Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng và sự nghiệp của Hồ Chí Minh

  15/05/2020 02:14 PM


  Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc; Là nền tảng vững chắc để Đảng ta vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn; Là sợi chỉ đỏ dẫn đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đối với mỗi thời kì cách mạng.

   

  1. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng đó mãi sống với chúng ta vì nó đã thấm sâu vào quần chúng nhân dân, được kiểm nghiệm qua thực tiễn cách mạng, ngày càng tỏa sáng, chiếm lĩnh trái tim, khối óc chẳng những của hàng triệu, hàng triệu con người Việt Nam, mà còn là của cả bạn bè quốc tế...[1] Những giá trị tinh thần đó đã, đang và sẽ mãi mãi là chân lí sáng ngời, góp phần vào sự kiến tạo và phát triển của nhân loại.

  Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều thừa nhận như vậy, vẫn còn đây đó những luận điệu nêu ra nhằm xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh. Để  làm điều đó, các thế lực thù địch ráo riết sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn, trong đó, tập trung vào một số phương thức hoạt động cơ bản, như: Thông qua internet, mạng xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh. Các tổ chức phản động lưu vong, như: “Việt Tân”, “chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”… đã lập nhiều trang web, blog, hàng chục tạp chí, báo, nhà xuất bản, nhiều đài phát thanh có chương trình tiếng Việt, như VPR, VOA, RFI... lập ra các diễn đàn để tuyên truyền, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh.  

  Các thế lực thù địch cũng tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, diễn đàn quốc tế xuyên tạc tư tưởng và thân thế, cũng như đời tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt triệt để tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo ở các nước có đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống, làm việc, như: Australia, Mỹ, Canada... rồi gửi thư ngỏ, tài liệu truyền bá tư tưởng phản động, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và các cơ quan chức năng trong nước, đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài; thông qua tiếp xúc gặp gỡ các đoàn ra nước ngoài làm việc, tham quan. Qua đó, chúng ra sức rêu rao rằng tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, lạc hậu, đề nghị Đảng, Nhà nước Việt Nam cần thay đổi bằng hệ tư tưởng mới…

  Cùng với những việc làm trên, chúng tìm cách tác động các chính khách cực đoan trong Quốc hội Mỹ và các nước phương Tây gắn vấn đề viện trợ, hợp tác kinh tế với điều kiện thay đổi cải cách chính trị, pháp luật theo kiểu phương Tây, trong đó có thay đổi chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng hệ tư tưởng dân chủ tư sản; đồng thời tìm cách móc nối, mua chuộc cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất trong Đảng, Nhà nước viết bài, tung tin tuyên truyền, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh; kích động tâm lý hoài nghi của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng từ bên trong xã hội.

  Những luận điệu sai trái đó được xuất phát từ những đối tượng sau:

  - Những luận điệu sai trái do các thế lực thù địch tuyên truyền, tác động.

  - Những luận điệu sai trái do các phần tử phản động, thoái hóa, cơ hội chính trị, bất mãn gây ra.

  - Những luận điệu sai trái hình thành do trình độ nhận thức chính trị kém.

  Những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng, sự nghiệp của Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch trong những năm vừa qua khá nhiều [2], nhưng trong một bài viết – chuyên đề (do giới hạn của nhiều nội dung…) nên chỉ có thể nêu lên những luận điệu chủ yếu sau (tập trung vào chủ đề của bài viết):

  - Thứ nhất, phủ nhận rằng không có tư tưởng Hồ Chí Minh. Các thế lực thù địch cho rằng nếu trong cách mạng và kháng chiến ở Việt Nam, mà có những nhà lý luận, nhà tư tưởng thì đó là Võ Nguyên Giáp, là Trường Chinh chứ không phải là Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh chỉ là người có tài tập hợp lực lượng, là người hành động giỏi, xuất sắc. Hồ Chí Minh không phải là người sáng tạo lý luận, tư tưởng. Hồ Chí Minh gần như không có tác phẩm nào chuyên bàn về lý luận, tư tưởng. Hồ Chỉ Minh chỉ là người đọc nhiều, nhớ nhiều, giỏi chọn những mẫu tư tưởng của người khác xưa – nay và Đông – Tây rồi đem ra dùng đúng lúc, gây ấn tượng và đạt hiệu quả tuyên truyền giáo dục cao.

