thiết chế, lực lượng thực hiện đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật là tập hợp các chủ thể, bộ phận trong một cấu trúc có chức năng, nhiệm vụ và những nguyên tắc tổ chức, hoạt động nhằm thực hiện đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật.

  Trong hệ thống chính trị, thiết chế, lực lượng thực hiện đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật là hệ thống các cơ quan, ban đảng, bộ, ngành, các cơ quan chuyên trách của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội được trao nhiệm vụ, quyền hạn để thực hiện hoạt động đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

  Về lý thuyết, thiết chế, lực lượng thực hiện đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch có thể có một hoặc nhiều cơ quan, ban, ngành, cá nhân được trao nhiệm vụ; có thể hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách. Tuy nhiên, với tư cách là lực lượng được trao nhiệm vụ hiện thực hóa các nội dung của cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch đi vào thực tiễn đời sống xã hội. Do vậy, nếu thiếu yếu tố này thì hoạt động đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch không được thực hiện và như vậy nền tảng tư tưởng, lý luận, đường lối phát triển văn học và nghệ thuật của Đảng không được bảo vệ.

  Thứ ba, phương thức vận hành, điều kiện đảm bảo tính hiệu quả của cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật

  Phương thức vận hành của cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch là cách thức, phương pháp, hình thức hoạt động, quy trình, khả năng phối hợp giữa các thiết chế, lực lượng thực hiện hoạt động đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch và việc các thiết chế, lực lượng áp dụng những quy định của thể chế vào hoạt động đấu tranh theo thẩm quyền của mình.

  Phương thức vận hành của thiết chế, lực lượng thực hiện đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch tồn tại song song cùng với thể chế, cơ chế đấu tranh. Thiết chế, lực lượng thực hiện đấu tranh thuộc diện cấu trúc, còn phương thức vận hành thể hiện mối quan hệ giữa thiết chế với cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật.

  Đối với từng hoạt động đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch thì cần phải có phương pháp, quy trình khác nhau, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của các quan điểm đó. Theo đó, phương pháp đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái trong một chừng mực nào đó khác với phương pháp đấu tranh ngăn chặn quan điểm thù địch.

  Để có cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật vận hành mang lại hiệu quả, thì cần phải đảm bảo các điều kiện cơ bản như: (i) đảm bảo nguồn nhân lực về số lượng, chất lượng cho việc vận hành của cơ chế; (ii) đảm bảo về mặt tài chính; (iii) đảm bảo về cung cấp, hỗ trợ thông tin; (iv) đảm bảo về ứng dụng khoa học - công nghệ.

  3. Thước đo tính hiệu quả của thể chế, cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật là phải xác lập các tiêu chí đánh giá. Đó là những dấu hiệu, chuẩn mực dựa vào đó để nhận biết, đánh giá được mức độ đạt được của cơ chế là tốt hay chưa tốt, đạt hay chưa đạt, thể hiện mức độ tác động của cơ chế đối với việc hiện thực hóa đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch. Về mặt lý thuyết, những tiêu chí này phản ánh giá trị, tư tưởng cốt lõi của cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, là mục tiêu, cơ sở nền tảng mang tính chuẩn mực mà cơ chế cần hướng tới. Về mặt thực tiễn, là công cụ để đánh giá thực trạng cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời là yêu cầu, đòi hỏi đối với việc hoàn thiện cơ chế. Căn cứ vào nội dung và các yếu tố cấu thành, có thể xác định một số tiêu chí chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thiện của cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật ở nước ta như sau:

  Thứ nhất, đảm bảo tính đảng

  Tính đảng trong đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật thể hiện sự định hướng công tác đấu tranh phù hợp với quan điểm, đường lối chính trị của Đảng. Cơ chế phải thể hiện sự trung thành, bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của nước ta. Phải phản ánh đầy đủ bản chất của chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, đồng thời phải phù hợp với xu thế phát triển khách quan của thời đại, phù hợp các điều ước quốc tế mà Việt Nam là một trong những nước tham gia ký kết trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

  Thứ hai, đảm bảo tính toàn diện

  Tính toàn diện là tiêu chuẩn cơ bản thể hiện mức độ hoàn thiện của cơ chế nói chung, của cơ chế pháp lý đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật nói riêng. Tính toàn diện đặt ra yêu cầu về mức độ bao phủ của cơ chế đối với các thành tố hợp thành như: nguyên tắc thực hiện đấu tranh, thể chế thực hiện đấu tranh, thiết chế thực hiện đấu tranh, các điều kiện đảm bảo thực hiện đấu tranh. Nếu thiếu một trong những yếu tố cấu thành đó, thì cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật rơi vào tình trạng khiếm khuyết, rất khó vận hành hoặc vận hành không đạt hiệu quả mong muốn. Trên thực tế, mức độ bao phủ của thể chế đối với các thành tố hợp thành cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật không có nghĩa là phải thiết lập những văn bản quy phạm pháp luật độc lập ghi nhận từng thành tố. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là các thành tố phải được ghi nhận đầy đủ, phải hợp thành hệ thống, tạo thành một chỉnh thể, các thành tố nằm trong cơ chế và là một phần của cơ chế hướng tới thực hiện mục tiêu đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực đó.

