Khoa Văn hóa và Phát triển

  18/07/2020 08:20 AM


  KHOA VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

   

  TS Đoàn Tuấn Anh – Trưởng khoa Khoa Văn hóa và Phát triển

  Tập thể khoa Văn hóa và Phát triển

  I.TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  1. Lịch sử hình thành

  1.1.Tên gọi và ngày thành lập đơn vị:

  - Tên đơn vị:  Khoa Văn hóa và Phát triển.

  - Ngày thành lập: năm 1982

  1.2.Quá trình thành lập:

  Năm 1982 Tổ Văn hóa được thành lập thuộc khoa Triết, Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực III. Năm 1989 khoa văn hóa Xã hội chủ nghĩa được thành lập, thuộc Phân viện Đà Nẵng - Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Quyết định thành lập năm 1990). Hiện nay là Khoa Văn hóa và Phát triển thuộc Học viện Chính trị khu vực III.

  1. Tổ chức bộ máy

  Tổng số cán bộ, công chức: 04 Giảng viên:

  + TS. Đoàn Tuấn Anh - Trưởng khoa,

  + ThS. Nguyễn Thị Triều – Phó Trưởng khoa

  + TS. Trung Thị Thu Thủy - Giảng viên,

  + ThS, NCS. Vũ Đình Anh - Giảng viên.

  - Trong đó:

  + Đảng viên:         04 người;     tỉ lệ:   100%;

  + Nữ:                    02 người;     tỉ lệ:   50%;

  + Dân tộc:            01 người;     tỉ lệ:   25%.

  - Trình độ chuyên môn:

  + Tiến sĩ:              02 người;     tỉ lệ:   50%.

  + Thạc sĩ:             02 người;     tỉ lệ:   50%.

  3.Chức năng, nhiệm vụ

  3.1.Về chức năng

  Khoa Văn hóa và Phát triển (Khoa VH&PT) là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị khu vực III (Học viện), có chức năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên ngành về lĩnh vực Văn hóa và phát triển trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

  3.2.Nhiệm vụ

  3.2.1. Xây dựng Kế hoạch hoạt động chung của Khoa VH&PT hàng năm trình Giám đốc phê duyệt.

  3.2.2. Về đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học

  - Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các hệ lớp (cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các lớp dự nguồn, đại học, sau đại học và các hình thức khác) theo sự phân công của Giám đốc.

  - Tổ chức việc giảng dạy của giảng viên; mời giảng viên, chuyên gia trong và ngoài Học viện tham gia giảng dạy các môn học do Khoa VH&PT đảm nhận.

  - Quản lý chất lượng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuộc phạm vi trách nhiệm của Khoa VH&PT.

  - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thông qua giáo án, bài giảng của giảng viên.

  - Chịu trách nhiệm tổ chức biên soạn đề cương bài giảng, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo môn Văn hóa và Phát triển tại Học viện.

  - Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy chuyên ngành và nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học.

  3.2.3. Tổ chức thực hiện quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện có liên quan đến nhiệm vụ công tác của Khoa VH&PT.

  3.2.4. Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài Học viện về chuyên ngành Văn hóa và phát triển theo quy định của Đảng, Nhà nước, của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của Giám đốc Học viện.

  3.2.5. Thực hiện nghiên cứu thực tế hàng năm có chủ đề, theo kế hoạch, đánh giá tổng kết và báo cáo theo quy định.

  3.2.6. Quản lý, xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức của Khoa VH&PT về mọi mặt, thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với viên chức của đơn vị theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định; quản lý, bảo quản và sử dụng có hiệu quả tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc giao.

  7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

  II.THÀNH TÍCH

  1. Danh hiệu thi đua

  Năm học

  Hình thức khen thưởng

  QĐ công nhận

  2008-2009

  - Giám đốc Học viện CT-HC khu vực III công nhận “Tập thể lao động xuất sắc năm học 2008-2009”.

  - QĐ số: 331-QĐ/KT, 11/9/2009.

  2009-2010

  - Giám đốc Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh công nhận khoa Văn hóa và Phát triển “đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2009-2010”.

