Các yếu tố cấu thành cơ chế đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật ở nước ta

  23/04/2020 02:40 PM


  1. Chiến lược Diễn biến hòa bình là một chiến lược tấn công toàn diện, thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, bằng việc sử dụng tổng hợp các thủ đoạn, biện pháp, hình thức để chống phá sự nghiệp cách mạng ở nước ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó, chúng coi việc phá hoại về chính trị, tư tưởng, văn hóa (văn học, nghệ thuật) là quan trọng hàng đầu, là khâu đột phá, mũi nhọn của cuộc tiến công. Các chuyên gia về truyền thông của Mỹ đã nhận định rằng: Làn sóng điện sẽ thay thế các thanh gươm, còn cây bút là phương tiện đi vào trái tim, khối óc của những người đang sống. Vì vậy, chúng đã triệt để sử dụng những thành tựu và sự bùng nổ của công nghệ thông tin để tăng cường chống phá ta. Thông qua các trang mạng xã hội, chúng dùng những lời lẽ xảo trá để xuyên tạc, bóp méo sự thật, gây sự hoài nghi trong nhân dân.

  So với thời kỳ trước, ngày nay các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc trên các lĩnh vực của các thế lực thù địch được tiến hành trong sự phối hợp chặt chẽ giữa một số người gọi là "nhà lý luận" và một số chính khách ở phương Tây, một số tổ chức quốc tế nhân danh dân chủ và nhân quyền, chính phủ ở một số quốc gia, với một số phần tử trong nước được gắn nhãn hiệu "nhân sĩ, trí thức, nhà báo tự do, người bất đồng chính kiến, nhà đấu tranh nhân quyền". Và nếu thuyết âm mưu được sử dụng làm công cụ chủ yếu để xuyên tạc, dựng chuyện thì mọi mưu đồ, thủ đoạn, luận điệu không chỉ được BBC, RFA, VOA, RFI,… phụ họa mà còn được sự hỗ trợ của internet với các mạng xã hội có khả năng phổ cập đến mỗi cá nhân…

  Vì thế, đấu tranh bác bỏ những luận điệu thù địch, sai trái với quan điểm, đường lối của Đảng, làm thất bại chiến lược và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng hiện nay.

  Khi một tư tưởng xuất hiện, tồn tại và phát triển, tự thân nó là một cuộc đấu tranh để tự khẳng định nó; và, tranh đấu với các tư tưởng khác, dù muốn hay không, dưới muôn ngàn hình thức, quy mô, tính chất và mức độ, là quy luật sinh tồn của tư tưởng, đó là lẽ tự nhiên của sự phát triển. Không có con đường nào khác…

  Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc đã và đang như vậy. Phương diện tư tưởng, lý luận chính trị, cũng như văn học và nghệ thuật…  của chúng ta cũng như vậy, không nằm ngoài quy luật đó.

  Theo nghĩa chung nhất, thuật ngữ đấu tranh là sự chống lại để bảo vệ hoặc giành lấy - một cái gì đó đã được xác định - như đấu tranh bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh tư tưởng; đấu tranh giai cấp…1.

  Như thế, đấu tranh tư tưởng là một bộ phận của cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp; nó phản ánh một cách sâu sắc cuộc đấu tranh dân tộc, cuộc đấu tranh giai cấp đó. Về cơ bản, đấu tranh tư tưởng bao gồm đấu tranh trên các lĩnh vực như: quan điểm lý luận, tư tưởng chính trị, cương lĩnh, đường lối chiến lược, sách lược… Nó diễn ra trên tất cả các bình diện, cả kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hóa… và được thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú.

  Việc nhận diện những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực là cơ sở để xác định các yếu tố cấu thành cơ chế trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật ở nước ta hiện nay2.

