Lịch sử hình thành.

  22/09/2018 04:43 PM


  LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
  Tiền thân của Trường là những lớp huấn luyện cán bộ của Xứ uỷ Trung kỳ do các đồng chí Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng tổ chức sau Cách mạng tháng Tám 1945. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá I) tháng 01-1949, Liên khu uỷ Khu V quyết định thành lập Trường Đảng Liên khu V do đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Bí thư Liên khu ủy V kiêm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính Trung Trung bộ phụ trách (từ 1949- 1951), sau đó đồng chí Nguyễn Chánh, Bí thư Liên khu ủy V phụ trách (từ 1951- 1954).

  Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, do yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho phong trào cách mạng miền Nam đầu năm 1961, Khu ủy khu V quyết định thành lập Trường Đảng khu V. Đây là những năm tháng Trường hoạt động trong điều kiện khó khăn, gian khổ và ác liệt nhất.

  Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất Tổ quốc, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định thành lập ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên 3 trường: Trường Nguyễn Ái Quốc IV, trên cơ sở sáp nhập Trường Đảng khu V và Trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu IV ở miền Bắc chuyển vào; Trường Tuyên huấn Trung ương II; Trường Nguyễn Ái Quốc XI ở Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk). Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-TW ngày 02/01/1983 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa V) “Về sắp xếp lại hệ thống trường Đảng”, các trường Đảng trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên hợp nhất thành Trường Nguyễn Ái Quốc III trực thuộc Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đến năm 1990, theo Quyết định số 103/ QĐ-TW ngày 01/03/1990 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đổi tên thành Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực III. 

  Theo Quyết định số 61/ QĐ-TW ngày 10 tháng 3 năm 1993 của Bộ Chính trị “Về việc chuyển Học viện Nguyễn Ái Quốc thành Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và chuyển các Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực thành các Phân viện trực thuộc Học viện”, từ đó, Trường mang tên Phân viện Đà Nẵng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 

  Theo Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 30 tháng 7 năm 2005 và Quyết định số 149/QĐ-TW ngày 02 tháng 8 năm 2005 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phân viện Đà Nẵng đổi tên thành Học viện Chính trị khu vực III thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

  Thực hiện Quyết định số 60-QĐ/TW ngày 07/5/2007 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc hợp nhất Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thành Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, theo Quyết định số 100 ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 02/01/2008 Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh ra Quyết định số 41/QĐ-HVCT-HCQG về việc đổi tên Học viện Chính trị khu vực III thành Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III