  - QĐ số: 194/QĐ-HVCT-HC KVIII, ngày 01/7/2010.

  2010-2011

  - Giám đốc Học viện CT-HC khu vực III công nhận “Tập thể lao động tiên tiến năm học 2010-2011”;

  - QĐ số: 234/QĐ-HVCT-HC KVIII,

  2011-2012

  - Giám đốc Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh công nhận khoa Văn hóa và Phát triển “đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (năm học 2011-2012)”.

  - QĐ số: 2397/QĐ-HVCT-HCQG, ngày 2/8/2012.

  2012-2013

  - Giám đốc Học viện CT-HC KV III công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến năm học 2012-2013”.

  - QĐ số: 261/QĐ-HVCT-HCKV III, ngày 20/8/2013.

  2013-2014

  - Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và “Cờ thi đua cấp Bộ” năm học 2013-2014.

  - QĐ số: 3165/ QĐ-HVCTQG, ngày 18/7/2014

  2014-2015

  - Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm học 2014 – 2015.

  Tại Quyết định số: 2721/ QĐ- HVCTQG, ngày 21/7/2015, của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  2015-2016

  - Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và “Cờ thi đua cấp Bộ” năm học 2015 - 2016.

  Tại Quyết định số: 3144/ QĐ-HVCTQG, ngày 18/7/2016, của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  2017

  - Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2017.

  Tại Quyết định số: 197/ QĐ-HVCTQG, ngày 9/1/2018, của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  2018

  - Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2018.

  Tại Quyết định số: 93/ QĐ-HVCTQG, ngày 10/1/2019, của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  Năm 2019

  - Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và “Cờ thi đua cấp Bộ” năm học 2019.

  - Tại Quyết định số: 6911/ QĐ-HVCTQG, ngày 30/12/2019, của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

   

  Năm 2020

  - Đơn vị Điển hình tiên tiến dẫn đầu phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020.

  - Tại Quyết định số: 2225/ QĐ-HVCTQG, ngày 23/6/2020, của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

   

  2. Các hình thức khen thưởng

  Năm học

  Hình thức khen thưởng

  QĐ công nhận

  2000-2001

  - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc năm học 2000-2001”.

  - QĐ số: 04/QĐ-HVCTQG,  ngày 01/8/2001

  2001-2002

  - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc năm học 2001-2002”.

  - QĐ số: 303/QĐ-HVCTQG, ngày 2/8/2002

  2003-2004

  - Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen “Đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

  - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc năm học 2003-2004”.

  - QĐ số: 981/QĐ-TTg, ngày 14/9/2004;

  - QĐ số: 352/QĐ-HVCTQG,  ngày 19/8/2004.

  2004-2005

  - UBND Tp Đà Nẵng tặng Bằng khen

  - QĐ số: 748/QĐ-KT, ngày 05/02/2005.

  2005-2006

  - Giám đốc Học viện CT khu vực III tặng giấy khen “Tập thể lao động tiên tiến năm học 2005-2006”.

  - QĐ số: 192/QĐ-HVCTKVII, ngày 6/9/2006.

  2006-2007

  - Giám đốc Học viện CT khu vực III tặng giấy khen “Tập thể lao động tiên tiến năm học 2006-2007”.

  - QĐ số: 266/QĐ-HVCTKVIII, ngày 7/9/2007.

  2007-2008

  - Giám đốc Học viện CT-HC khu vực III tặng giấy khen “Tập thể lao động tiên tiến năm học 2007-2008”.

  - QĐ số: 352/QĐ-HVCT-HCKVIII, ngày 22/9/2008.

  2008-2009

  - Bằng khen của LĐLĐ Tp Đà Nẵng cho Ủy viên Ban Thường vụ công đoàn Học viện vì “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2008-2009”.

  - Giám đốc Học viện CT-HC khu vực III tặng giấy khen tập thể “Đã có thành tích xuất sắctrong công tác nghiên cứu khoa học 5 năm 2005-2009”.

  - QĐ số: 263/QĐ-LĐLĐ, ngày1/9/2009.

