Tác động của báo chí, mạng xã hội đối với xây dựng và thực thi thể chế, cơ chế đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

  28/04/2020 07:33 AM


  1. Vai trò của báo chí và mạng xã hội                                                       

  Vai trò của báo chí

  Xét theo ngữ nghĩa, thuật ngữ “Báo chí” là một từ ghép được xuất phát từ 2 từ: “báo” - thông báo, và “chí” - giấy, tức là toàn bộ những ấn phẩm in trên giấy có tính chất định kỳ chuyển tải nội dung thông tin mang tính thời sự và được phát hành rộng rãi trong xã hội.Báo chí còn bao hàm hai khái niệm khác nhau là “báo” và “tạp chí”.

  Trong xu thế phát triển ngày nay, thuật ngữ báo chí, không còn đơn thuần để chỉ báo và tạp chí in trên giấy mà được gọi chung cho tất cả các loại hình báo chí.

  Luật Báo chí hiện hành của nước ta quy định:Báo chí là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát hành, truyền dẫn tới đông đảo công chúng thông qua các loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử”1.

  Từ quy định trên, chúng tôi đưa ra quan niệm về báo chí làm công cụ nghiên cứu trong bài viết này như sau: Báo chí là toàn bộ những ấn phẩm có tính chất định kỳ chuyển tải nội dung thông tin về các vấn đề trong đời sống xã hội và được phát hành rộng rãi trong xã hội; bao gồm các thể loại báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. Báo chí là một bộ phận của truyền thông đại chúng, nhưng là bộ phận chiếm vị trí trung tâm, vai trò nền tảng và có khả năng quyết định tính chất, phương thức, chi phối năng lực và hiệu quả tác động của truyền thông đại chúng2.

   Như vậy, báo chí không đồng nhất với khái niệm truyền thông đại chúng, mà là thành tố của truyền thông đại chúng, song trong nhiều trường hợp, có thể dùng báo chí để chỉ truyền thông đại chúng; và ngược lại, nói đến truyền thông đại chúng thì trước hết phải nói đến báo chí3.

  Nói về vai trò của báo chí, các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác, cũng như Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn coi báo chí là một bộ phận của cách mạng, là công cụ đấu tranh trên mặt trận tư tưởng.

  Là người sáng lập học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học, C. Mác và Ăngghen cũng đã chỉ ra mối quan hệ của báo chí với chính trị, đó là sự gắn bó mật thiết của báo chí với đường lối chính trị của Đảng vô sản. Theo C. Mác và Ăngghen, báo chí vừa là diễn đàn/cơ quan ngôn luận của đảng, vừa là công cụ cho mục đích tuyền truyền, vừa là thứ vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng của đảng. Báo chí phải “sống trong nhân dân và trung thực chia sẻ với nhân dân niềm hy vọng và sự lo lắng của họ, tình yêu và lòng căm thù của họ, niềm vui và nỗi buồn của họ”4. Báo chí cách mạng phải hiểu sâu sắc cuộc sống của nhân dân, thể hiện đúng “những tư tưởng và tình cảm hàng ngày của nhân dân đang suy nghĩ thật sự theo cách của nhân dân”5.

  V.I. Lênin kế thừa và phát triển tư tưởng đó của C. Mác và Ăngghen. Người chỉ rõ: Báo chí góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, phương pháp hành động, thức tỉnh quần chúng nhằm đạt được mục đích, khắc phục những thiếu sót trong hoạt động của người cộng sản. Theo V.I.Lênin, muốn xây dựng các tổ chức chính trị mạnh mẽ thì không có phương tiện nào khác hơn là một tờ báo tác động trong toàn dân. Vai trò của tờ báo không chỉ thể hiện tư tưởng chỉ đạo và các phương pháp tổ chức, mà ngay việc phát hành báo cũng là cơ sở tạo ra mối liên hệ giữa các địa phương, từ đó thúc đẩy công tác tổ chức của Đảng đạt tới quy mô ngày càng rộng lớn hơn, từ thành thị tới các vùng nông thôn.

  Báo chí là diễn đàn tư tưởng, thúc đẩy phong trào cách mạng không ngừng phát triển sâu rộng. Tờ báo “giống như bộ phận của cái bể khổng lồ thổi một tia lửa của cuộc đấu tranh giai cấp và của sự phẫn nộ trong nhân dân bùng lên thành một đám cháy chung”6.

         Báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị của đảng, luôn gắn với tổ chức của Đảng. Báo chí cách mạng không bao giờ và không thể là phương tiện trong tay một cá nhân hoặc một nhóm người. Nó “không thể là sự nghiệp cá nhân độc lập với sự nghiệp chung của giai cấp vô sản”, nó “phải thành một bộ phận trong sự nghiệp của toàn thể giai cấp vô sản”7.

  Kế thừa và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về báo chí vô sản, Hồ Chí Minh coi báo chí là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng, là vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc và xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân. Báo chí nước ta phải có đường lối chính trị đúng, trên cơ sở đường lối chính trị đúng, báo chí phải đi tiên phong trong đấu tranh không khoan nhượng với những gì đi ngược lại quy luật của lịch sử, vạch trần tính chất phản động, giả dối, bịp bợm của kẻ thù của dân tộc. “Đối với những người viết báo chúng ta, cây bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng”8.

  Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn coi báo chí là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng trong đấu tranh cách mạng.

  Đảng ta đã xác định rõ rằng, báo chí phải “góp phần nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, cổ vũ những điển hình tốt, tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh tư tưởng, đấu tranh lý luận, chống âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch”9.

  Để tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, báo chí còn phải thực sự trở thành công cụ, hay vũ khí sắc bén trong cuộc đấu tranh bảo vệ những thành quả tốt đẹp mà Đảng cùng dân tộc dựng xây nên; và cương quyết chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù, nhất là vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang trở thành nguy cơ trong mỗi tổ chức, trong mỗi cán bộ, đảng viên hiện nay. Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã chỉ ra 27 biểu hiện về sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa”10. Rõ ràng yêu cầu thực tế đang rất cần báo chí thâm nhập sâu rộng vào đời sống xã hội để nhận diện, chỉ ra những biểu hiện sai lệch để đấu tranh loại bỏ và bảo vệ, phát triển những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

  Vai trò của mạng xã hội

  Mạng xã hội (Social Network) hay gọi đầy đủ là dịch vụ mạng xã hội (Social Networking Services) là một thuật ngữ để chỉ một cách thức truyền thông kiểu mới, trên nền tảng dịch vụ trực tuyến, do đó các tin tức có thể chia sẻ, lưu truyền nhanh chóng và có tính chất đối thoại vì có thể cho ý kiến hoặc thảo luận với nhau. Khác với các phương tiện truyền thông đại chúng truyền thống, giờ đây với mạng xã hội mỗi cá nhân có thể trở thành một “nhà báo” đồng thời là một nhà phát tin và nhà bình luận. Mạng xã hội có thể là các trang kết nối các thành viên như Facebook, Twitter, Whats App, Instagram… hoặc cũng có thể thông qua các video clip như Youtube, Tik Tok, hoặc khả năng phát trực tiếp như tính năng “livestream” trên Facebook.... Mạng xã hội có thể tạm thời được chia làm bốn nhóm: mạng cộng đồng (Social Community), mạng phổ biến nội dung (Social Publishing), mạng thương mại (Social Commerse) và mạng giải trí (Social Entertainment)11.

  Đặc điểm nổi trội của mạng xã hội là tốc độ kết nối nhanh, phạm vi chia sẻ rộng, hiệu quả tác động lớn. Mạng xã hội trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với đời sống, tác động một cách trực tiếp, làm thay đổi nhận thức, hành vi của mỗi cá thể, qua đó tác động đến sự phát triển của toàn xã hội. Mạng xã hội đã tham gia vào mọi lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi cá nhân, mỗi nước và cộng đồng quốc tế12.