  - Thứ hai, tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin; Các thế lực thù địch tìm cách đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với Chủ nghĩa Mác – Lênin, chúng coi Hồ Chí Minh chỉ là người theo chủ nghĩa dân tộc chứ không phải là người cộng sản. Chúng cho rằng việc Hồ Chí Minh vận dụng Chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam là sai lầm, là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của đất nước. Họ xuất bản các quyển sách viết về Hồ Chí Minh với luận điệu “No Ho”, tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với học thuyết Mác – Lênin, xuyên tạc công lao, sự nghiệp vĩ đại của Bác. Họ ngụy biện rằng, bây giờ học thuyết Mác – Lênin đã lỗi thời, nên chỉ dựa vào tư tưởng Hồ Chí Minh và đề cao chủ nghĩa Hồ Chí Minh.

  Các thế lực thù địch tung ra luận điệu: Chủ nghĩa Mác – Lênin là chủ nghĩa chia rẽ và cực đoan, thiên về đấu tranh giai cấp, đối lập với tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng đề cao đoàn kết và thống nhất; Hồ Chí Minh là người theo chủ nghĩa dân tộc chứ không theo chủ nghĩa cộng sản, chỉ nhấn mạnh đến đoàn kết chứ không nhấn mạnh đến đấu tranh…

  - Thứ ba, phủ nhận công lao của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, những thành quả của kháng chiến cũng chỉ là sự ăn may mà thôi! Các thế lực thù địch còn dựng những chuyện phi thực tế về thân thế, đời tư của Hồ Chí Minh hòng bôi nhọ lãnh tụ; triệt để lợi dụng, khoét sâu những thiếu sót trong thực hiện quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và các vụ việc tiêu cực, tham nhũng xảy ra để xuyên tạc rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, không còn phù hợp với xu thế của thời đại.

   Những nội dung nêu trên nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, việc triệt để xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp của Người, hòng đưa tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi nền tảng lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam.

    2. Những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc nêu trên của các thế lực thù địch cũng đã có nhiều đề tài, công trình, bài viết của nhiều nhà nghiên cứu khoa học và hoạt động chính trị ở nước ta đấu tranh, phản bác… có thể khái quát với những nội dụng sau:

    - Về luận điệu thứ nhất – không có tư tưởng Hồ Chí Minh.

    Trên cơ sở phương pháp luận nhận thức về  tư tưởng, thì một tư tưởng, hay hệ tư tưởng được xác định là có hay không, và có được đánh giá là cách mạng, là khoa học hay không? khi và chỉ khi xuất phát và phản ánh đúng thực tiễn, soi đường cho hoạt động thực tiễn, thúc đẩy thực tiễn phát triển…

  Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành, phát triển trên cơ sở kế thừa, chọn lọc những tư tưởng, giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam, phù hợp với thực tiễn hoàn cảnh lịch sử nước ta cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Đồng thời, tiếp thu và vận dụng sáng tạo tinh hoa văn hóa nhân loại, cả phương Đông và phương Tây, mà đỉnh cao là chủ nghĩa Mác – Lênin. Chúng ta có thể khẳng định rằng, cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác – Lênin, mà hạt nhân lý luận là chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Với thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và một trí tuệ sắc sảo, khả năng tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, Hồ Chí Minh đã tiếp thu, chuyển hóa được những nhân tố tích cực, tiến bộ của truyền thống dân tộc và của nhân loại để hình thành nên hệ thống tư tưởng của mình. Đó là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, tiêu biểu là tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, v.v… Tư tưởng ấy không chỉ giải quyết vấn đề về tư duy lý luận mà cao hơn là tư duy hành động, giải quyết những vấn đề thực tiễn của cách mạng Việt Nam.

  Thật ra, những quan điểm cho rằng “Tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là sự ảo tưởng” cũng không phải là vấn đề gì mới. Cách đây gần 30 năm (1992) cũng đã rộ lên những ý kiến cho rằng: Không có tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là sự huyễn hoặc… về những ý kiến này Giáo sư Trần Văn Giàu chia thành 3 loại, và đi đến kết luận: Nói rằng không có gì là Tư tưởng Hồ Chí Minh thì cũng giống như nói rằng cách mạng tháng Tám năm 1945 chỉ là việc lanh tay, lẹ chân, chìa cái rổ ra hứng quả chín đang rơi; cũng như nói rằng nước Pháp vốn là người kế thừa truyền thống cách mạng 1789 nên vui lòng nhả miếng mồi Đông Dương; cũng như nói rằng Mỹ giàu sụ rồi không thiết gì nữa đến việc giữ Nam Việt Nam, bèn rút quân nửa triệu và 1.000 máy bay về nước cho đỡ mệt… và giáo sư cho rằng: dù muốn hay không, những người phủ nhận tư tưởng cũng phải thừa nhận một sự thật lịch sử, đó là dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam – một Đảng mácxít chân chính, do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn. Thành quả của cách mạng tháng Tám 1945, đã phá tan xiềng xích nô lệ, vĩnh viễn xóa bỏ ách áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến, lập nên nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử nước ta, kỷ nguyên độc lập dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

  - Về luận điệu thứ hai – tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin.