  Trong những năm qua, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định; chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, khủng bố, những tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, biển, đảo và các tài nguyên thiên nhiên… vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới với tính chất ngày càng phức tạp… Ở trong nước, các thế lực thù địch tìm mọi cách xâm nhập, tác động “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”, tăng cường sử dụng chiến lược Diễn biến hòa bình chống phá cách mạng Việt Nam. Trong chiến lược này, tấn công trên mặt trận tư tưởng, văn hóa được coi là “mũi đột phá”, hòng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, khoét sâu mâu thuẫn nội bộ, phá vỡ sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng nhằm tạo ra những “khoảng trống” để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản xâm nhập vào đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, từng bước làm chuyển hóa, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa…

  Chúng ra sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là Internet, các blog để chuyển tải thông tin, quan điểm sai trái, thù địch và móc nối, tập hợp lực lượng, thành lập tổ chức chống phá cách mạng nước ta. Đáng lưu ý, một số phần tử bất mãn, cơ hội chính trị ở trong nước được sự “hà hơi tiếp sức” của các thế lực thù địch, nhất là các tổ chức, đảng phái phản động người Việt lưu vong ở nước ngoài, các phần tử cực hữu ở phương Tây… giương cao ngọn cờ đấu tranh “bất bạo động”, đòi đa nguyên, đa đảng, công khai thách thức, chống đối chính quyền. Hằng ngày, chúng tung lên mạng, tán phát hàng chục tài liệu, từ xuyên tạc về lý luận đến vu cáo trong thực tiễn nhằm làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ; ra sức bịa đặt, bôi nhọ cán bộ lãnh đạo Đảng, nhà nước, cổ súy trào lưu xã hội dân sự, đầu độc, làm băng hoại giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống dân tộc…

  Để đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật ở nước ta hiện nay… thiết nghĩ cần và nên thống nhất một cơ chế nhằm phục vụ cho quá trình đấu tranh ấy. Từ cơ chế là chuyển ngữ của từ mécanisme của phương Tây. Từ điển Le Petit Larousse (1999) giảng nghĩa mécanisme “cách thức hoạt động của một tập hợp các yếu tố phụ thuộc vào nhau”. Còn Từ điển Tiếng Việt (Viện Ngôn ngữ học 1996) giảng nghĩa cơ chế là “cách thức theo đó một quá trình thực hiện”. Như vậy, có thể hiểu một cách chung nhất cơ chế là cách vận hành, cách hoạt động bao gồm nhiều bước để có được công việc cụ thể.

  Vì thế, để đề xuất hay xác định một cơ chế phục vụ cho việc đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật cần phải nhận thức - dù là tổng quát nhất - những quan điểm sai trái nói trên, theo tôi nên hướng vào những nội dung sau:

  - Về động cơ, mục đích

  - Về nội dung

  - Về phương pháp, cách thức tiến hành

  - Về hình thức diễn đạt

  - Về thân phận đối tượng: Thân phận đối tượng của những quan điểm sai trái, thù địch có thể có 03 loại sau:

  + Những quan điểm sai trái do các thế lực thù địch tuyên truyền tác động.

  + Những quan điểm sai trái do các phần tử phản động, thoái hóa, cơ hội chính trị, bất mãn gây ra.

  + Những quan điểm sai trái hình thành do nhận thức chính trị yếu kém…

  Đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật ở nước ta  về cơ bản là cuộc đấu tranh giữa ý thức hệ xã hội chủ nghĩa và ý thức hệ tư bản chủ nghĩa, là cuộc đấu tranh lâu dài, phức tạp và ngày càng diễn ra quyết liệt. Về lĩnh vực  này, Đảng  đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết nêu rõ quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp lớn, trong đó, đáng chú ý là 3 quan điểm cơ bản sau: (1) Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng hiện nay; (2) Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch là bộ phận khăng khít của cuộc đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng; (3) Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp.

   Đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên những lĩnh vực này trong những năm qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm ban đầu như sau:

         - Nhận thức đầy đủ tính chất rất nguy hại của những quan điểm sai trái, thù địch, là cơ sở quan trọng để tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với cuộc đấu tranh này;

  - Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tâm huyết tham gia cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh này.

         - Kết hợp hài hòa các hình thức đấu tranh trên báo chí công khai, trên mạng internet, các blog...; triệt để sử dụng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng;

  - Nâng cao chất lượng, hiệu quả các bài viết phản bác, hết sức chú ý tính chiến đấu, tính thuyết phục.