  Tính toàn diện còn đặt ra yêu cầu về mức độ ghi nhận đầy đủ các nguyên tắc và khả năng thực hiện, cơ cấu tổ chức và phương thức vận hành của các thiết chế tham gia thực hiện, các điều kiện đảm bảo và cách thức tạo lập, sử dụng các điều kiện đảm bảo. Tránh tình trạng chỉ nhấn mạnh hoặc quan tâm đến một lĩnh vực nào đó, xem nhẹ các lĩnh vực khác trong quá trình tạo lập cơ chế thực hiện đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật.

  Thứ ba, đảm bảo tính cụ thể

  Cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật phải bảo đảm tiêu chí cụ thể, rõ ràng. Xuất phát từ tính đặc thù của các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật là hết sức đa dạng, phức tạp, nhạy cảm, biểu hiện trong những thời điểm, không gian và phương thức khác nhau. Vì vậy, các quy định về quan điểm sai trái, thù địch, chủ thể của quan điểm sai trái, thù địch, chủ thể đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, cũng như trình tự, phương thức đấu tranh ngăn chặn phải được quy định cụ thể, chi tiết, rõ ràng đối với từng tính chất của vụ việc.

  Tính cụ thể, rõ ràng của cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch được thể hiện ở sự cụ thể, rõ ràng của các quy phạm pháp luật về xử lý các quan điểm sai trái, thù địch. Các quy phạm pháp luật này đòi hỏi phải có nội dung ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, một nghĩa để các chủ thể có quyền và nghĩa vụ có thể nhận thức được rõ ràng quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn hóa và nghệ thuật.

  Thứ tư, đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ

  Trước hết, tính thống nhất và đồng bộ của cơ chế  đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật đòi hỏi phải bảo đảm sự nhất quán, hệ thống. Điều đó có nghĩa là giữa các chế định pháp luật, giữa các quy phạm pháp luật trong một chế định pháp luật cũng phải thống nhất, đồng bộ với nhau, quy định về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan thực thi thể chế, cơ chế cũng phải bảo sự thống nhất, không chồng chéo về trách nhiệm và quyền hạn, nhưng đồng thời phải bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng, thông suốt trong thực hiện đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch.

  Cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật được quy định trong nhiều nghị quyết, kết luận, văn bản pháp luật khác nhau, có giá trị chính trị, pháp lý khác nhau, song phải có mối quan hệ thống nhất và biện chứng từ quan điểm, đường lối, chủ trương đến chính sách pháp luật. Các quy định này cần có sự liên kết, phối hợp để đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch. Nếu các quy định mâu thuẫn, chồng chéo sẽ dẫn đến sự khó khăn khi áp dụng, không đạt được hiệu quả.

  Tính đồng bộ bên trong của cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch đòi hỏi thiết lập mối liên hệ chặt chẽ, chi phối, tác động lẫn nhau giữa các yếu tố cấu thành cơ chế, cùng nhau quyết định hiệu quả hoạt động của toàn bộ cơ chế. Mỗi một bộ phận (thành tố) của cơ chế cần được xác định một cách chặt chẽ, đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tính liên kết, nhưng vẫn có tính độc lập tương đối trong hoạt động. Mỗi thành tố của cơ chế đảm trách một chức năng, nhiệm vụ khác nhau tạo nên tính đa dạng trong thống nhất của cơ chế. Để cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch vận hành có hiệu lực, hiệu quả thì cần xác định và tổ chức một cách khoa học, chính xác, khả thi ngay từ các chi tiết của từng thành tố trong cơ chế.

  Thứ năm, bảo đảm tính phù hợp và khả thi

  Tính phù hợp của cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật được coi là hoàn thiện khi đáp ứng được các tiêu chuẩn về mặt nội dung cơ bản: (i) phải phù hợp với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch; (ii) phải phù hợp với các điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước; (iii) phải phù hợp với những nguyên tắc, yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; (iv) phải phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực, thông lệ của quốc tế mà Việt Nam tham gia.

  Như vậy, muốn có cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật bảo đảm tính khả thi hay nói cách khác là có thể thực hiện được trong thực tiễn đời sống thì các quy định này cần phải phù hợp với thể chế chính trị hiện hành, phù hợp với trình độ phát triển về kinh tế, xã hội và văn hoá của đất nước, cũng như các thông lệ quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết. Bên cạnh đó, việc quy định đầy đủ, rõ ràng để tất cả mọi người có thể nhận thức được quyền, lợi ích hợp pháp và trách nhiệm, nghĩa vụ của các chủ thể trong việc đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay.

  ----------------

  1. Bài viết là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học: “Thể chế, cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật”, thuộc Chương trình cấp Bộ trọng điểm năm 2019 - 2020, mã số: CTCBTĐ 08.2019.

  2. Hoàng Phê (chủ biên): Từ điển tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học, Nxb Đà Nẵng, 2006, tr. 214.

  3. Hoàng Phê (chủ biên), Từ điển tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội, H, 1988, tr. 234.

  4.https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia, 20 - 11 - 2019.

  Tác giả: TS Phạm Văn Giang - Học viện Chính trị khu vực III

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:12
  • Hôm nay: 194
  • Tháng hiện tại: 31335
  • Tổng lượt truy cập: 504930
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611