  Dù mới gia nhập gần đây, song mạng xã hội ở Việt Nam phát triển rất nhanh chóng. Số lượng người dùng mạng xã hội từ 17 triệu người năm 2007 tăng đến 31 triệu người vào năm 2012 và đạt 55 triệu người dùng vào đầu năm 2018. Số người đăng ký dùng mạng xã hội chiếm 57% dân số của Việt Nam và đứng thứ 22 trên thế giới tính theo dân số về số người sử dụng mạng xã hội13. Theo số liệu của We are social, mỗi người Việt Nam dành  khoảng 7 tiếng mỗi ngày để sử dụng internet, trong đó có 2,5 tiếng dành cho mạng xã hội. Tỉ lệ dùng mạng xã hội mỗi ngày một lần lên đến 94% và có đến 41%  người sử dụng truy cập ít nhất hai lần mỗi ngày trở lên14.

  Theo thống kê của Viện Chiến lược công nghệ thông tin, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam hiện có khoảng 366 mạng xã hội đang tồn tại. Mạng xã hội dù rất đa dạng, song chỉ có một số mạng phổ biến, được nhiều người đăng ký và sử dụng. Các mạng xã hội được truy cập nhiều nhất là Facebook (61%), Zalo (53%), Youtube (51%), Instagram (37%)15.

  Người sử dụng mạng xã hội đa dạng, với nhiều ngành nghề, trong đó giới trẻ, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên chiếm số lượng lớn. Qua khảo sát có đến khoảng 81% số người trẻ từ 18 đến 29 tuổi sử dụng mạng xã hội để tiếp cận thông tin hàng ngày, số người từ 15 đến 35 tuổi sử dụng mạng xã hội lên đến 75% tổng số người sử dụng16. Trong những năm trở gần đây, đối tượng sử dụng mạng xã hội ngày càng đa dạng hơn, trong đó có cả những người lớn tuổi với nhiều nghề nghiệp và vùng miền khác nhau.

  Những chỉ báo nói trên, gián tiếp khẳng định sự cần thiết hay vai trò quan trọng của mạng xã hội đối với đời sống con người và xã hội trong đời sống hiện đại. Chỉ qua các loại hình như Facebook, Zalo, Youtube,… mọi người có thể giao tiếp, kết nối với nhau mật thiết.

  2. Vai trò của báo chí, mạng xã hội trongquá trình xây dựng và thực thi thể chế, cơ chếđấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

  Xuất phát từ vai trò, chức năng của mình, báo chí và mạng xã hội tác động đến việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các khía cạnh sau:

  * Tác động đến quá trình xây dựngthể chế đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch

  Hiểu một cách chung nhất, thể chế là hệ thống những nguyên tắc, quy định các mối quan hệ xã hội; định hình cách thức ứng xử của các thành viên theo những khuôn mẫu, chuẩn mực chung của xã hội. Có nghĩa rằng, để duy trì trật tự xã hội thì đòi hỏi mọi quan hệ, hành vi ứng xử của các thành viên trong xã hội đó phải tuân theo những quy định chung.

  Với thể chế chính trị của xã hội ta, Đảng và Nhà nước kiên định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động; con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu phấn đấu là: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Những quan điểm đối lập, chống phá quan điểm chính thống nói trên đều là những loại quan điểm sai trái cần phải đấu tranh, phản bác.

  Lợi dụng tình hình suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có những diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch càng ráo riết đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình”, dồn dập tung ra các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, hòng phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta mất phương hướng về chính trị, tư tưởng để chúng dễ dàng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta17.

  Theo Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, thì “các thế lực thù địch sử dụng các thủ đoạn tinh vi, thâm độc, thông qua hàng trăm cơ quan báo chí, xuất bản ở nước ngoài, móc nối với các phần tử cơ hội chính trị ở trong nước; thông qua con đường ngoại giao, hợp tác kinh tế, đầu tư... hòng chuyển hóa nước ta theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta, hòng làm mất ổn định chính trị - xã hội, tạo điều kiện can thiệp sâu hơn chống phá cách mạng Việt Nam”18.