  Cần khẳng định rõ, luận điệu đòi tách rời chủ nghĩa Mác – Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch thể hiện rõ quan điểm thù địch, đi ngược lại lập trường, quan điểm, lợi ích của giai cấp công nhân và của cách mạng, của dân tộc Việt Nam. Mưu đồ thâm hiểm mà các thế lực thù địch hướng tới là nhằm phủ nhận và hạ bệ cả chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh… Có thể xem xét trên nhiều phương diện thì việc tách rời chủ nghĩa Mác – Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh là sự nhận thức phiến diện, siêu hình, phi lôgic và lịch sử, không khoa học.

  Dưới góc độ khoa học về lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh có nguồn gốc từ văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại mà đỉnh cao là chủ nghĩa Mác – Lênin. Chủ nghĩa Mác – Lênin là nguồn gốc lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh. Về lôgic, tư tưởng Hồ Chí Minh kế thừa, phát triển, làm phong phú, sâu sắc chủ nghĩa Mác – Lênin; vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam. Với Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác – Lênin là “cái cẩm nang thần kỳ”, “cái la bàn”, “trí khôn” của Đảng ta. Nó là “vũ khí tinh thần” của giai cấp công nhân, là kim chỉ nam cho hành động cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin “làm cốt” là sự khái quát cô đọng, súc tích và đặc sắc của Hồ Chí Minh về giá trị, sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin với vai trò là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng.

  Như vậy, về bản chất, lịch sử và lôgic, tư tưởng Hồ Chí Minh thống nhất với chủ nghĩa Mác – Lênin, chứ không hề có sự khác biệt, đối trọng nhau như các thế lực thù địch vẫn rêu rao.

  Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, từ khi được soi sáng, dẫn đường bởi chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có Đảng tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo, cách mạng Việt Nam mới khắc phục được cuộc khủng hoảng về đường lối và lực lượng lãnh đạo cách mạng, đưa đất nước phát triển phù hợp xu hướng thời đại; giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

  Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ngày nay, nhân loại đang phát triển trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang làm thay đổi cơ bản cách tiếp cận, tư duy, lối sống, phong cách làm việc. Trước sự tác động đó, những lý thuyết phát triển mới sẽ lan rộng và ảnh hưởng đến Việt Nam, làm cho những hạn chế, bất cập trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước xã hội chủ nghĩa cũng như ở nước ta càng bộc lộ rõ, ngày càng thách thức đối với hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Lợi dụng tình hình đó, các thế lực thù địch càng ra sức công kích nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong bối cảnh phức tạp của tình hình thời cuộc và yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên cần kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

  - Về luận điệu thứ ba – phủ nhận công lao và sự nghiệp của Hồ Chí Minh.

  Không có gì là tuyệt đối – dưới góc độ này mà xem xét thì Hồ Chí Minh là một vĩ nhân chứ không phải là thánh nhân, Người vẫn có thể có những thiếu sót, nhưng để từ đó phủ nhận công lao, sự nghiệp của Hồ Chí Minh quả là điều chưa nhìn nhận đúng sự thật lịch sử - đánh giá công lao, sự nghiệp, những đóng góp của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam cũng như cách mạng thế giới cũng đã có nhiều đề tài, công trình khoa học trong và ngoài nước được công bố… Còn rất nhiều ý kiến đánh giá của các chính khách, các nhà nghiên cứu, thậm chí của “những đối thủ một thời” của Hồ Chí Minh, họ đều thống nhất nhận định về giá trị lý luận và cống hiến xuất sắc của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Giáo sư Pôn Muýt – đại diện của Cao ủy Pháp ở Đông Dương, Trưởng đoàn đàm phán của Pháp với Chính phủ Việt Nam ở Thái Nguyên (5/1947), đã viết: Cụ Hồ là một trong những người đã đem lại sự kiêu hãnh và sức mạnh cho lục địa châu Á; Học giả David Halberstam cho rằng: Lúc sinh thời, ông Hồ Chí Minh không những đã giải phóng đất nước của ông, mà thay đổi chiều hướng của chế độ thuộc địa ở cả châu Phi lẫn châu Á; Học giả Wiliam J.Duiker người đã dành 20 năm để nghiên cứu về Hồ Chí Minh đưa ra ý kiến: … người ta cũng không phủ nhận được rằng, sự nghiệp mà ông thúc đẩy và chỉ đạo tạo ra những thời khắc có một không hai trong thế kỷ XX, là đỉnh cao của kỷ nguyên giải phóng dân tộc ở thế giới thứ ba…