   

  - QĐ số: 410-QĐ/KT, ngày 12/11/2009.

  2009-2010

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh tặng tập thể “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 2 năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (năm học 2008-2009 và 2009-2010)”;

  - Giám đốc Học viện CT-HC khu vực III tặng giấy khen tập thể “Đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2005-2010)”.

  - Giám đốc Học viện CT-HC khu vực III tặng giấy khen tập thể “Đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua chào mừng 28 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2010)”.

  - Giám đốc Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho chi bộ Văn hóa và Phát triển vì “Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh””.

  - Giám đốc Học viện CT-HC khu vực III tặng Giấy khen cho chi bộ khoa Văn hóa và Phát triển vì “Đã có nhiều thành tích tiêu biểu trong 4 năm (2007-2010) thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh””.

  - Giám đốc Học viện CT-HC KV III tặng giấy khen cho Bí thư chi bộ vì “Đã có nhiều thành tích trong 4 năm (2007-2010) thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

  - QĐ số: 2517/QĐ-HVCT-HCQG, 25/10/2010.

  - QĐ số:195/QĐ-HVCT-HCKVIII, ngày 01/7/2010.

  - QĐ số: 460/QĐ -HVCT-HCKVIII, ngày 18/11/2010.

   - QĐ số:  3775 /HVCT-HCQG, ngày 23/12/2010

   

   - QĐ số: 437/QĐ-HVCT-HCKVIII ngày 9/11/2010

   - QĐ số: 434/QĐ-HVCT-HCKVIII ngày 10/11/2010

  2010-2011

  - BCH Đảng bộ Học viện CT-HC khu vực III tặng giấy khen chi bộ đạt tiêu chuẩn “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” qua 5 năm học liên tục (từ năm 2007 đến năm 2011).

  - QĐ số: 434/QĐ-HVCT-HCKVIII, ngày 10/11/2011.

  2011-2012

  - BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ tặng Bằng khen chi bộ khoa Văn  hóa và Phát triển, Học viện CT-HC khu vực III đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền” (2007-2011).

  - Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cho Bí thư chi bộ khoa Văn hóa và Phát triển đạt danh hiệu “Bí thư chi bộ tiêu biểu cấp Đảng bộ khối”, ngày 03-4-2012.

  - Bằng khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan TƯ cho Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2007-2012”.

  - QĐ số: 469-QĐ/ĐUK 3/4/2012.

   - QĐ số: 649-QĐ/ĐUK, ngày 25/9/2012.

   

  - QĐ số: 365QĐ/ ĐTNK, ngày 26/3/2012

  2012-2013

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh “Đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh”.

  - Giám đốc Học viện CT-HC khu vực III tặng giấy khen “Tập thể lao động tiên tiến năm học 2012-2013”.

  - QĐ số 1938/QĐ-HVCT-HCQG; Số sổ vàng: 7

  - QĐ:261/QĐ-HVCT-HCKV III, 20/8/2013.

  2013-2014

  - Giấy khen “Tập thể đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học 05 năm (2009-2014)”.

  - Giấy khen “Tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 05 năm (2009-2014)”.

  - Bằng khen “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2013-2014”.

  - Bằng khen “Đạt giải thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy 05 năm (2009-2014)”

  - Quyết định số: 204/QĐ-HVCTKVIII, ngày 09/6/2014, của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III

  - Quyết định số: 219/ HVCTKV III, ngày 16/6/2014, của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III .

  - Quyết định số: 3165/QĐ-HVCTQG, ngày 18/7/2014, của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

   

  - Quyết định số: 449/QĐ- HVCTQG, ngày 19/9/2014, của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

   

  2014-2015

  - Giấy khen vì “Đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2010-2015)”.

  - Bằng khen “Là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 05 năm (2010-2015)”.

  - Bằng khen cho khoa Văn hóa và Phát triển “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học 2013-2014 và 2014-2015”.

  - Quyết định số: 459/QĐ-HVCTKVIII, ngày 20/4/2015, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III.