  Để ngăn chặn các quan điểm sai trái này, nhất thiết phải xây dựng hệ thống thể chế chặt chẽ và quá trình xây dựng thể chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật thì báo chí và  mạng xã hội có các vai trò chính yếu sau đây:

  Một là, báo chí trở thành diễn đàn tranh luận công khai cho phép các cơ quan chức năng tích hợp được những ý kiến hợp lý nhất đóng góp vào việc xây dựng và hoàn thiện thể chế

  Thực tế cho thấy, trước những vấn đề liên quan đến sự thịnh- suy của chế độ xã hội mà mỗi cá nhân, gia đình và người thân của họ sống trong đó thì không ai không quan tâm, dõi theo và tỏ bày chính kiến. Báo chí, mạng xã hội đã và đang thực sự trở thành diễn đàn để cho công chúng bàn luận công khai trước các loại hành vi, quan niệm chống lại chế độ xã hội mà bao thế hệ cha ông đánh đổi bằng xương máu. Báo chí - truyền thông có nhiệm vụ chuyển tải những bài viết, những phát biểu chứa đựng ý kiến bàn luận, những ý tưởng góp phần tìm lời giải: làm thế nào để đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các thế lực phản động đang dùng mọi mưu mô, thủ đoạn nói xấu Đảng và Nhà nước, đòi lật đổ chế độ.

  Như vậy, có thể thông qua phương tiện báo chí, mạng xã hội mà các cơ quan chức năng dễ dàng thu nhận, tập hợp được nhiều hiến kế hay, giúp cho nhà nước bổ sung, hoàn thiện hệ thống luật pháp và những quy định chặt chẽ để bảo vệ và phát triển hệ tư tưởng giai cấp và những giá trị tốt đẹp của chế độ xã hội đã mang lại cho toàn dân tộc. Lâu nay, việc thu thập ý kiến của các tầng lớp nhân dân đóng góp cho các dự thảo luật hay các văn kiện quan trọng của Đảng và Chính phủ đã và đang là cách làm tập hợp được trí tuệ tập thể, mang lại hiệu quả rất cao là minh chứng cho vai trò đóng góp của báo chí - truyền thông.

  Hai là, các ý kiến có tính phản biện những điểm bất cập, chưa hợp lý trong các điều luật, những quy định nào đó được đăng trên báo chí, mạng xã hội cũng là cách giúp cho các cơ quan chức năng xem xét, cân nhắc, tính toán để điều chỉnh, bổ sung để hướng đến sự hoàn thiện và góp phần nâng cao tính hiệu quả, hiệu lực thực thi của thể chế.

  * Báo chí và mạng xã hộicó vai trò to lớn trong quá trình thực thi thể chế đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch

  Xây dựng được hệ thống thể chế là khâu quan trọng, song còn quan trọng hơn khi chúng được đem vào thực thi và mang lại được kết quả đúng như mong muốn trong thực tiễn đời sống; tức là phải có cơ thế vận hành ra sao cho có hiệu quả.

  Cơ chế đấu tranh, ngăn chặn những quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật là cách thức tổ chức đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm đó. Đây là một mặt trận không tiếng súng đạn nhưng vô cùng gian khó và nguy hiểm.

  Vũ khí của mặt trận này lànền tảng lý luận khoa học sâu rộng, khả năng lập luận chặt chẽ, lý lẽ sắc bén… cùng với ý chí đấu tranh kiên cường. Cuộc đấu tranh này càng khó khăn, phức tạp vô cùng trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để gây rối loạn và phức tạp hóa tình hình chính trị. Trong bối cảnh đó, báo chí và mạng xã hội có vai trò thực thi thể chế đấu tranh trên các mặt như sau:

  Một là, báo chí và mạng xã hội trực tiếp lên án, phán xét những loại hành vi sai lệch; góp phần bảo vệ những giá trị chân chính của xã hội

  Thực tế cho thấy, đã có nhiều bài báo mang tính chiến đấu, dũng cảm bảo vệ cái tốt, cái tiến bộ; đồng thời, đấu tranh chống cái xấu, quan điểm tiêu cực, phản động gây bất ổn xã hội. Các thế lực phản động lợi dụng tính chất dân chủ, nhân quyền để phát tán thông tin bịa đặt, xuyên tạc… mưu toan lũng đoạn đời sống chính trị xã hội thì liền bị các bài báo vạch trần bản chất,mưu đồ thâm độc của chúng. Những “phản đòn” này của báo chí, mạng xã hội vừa góp phần khẳng định giá trị tư tưởng nền tảng của xã hội, vừa là vũ khí sắc bén đối với mọi mưu mô thủ đoạn đê hèn của kẻ thù.