  Từ kết quả và kinh nghiệm bước đầu, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng cần phải tổng soát xét, tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện hệ thống tổ chức, cơ chế vận hành và thể chế về công tác tư tưởng, lý luận chính trị. Về cơ chế vận hành thì cần chú ý theo hướng tập trung, thống nhất, rõ việc, gọn nhẹ, rõ trách nhiệm cá nhân phụ trách, trên cơ sở đổi mới chức năng, nhiệm vụ độc lập từng cơ quan bảo đảm sự thống nhất giữa công tác tổng kết thực tiễn với phát triển tư tưởng, lý luận.

  2. Văn kiện Đại hội lần thứ XII (2016) của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng, lý luận trong nhiệm kỳ tới là tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng đó, cơ chế vận hành trong những năm sắp đến cần chú trọng vào những nội dung sau:

   Thứ nhất, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

         Bài học đầu tiên được rút ra sau 30 năm đổi mới là phải chủ động, không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh3. Bài học nêu trên  được xem là yêu cầu có tính nguyên tắc và có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng là nhu cầu khách quan trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch hiện nay.Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin là phải tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống các quan điểm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp luận cứ khoa học, lý luận cho việc hoạch định, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

         Trong những năm sắp đến cần tiếp tục đổi mới nội dung (trên cơ sở xác định mục tiêu), phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, sức thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, lý luận nhằm phục vụ nhu cầu nhiệm vụ chính trị với từng giai đoạn khác nhau, trên cơ sở đó sẽ tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội… thì việc đấu tranh ngăn chặn những quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật ở nước ta sẽ hiệu quả hơn.Có thể  khẳng định rằng, khi mỗi cán bộ, đảng viên và công dân trong xã hội có sự giác ngộ sâu sắc về mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về các đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thì không chỉ mỗi công dân mà toàn xã hội sẽ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tự ý thức trong việc nâng cao khả năng “tự bảo vệ”, ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của tư tưởng ngoại lai đi ngược lý tưởng xã hội, vô hiệu hóa các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch. Đồng thời, phải đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng, thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương; tiếp tục đổi mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng.

          Thứ hai, chủ động ngăn chặn, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch

         Các thế lực thù địch tìm mọi cách xâm nhập, tác động, “chuyển hóa”, tăng cường sử dụng chiến lược Diễn biến hòa bình để chống phá cách mạng Việt Nam, trong đó mặt trân tư tưởng, văn hóa được coi là “mũi đột phá” hòng làm tan rã niềm tin, tạo “khoảng trống” để đưa dần hệ tư tưởng tư sản thâm nhập vào nội bộ cán bộ và nhân dân… nhằm từng bước chuyển hóa, đi đến xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Để làm điều đó, các thế lực thù địch đã sử dụng hệ thống internet, thông qua các blogger…

          Vì thế, một trong những biện pháp quan trọng để đấu tranh ngăn chặn, chống các quan điểm sai trái, thù địch là chủ động nghiên cứu dự báo, sớm phát hiện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; kịp thời ngăn chặn việc tuyên truyền, phát tán các thông tin xấu, độc, tài liệu xuyên tạc dưới mọi hình thức. Cùng với những biện pháp đó, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các ban chỉ đạo về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phát huy vai trò, trách nhiệm của các lực lượng, “các binh chủng hợp thành” công tác tư tưởng tham gia cuộc đấu tranh ngăn chặn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách ở các cơ quan báo chí, truyền thông, các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu, các lực lượng nòng cốt ở các ban, bộ, ngành và địa phương trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo đảm các hoạt động đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận theo đúng định hướng của Đảng, chặt chẽ về nguyên tắc, vững vàng về quan điểm chính trị, sâu sắc về lý luận khoa học, sắc bén trong phương pháp và đạt hiệu quả cao. Đồng thời, huy động lực lượng rộng rãi trong nhân dân, các dân tộc, tôn giáo và kiều bào ta ở nước ngoài, các tổ chức tiến bộ... đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ lẽ phải, thực hiện tiến bộ xã hội… thông qua việc sử dụng hệ thống Internet, mạng xã hội… một cách chủ động tích cực.

