Chức năng nhiệm vụ

  08/03/2018 02:45 PM


  1. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Trường Đảng Liên khu V, Trường Đảng khu V làm nhiệm vụ giảng dạy chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối, chính sách của Đảng cho cán bộ lãnh đạo ở các tỉnh thuộc Liên khu V, khu VI (cũ).

  2. Từ năm 1976 đến năm 1983, Trường Nguyễn Ái Quốc IV đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp huyện, các ban, ngành cấp tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước từ Quảng Bình đến Bình Thuận theo chương trình lý luận chính trị trung cấp. Trường Nguyễn Ái Quốc XI đào tạo cán bộ cấp huyện là người các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên và miền núi các tỉnh duyên hải miền Trung. Trường Tuyên huấn Trung ương II đào tạo cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cấp huyện của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên theo chương trình trung cấp.

  3. Từ năm 1983 đến năm 1993, Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các ban, ngành cấp tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước và cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện là người dân tộc thiểu số từ Quảng Bình đến Bình Thuận, các tỉnh Tây Nguyên theo chương trình lý luận chính trị cao cấp. 

  4. Từ năm 1993, Phân viện Đà Nẵng  thực hiện chương trình đào tạo đại học chính trị. Ngoài ra, còn phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mở hệ đào tạo cao học không tập trung cho cán bộ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, về nghiên cứu khoa học, nghiên cứu về những vấn đề lý luận và thực tiễn của đất nước và khu vực nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổng kết việc vận dụng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ở các địa phương trong khu vực.   
     
  5. Theo Quyết định số 302/QĐ-HVCTQG ngày 06/3/2006 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực III là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và sở, ban ngành trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên; là trung tâm nghiên cứu khoa học lý luận Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu về khoa học chính trị.

  6. Từ năm học 2008-2009, Học viện đào tạo chương trình cao cấp lý luận chính tri- hành chính ( thay cho chương trình cao cấp lý luận chính trị), chương trình bồi dưỡng chức danh bí thư, phó bí thư huyện uỷ, quận ủy.