  Hai là, báo chí và mạng xã hội còn có vai trò hình thành dư luận xã hội ủng hộ những lẽ phải, giá trị chính đáng; đấu tranh phản bác,cô lập, loại bỏ những loại ý kiến đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc

  Báo chí - truyền thông thường xuyên bám sát sự kiện, thông tin nhanh nhạy, phân tích trúng và đúng vấn đề trọng điểm, định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận; rõ ràng, báo chí đã đồng hành cùng Đảng và Nhà nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, làm tốt công tác tư tưởng, phục vụ nhu cầu thông tin ngày càng tăng của đội ngũ cán bộ và nhân dân.

  3. Những khó khăn, thách thức và một số gợi ý giải pháp phát huy vai trò của báo chí và mạng xã hội trong công cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn hiện nay

  Cái khó để có được nhiều bài viết chất lượng dùng để đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch là:

  - Đa số người viết khó tiếp cận thông tin (không được đọc trực tiếp những bài viết phản động)

  - Người viết vừa phải có nền tảng kiến thức sâu rộng, phải có lập luận chặt chẽ, lý lẽ sắc bén… vừa  phải biết khéo léo, tinh tế đưa ra lý lẽ thuyết phục công chúng tin theo và ủng hộ mình trong cuộc đấu tranh để cô lập kẻ thù.

  - Việc nhận diện cũng như xử lý những quan điểm sai trái, phản động trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật vô cùng khó khăn do tính chất nhạy cảm, tinh vi và vô cùng phức tạp của lĩnh vực này. Nhất là trên lĩnh vực văn học và nghệ thuật, kẻ thù thường tinh khôn và xảo quyệt vận dụng từ ngữ, hình ảnh đa tầng nghĩa cùng các thủ pháp nghệ thuật để dẫn dắt người đọc, người nghe đến những ý nghĩ xấu.

  - Môi trường mạng xã hội luôn hàm chứa tính chất phức tạp vì nếu quản lý không tốt thì đây cũng là nơi các thế lực thù địch sử dụng làm phương tiện phát tán tư tưởng phản động và tập hợp lực lượng chống phá đất nước.

  Để khắc phục những khó khăn, phát huy hơn nữa vai trò của báo chí và mạng xã hội trong công cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn hiện nay, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp cơ bản sau:

  Thứ nhất, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền thường xuyên để định ướng dư luận xã hội theo chiều hướng tích cực.-

  Lâu nay còn tình trạng các cơ quan truyền thông bị động chạy theo đối phó mỗi khi có sự việc xảy ra; các biện pháp xử lý chủ yếu mang tính tình thế, hiệu quả mang lại không cao. Vì vậy, Ban Tuyên giáo cùng với các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí - truyền thông các cấp phải xây dựng nội dung chương trình mang tính chiến lược; một mặt, thường xuyên tuyên truyền để không ngừng nâng cao trình độ nhận thức cho mọi người dân; mặt khác, không ngừng đấu tranh loại bỏ mọi tư tưởng, quan điểm sai lệch …

  Như vậy, có kế hoạch, chương trình làm tốt công tác tuyên truyền thường xuyên nâng cao nhận thức cho nhân dân; lường trước mọi diễn biến tình hình, chủ động đấu tranh chống lại các quan điểm, biểu hiện tiêu cực là giải pháp hàng đầu cần được chú ý để mang lại hiểu quả nhất trong cuộc đấu tranh chóng lại các thế lực thù địch. Phải có kế hoạch đặt hàng các bài viết thích hợp cho từng chủ đề, từng thời điểm

  Thứ hai, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho lãnh đạo các cơ quan báo chí và những người làm báo đối với nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

  Báo chí và mạng xã hội có vị trí, vai trò quan trọng số 1 trên mặt trận tư tưởng chính trị. Những người làm báo và lãnh đạo cơ quan báo chí phải nhận thức đượcđiều đó và có trách nhiệm sử dụng báo chí, mạng xã hội làm phương tiện, công cụ mang lại hiệu quả hữu hiệu nhất trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tin yêu vào đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng tham gia đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn chống đối và phá hoại đất nước.