  Các cơ quan báo chí cần cơ cấu tổ chức thông tin cân bằng hơn, tăng cường thông tin về các mặt tích cực, tốt đẹp trong xã hội tránh tình trạng mất cân bằng thông tin, khiến các thế lực thù địch, phản động vu khống bộ mặt đất nước quá nhiều u ám, tiêu cực, tệ nạn xã hội, thiếu tương lai, tiền đề phát triển… Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cần tăng cường đáng kể thời lượng cho các chuyên mục đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

  Cùng với việc làm trên, cần thiết phải hình thành, duy trì hoạt động hiệu quả các trang thông tin trên mạng xã hội, nhất là trên mạng xã hội Facebook được tổ chức khoa học, bài bản, với đội ngũ phụ trách chuyên nghiệp, có nghề nhằm kịp thời, chủ động nhận diện, đấu tranh bài bản, khoa học, xác đáng, thuyết phục, hiệu quả trước các âm mưu, thủ đoạn, hành động xấu xa của các thế lực thù địch, phản động, từ việc viết bài đăng trên các phương tiện truyền thông xã hội nhằm xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta, bôi xấu các lãnh đạo cấp cao, nhằm gây chia rẽ nội bộ; đến những việc như kêu gọi tụ tập, kích động biểu tình, chống phá; gây hấn, lăng nhục, chửi bới vô cớ, phạm pháp… để khiêu khích chính quyền, lực lượng chức năng “trấn áp” và quay video clip, chụp ảnh, livestream để vu khống cho chính quyền…

  Thực tế, sự phát triển công nghệ thông tin là thành tựu của nhân loại, đã và đang trở thành một trong những nhu cầu thiết yếu của đời sống xã hội, mang lại những tiện ích nhiều mặt cho con người, thúc đẩy sự phát triển xã hội trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên khi bị lợi dụng với dụng ý không tích cực, mang tính phá hoại, nó sẽ gây ra những tác hại không nhỏ cho con người và xã hội. Mặc dù, không phải tất cả các trang web, blog đều là xấu, độc hại, nhưng thực tế đã có các trang web, blog tuyên truyền nội dung xấu, vi phạm cả đạo lý và pháp lý nên chúng ta phải cảnh giác với những thông tin được đưa lên các trang mạng này. Từ thực tế đó nhận thấy, nếu người sử dụng internet không vững vàng trong nhận thức, thiếu nhãn quan chính trị và thông tin chính thống thì sẽ có những suy nghĩ lệch lạc, dẫn đến sự mơ hồ, mất niềm tin... Bởi vậy, nhận diện và đấu tranh với những chiêu trò bôi xấu, vụ lợi trên mạng internet và các trang mạng xã hội, làm trong sạch môi trường là việc cần thiết đối với mỗi cá nhân, mỗi thành viên của xã hội.

  Vì vậy, việc xây dựng, thiết lập hệ thống các giải pháp tuyên truyền đồng bộ, sát hợp, hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên không gian mạng góp phần nhận diện, chủ động đấu tranh sớm, kịp thời, hiệu quả trước các hình thức, phương thức tấn công, phá hoại xấu xa của các thế lực thù địch.

          Thứ ba, đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

  Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) đã nêu và xác định 27 biểu hiện của tình trạng về sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ - đây là “mảnh đất màu mỡ” để các thế lực thù địch đẩy mạnh và thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá nước ta trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật. Do vậy, đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hòa bình” nói chung và chống các quan điểm sai trái, thù địch nói riêng phải gắn với việc đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

          Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch luôn được Đảng, Nhà nước, nhân dân và xã hội ta đặc biệt quan tâm.Một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XII là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”4.

  Thứ tư, xây dựng lực lượng chuyên trách, chú trọng công tác tuyên truyền

   Sớm kiện toàn việc xây dựng lực lượng chuyên trách theo hướng tinh gọn, đủ mạnh theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22 - 10 - 2018, của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Lực lượng chuyên trách là những người chủ lực, đi đầu, tiên phong trong việc thực hiện nhất quán, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, quan điểm cũng như các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu rõ trong Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, với kế hoạch trước mắt, lâu dài, với lộ trình ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và những trường hợp đột xuất phù hợp với tình hình thực tiễn một cách linh động, khoa học, sát hợp.

  Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tăng cường công tác tuyên truyền nội dung của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 14-KH/TW của Ban Bí thư một cách thường xuyên, sáng tạo, khoa học, dễ nhớ, dễ hiểu, tránh khô cứng, sáo mòn khiến giáo điều, khó đi vào cuộc sống. Công tác tuyên truyền phải sâu rộng, thiết thực 4 nhiệm vụ thường xuyên tại Kế hoạch số 14-KH/TW đã được xác định rõ, đó là: 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường thông tin tích cực; 2. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới; 3. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị; 4. Tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm…

  Thứ năm, tiếp tục hoàn thiện chính sách, phòng chống tham nhũng, xử lý nghiêm các phần tử thù địch…

  Để không tạo ra “những kẽ hở” cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, thì việc ngày càng hoàn thiện thể chế chính sách, đặc biệt về hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế, công bằng xã hội… chính là tạo gốc rễ, nền tảng vững chắc góp phần đẩy mạnh công cuộc phát triển đất nước bền vững. Như vậy, việc “phòng” sẽ tốt hơn, tránh phải “chống” rất khó khăn, phức tạp

  Kiên quyết đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ Trung ương đến địa phương, tránh tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, gây tâm lý hoài nghi, bất an, thậm chí mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Có thể khẳng định rằng, việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những mặt trái trong xã hội thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực, lấy lại niềm tin của đông đảo quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Có như vậy, mới thấy rằng, cuộc đấu tranh này là không có “vùng cấm”, không loại trừ bất kỳ ai vi phạm pháp luật; qua đó tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, mới giúp cả nước đồng lòng, quyết tâm đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần đẩy mạnh công bằng xã hội, giúp đất nước phát triển tích cực, vững bền…

  Cần kịp thời phát hiện, nhận diện để đấu tranh, can thiệp, nghiêm trị những phần tử phá hoại núp dưới danh nghĩa “yêu nước”, “nhân quyền”, “công bằng” để kích động, tạo lập các mầm mống gây bạo loạn, lật đổ… trên tất cả các phương diện, hình thức khác nhau, từ không gian mạng, đến các vụ việc cụ thể trong đời sống. Phải khu biệt, cô lập, xác định đúng đối tượng phản động, phá hoại, kích động, chủ mưu trong từng vụ việc, cũng như đã cố tình vi phạm cả thời gian dài một cách có hệ thống để đưa ra xét xử trước pháp luật những phần tử chống phá, những kẻ nhân danh “lòng yêu nước”, “vì dân chủ”, “vì công bằng”, nhất là hai tổ chức phản động ở nước ngoài đã được Bộ Công an Việt Nam đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố là Việt Tân và “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”…

  Chú thích:

  1. Có thể xác định nhiều loại đấu tranh, nhưng dưới góc độ là đấu tranh tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật thì cũng có thể hiểu đó là cuộc đấu tranh tư tưởng nói chung trong giai đoạn hiện nay…

  2. Phần này chúng tôi chỉ đề cập một cách khái quát nhất về chiến lược và âm mưu của các thế lực thù địch, không đi vào chi tiết các thủ đoạn chống phá…

  3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H, 2016, tr. 69.

  4. Tlđd, tr. 217.

  Tài liệu tham khảo:

  1. GS Vũ Hiền: Nhận diện, đấu tranh với các loại quan điểm sai trái, thù địch,  TTXVN ngày 13 - 12 – 2013.

  2. PGS.TS. Phạm Tuấn Bình: Nhận diện và phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch đối với Việt Nam hiện nay, TTXVN ngày 16 - 3 - 2018.

  3. Hà Nam: Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái luận điệu xuyên tạc, TTXVN ngày 23 - 4 - 2019.

  4. PGS,TS Nguyễn Văn Thế: Xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh phản bác có hiệu quả với quan điểm sai trái thù địch, Tạp chí Tuyên Giáo, 06 - 6 - 2019.

  5. Báo Nhân Dân: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngày 15 - 7 - 2019.

  Bài đăng Số 02/2020 ở Tạp chí Sinh hoạt lý luận

   

  Tác giả: PGS, TS, Nguyễn Văn Nam - GV khoa CNXH khoa học,

  Học viện Chính trị khu vực III

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:26
  • Hôm nay: 1007
  • Tháng hiện tại: 42669
  • Tổng lượt truy cập: 141073
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611