  Trong quá trình xây dựng cuốn Từ điển tiểu sử các nhà văn hóa thế kỷ XX (XX Centurry culturre) do Alan Bullock và R.B.Wodinger (đồng chủ biên) khi thảo luận về Hồ Chí Minh thì các nhà khoa học đều thống nhất cho rằng: Hồ Chí Minh là người khởi xướng và giương cao ngọn cờ giải phóng các dân tộc thuộc địa và trở thành người dẫn đường chủ chốt được mặc nhiên thừa nhận và kính trọng của châu Á và thế giới thứ ba.

  Khái quát giá trị tư tưởng, và những cống hiến của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của Việt Nam và phong trào cách mạng giải phóng dân tộc trên thế giới, Tổ chức UNESCO đã khẳng: Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình  cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

  3. Khi một tư tưởng xuất hiện, tồn tại và phát triển, tự thân nó là một cuộc đấu tranh để tự khẳng định nó; và, tranh đấu với các tư tưởng khác, dù muốn hay không, dưới muôn ngàn hình thức, quy mô, tính chất và mức độ, là quy luật sinh tồn của tư tưởng, đó là lẽ tự nhiên của sự phát triển. Không có con đường nào khác… Do vậy, những năm tới, các thế lực thù địch vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh và thân thế, sự nghiệp của Người hòng phủ nhận hệ tư tưởng lý luận của Đảng ta và toàn xã hội, thúc đẩy “tự diễn biến”,”tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. Để công tác phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động này, thiết nghĩ cần nêu lên một số vấn đề sau:

  - Trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động chống phá chúng ta có những thuận lợi nhất định: Kinh tế tăng trưởng khá trong những năm vừa qua; chính trị, xã hội ổn định, dân trí ngày càng cao, các quyền tự do dân chủ ngày càng được thực hành rộng rãi trong xã hội; nhân dân Việt Nam có lòng yêu nước nồng nàn, thiết tha quan tâm đến tình hình của đất nước; quá trình hội nhập quốc tế cũng đã mở ra nhiều cơ hội mới cho nước ta.

  - Tuy nhiên, một số khó khăn, thách thức cũng cần được chú trọng: Niềm tin của một bộ phận nhân dân đối với Đảng, đối với chế độ có sự suy giảm; nhất là, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước. Tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty... Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ; đã xuất hiện hiện tượng một bộ phận cán bộ, đảng viên lơi là, thậm chí coi thường việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; sự tấn công của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi hơn…

  Sắp đến nhằm góp phần đối với công tác phòng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trong việc phủ nhận tư tưởng, sự nghiệp Hồ Chí Minh, nên hướng vào những công việc sau:

  - Thứ nhất, dùng thực tiễn để bảo vệ lý luận, lấy thành tựu đổi mới, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân làm chỗ dựa vững chắc cho tư tưởng. Bản chất của chủ nghĩa Mác – Lênin chính là thực tiễn như Mác đã từng nói: Các nhà triết học đã chỉ giải thích thế giới bằng nhiều cách khác nhau, song vấn đề là cải tạo thế giới. Không một lý thuyết nào có thể đứng vững nếu lý thuyết đó không giúp làm thay đổi thực tiễn theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Cũng như vậy, với tư cách là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, trong điều kiện mới của đất nước, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng ngày càng được khẳng định bằng chính thực tiễn sinh động của Việt Nam. Do vậy, phải tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, làm cho các tầng lớp nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; không ngừng nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế nhằm khẳng định sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đó là minh chứng sinh động nhất nhằm bảo vệ vị thế, vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh trong nền tảng tư tưởng của Đảng ta, đập tan luận điệu xuyên tạc, chống phá tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch.        

  - Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, giáo dục và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là một thứ tín ngưỡng hay giáo điều cứng nhắc, mà là tư tưởng mang tính mở, sáng tạo, gắn liền với sự phát triển của thực tiễn. Hay nói cách khác, muốn bảo vệ một cách đúng nghĩa nhất phải thực sự sử dụng vũ khí tư tưởng của tư tưởng Hồ Chí Minh, phải phát huy sức mạnh thế giới quan và phương pháp luận của nền tảng tư tưởng trong hoạt động thực tiễn, nghĩa là phải có ích cho việc phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề của thực tiễn Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh phải được nuôi dưỡng, bổ sung và phát triển bằng thực tiễn cuộc sống. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh chính là để vận dụng vào chỉ đạo hoạt động thực tiễn. Nói cách khác, thực tiễn hằng ngày chính là nguồn sống của tư tưởng Hồ Chí Minh, do đó, tách rời thực tiễn đất nước khỏi nền tảng tư tưởng vừa khiến tư tưởng Hồ Chí Minh trở nên giáo điều, vừa làm chậm quá trình phát triển bền vững của đất nước.

  Vì thế, phải tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, khẳng định vị thế, vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạch định đường lối xây dựng và phát triển đất nước; làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh có sức sống mãnh liệt trong đời sống, giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần, tư tưởng của xã hội ta. Qua đó nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho cuộc đấu tranh, phê phán những luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh. Gắn kết chặt chẽ cuộc đấu tranh bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

  - Thứ ba, bảo vệ nền tảng tư tưởng của tư tưởng Hồ Chí Minh; cần khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh vốn được đúc kết từ tinh hoa trí tuệ dân tộc và nhân loại, vì vậy phải được sử dụng để đối thoại với các trào lưu tư tưởng tiến bộ hiện nay, để hấp thụ, chuyển hóa và sử dụng những giá trị hợp lý phục vụ cho dân tộc và cộng đồng. Tư tưởng Hồ Chí Minh không tách rời kho tàng trí tuệ nhân loại, không quay lưng với thế giới, không “một mình một kiểu”. Do đó, phải thực hiện tốt và thường xuyên công tác tuyên truyền đối nội và đối ngoại nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài nước về bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh với những minh chứng cụ thể từ những thắng lợi trong lịch sử dân tộc và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

  - Thứ tư, công tác phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh và thân thế, sự nghiệp của Người luôn phải được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về báo chí, truyền thông, internet và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực này; bằng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện các tài liệu, bài viết xuyên tạc tư tưởng, sự nghiệp của Hồ Chí Minh để có biện pháp xử lý kịp thời. Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các trang mạng độc hại, các blog “đen” thường đăng tải các tin, bài, phim có nội dung xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh.     

  Trong công tác này, điều cần đặc biệt chú ý là huy động được rộng rãi trí tuệ, tâm huyết của các nhân sĩ, trí thức và nhân dân tiến bộ trên thế giới [3] tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Tiếp tục phát huy thế mạnh của các kênh thông tin, đặc biệt là tăng cường xây dựng các trang web, các blog, diễn đàn trên mạng xã hội để đăng tải các tin, bài viết phong phú, đa dạng nhằm tuyên truyền về vị trí, tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay. Qua đó, góp phần đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh và thân thế, sự nghiệp của Người./.

  PGS, TS Nguyễn Văn Nam, tham luận tại Hội thảo khoa học

  “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam”, ngày 15/5/2020

  -------------

  [1] Trong bức điện chia buồn với Đảng và nhân dân Việt Nam lúc Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô đã viết: “Đồng chí Hồ Chí Minh thuộc về một lớp người đặc biệt mà cái chết lại gieo mầm cho sự sống, đời đời bất diệt, thể xác thì hữu hạn, nhân cách thì trường tồn”. Nhà báo, nhà sử học Pháp Gin Lơ-khiu-tơ cũng đã có nhận định: “Hồ Chí Minh đã làm hồi sinh một dân tộc, thiết lập nên một quốc gia, tiến hành hai cuộc chiến tranh mà căn bản là chiến tranh của nhân dân bị áp bức”.  UNESCO cũng khẳng định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”…

  [2] Về vấn đề này cần nói thêm rằng: Người viết bài này chưa được một cơ quan nào, cũng như chưa có một cơ chế được cung cấp tài liệu của các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh… mà chỉ tiếp cận những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua quan điểm của Đảng, các đề tài, công trình nghiên cứu đã được công bố…

  [3] Đương nhiên trước hết là ở trong nước…

  BBT Website

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:32
  • Hôm nay: 967
  • Tháng hiện tại: 42629
  • Tổng lượt truy cập: 141033
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611