  Thứ ba, tổ chức được đội ngũ cộng tác viên đủ mạnh về số lượng và chất lượng. Để có được những bài báo có chất lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thì lãnh đạo các cơ quan báo chí phải có kế hoạch thiết lập mạng lưới cộng tác viên chuyên sâu về lĩnh vực này. Họ phải là những cây bút có uy tín trên diễn đàn, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có kiến thức sâu rộng, có kỷ năng lập luận vừa chặt chẽ, sắc bén, vừa tinh tế thuyết phục… Tất nhiên, để thu hút được mạng lưới cộng tác viên này lâu dài đòi hỏi mỗi cơ quan báo chí phải có kế hoạch cụ thể; biết trân trọng công sức, trí tuệ và sự tâm huyết đóng góp của đội ngũ này.

  Thứ tư, tạo lập thế trận thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan báo chí trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

  Thực tế cho thấy, nếu thi thoảng mới có một vài tác phẩm báo chí hay một só ý kiến đơn lẽ đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch trên một vài tờ báo hay địa chỉ mạng thì dễ chìm vào quên lãng giữa muôn trùng các loại thông tin khác nhau. Vì vậy, phải tạo lập thế trận đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên một quy mo rộng lớn, tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ trong toàn xã hội. Cụ thể, các cơ quan báo chí phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; có trách nhiệm xây dựng mãng bài, chuyên mục có nội dung đấu tranh trên các sản phẩm báo chí, tạo ra thế trận đấu tranh tư tưởng chính trị toàn diện, tổng lực

  Thứ năm, đối với mạng xã hội, một mặt, tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ thông tin trên các phương tiện này; mặt khác, phải chú trong xây dựng và phát triển đội ngũ an ninh mạng đủ mạnh, đủ tài năng để vừa nhanh nhạy phát hiện kịp thời những mưu đồ gieo rắc các quan điểm sai lệch được ẩn trong những mẫu chuyện, lời thơ…; vừa khôn khéo, bản lĩnh tham gia trực tiếp những trận bút chiến để vạch mặt kẻ thù, để hướng nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước..

  1. Quốc hội nư­ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Luật Báo chí, Luật số 103/2016/QH13, Nxb CTQG, H, Điều 3, Khoản 1, 2016.

  2. Trần Văn Thạch: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác báo chí giai đoạn 1996  - 2016, Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2016, 2016.

  3. Trần Văn Thạch: Báo chí với nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội ở nước ta hiện nay, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 1 - 2016, 2016.

  4, 5. C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, t. 1, Nxb Sự Thật, H, 1978, tr. 223.

  6. V.I. Lênin (1975):Toàn tập, t.  6, Nxb Tiến bộ, M, 1975, tr. 218.

  7. Sđd, t. 12, Nxb Tiến bộ, M, 1979, tr. 123.

  8. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t. 11, Nxb CTQG, H, 1996, tr. 444.

  9. Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ư­ơng: Chỉ thị số 22/CT-TW về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản, 17 - 10 - 1997, tr.1.

  10. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H, 2016, tr. 28 - 34.

  11. Tracy L.Tulen, Michael R Solomon: Social media Marketing: A Practitioner Guide, https://laurenbeckerin struction.files.wordpress.com.

  12. Đoàn Trung Dũng và Võ Văn Chi: Mạng xã hội và công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay; Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 5/2019.

  13. Thói quen sử dụng mạng xã hội của người Việt Nam năm 2018, https://www.brandsvietnam.com.

  14. Báo cáo ngành digital marketing ở Việt Nam, https://eqvn.net/bao-cao-nganh-digital-marketing-2018-o-viet-nam.

  15. Những mạng xã hội nào đang phổ biến ở Việt Nam, https://www.brandsvietnam.com.

  16. Saigoneer, An inside look at digital media in Vietnam, http://vietcetera.com.

  17, 18. Nguyễn Viết Thông: http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Binh-luan/2018/51202/Tang-cuong-dau-tranh-phan-bac-cac-quan-diem-sai-trai-luan.aspx

   

  Bài đăng Số 02/2020 ở Tạp chí Sinh hoạt lý luận

   

  Tác giả: TS Trần Văn Thạch - Học viện Chính trị khu vực III

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:34
  • Hôm nay: 972
  • Tháng hiện tại: 42634
  • Tổng lượt truy cập: 141038
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611