  - Quyết định số 2704/QĐ-HVCTQG, ngày 14/7/2015, của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  - Quyết định số: 5131/ QĐ-HVCTQG, ngày 25/11/2015, của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  2015-2016

  Danh hiệu tập thể:

  - Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh xét tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc”; “Cờ thi đua cấp Bộ” năm học 2015-2016

  - Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh xét tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc: Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017”

  Danh hiệu cá nhân:

  - Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh tặng Bằng khen “Đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2011- 2016” và “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

  - Quyết định số: 197/QĐ-HVCTQG, ngày 09/01/2018;

  - Quyết định số: 197/QĐ-HVCTQG, ngày 09/01/2018;

  - Quyết định số: 3700/ QĐ-HVCTQG, ngày18/8/2016, của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  2017

  - Bằng khen cho khoa Văn hóa và Phát triển “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (năm2016 và 2017)”.

  Danh hiệu cá nhân:

  - Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh tặng Bằng khen:  Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (năm 2016 và 2017)

  - Bằng khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan TƯ cho Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2012-2017”.

  - Quyết định số: 2910/ QĐ-HVCTQG, ngày 15/5/2018, của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  - Quyết định số: 2910/QĐ-HVCTQG, ngày 15/05/2018.

  - QĐ số: 127 QĐ/ ĐTNK, ngày 29/8/2017

  Năm 2018

   

   

   

   

  - Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho Khoa Văn hóa và Phát triển: Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018

  - Cá nhân: Bằng khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan TƯ cho Nguyên Cụm phó Cụm hoạt động Đoàn Khối khu vực miền Trung vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Cụm hoạt động Đoàn Khối khu vực miền Trung”.

  - Quyết định số: 93/QĐ-HVCTQG, ngày 10/01/2019.

  - QĐ số: 59 QĐ/ ĐTNK, ngày 25/6/2018

   

  Năm 2019

  - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III tăng giấy khen cho Tập thể khoa Văn hóa và Phát triển và 01 cá nhân của đơn vị vì Đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua chào mừng 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2019).

  - Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và “Cờ thi đua cấp Bộ” năm học 2019.

  - Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III tặng Giấy khen Chi bộ Khoa Văn hóa và Phát triển “Đạt danh hiệu Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2019”.

  Danh hiệu cá nhân:

  - BCH Công đoàn viên chức Việt Nam tặng Bằng khen cho đ/c Đoàn Tuấn Anh “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công doàn vững mạnh năm 2019”.

  - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III tặng Giấy khen cho 01 cá nhân của đơn vị vì Đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 70 năm Truyền thống Học viện Chính trị khu vực III (1949-2019).

  - Quyết định số: 2171/QĐ-HVCTKV III, ngày 11/11/2019;

  - Quyết định số: 6911/ QĐ-HVCTQG, ngày 30/12/2019, của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  - Quyết định số 86-QĐ/ĐU, ngày 20/12/2019.

  - Quyết định số 48/QĐ-CĐVC ngày 03/02/2019 của Công đoàn viên chức Việt Nam

  - Quyết định số: 2563/QĐ-HVCTKV III, ngày 26/12/2019

  Năm 2020

  - Cờ thi đua của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh “Đơn vị Điển hình tiên tiến dẫn đầu phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020”.

  - BCH Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Giấy khen Tổ Công đoàn Khoa Văn hóa và Phát triển “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2019”.

  - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III tăng giấy khen cho Tập thể khoa Văn hóa và Phát triển vì “Đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm (2015 - 2020)”.

  Danh hiệu cá nhân:

  - Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh tặng Bằng khen đ/c Đoàn Tuấn Anh: Là điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

  - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III tăng giấy khen cho Trưởng khoa khoa Văn hóa và Phát triển và vì “Đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm (2015 - 2020)”.

  - Quyết định số: 2225/ QĐ-HVCTQG, ngày 23/6/2020, của Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh.

  - Quyết định số: 20/QĐ-CĐHV, ngày 16/1/2020;

  - Quyết định số: 707/QĐ-HVCTKV III, ngày 12/5/2020;

  - Quyết định số: 2225/ QĐ-HVCTQG, ngày 23/6/2020, của Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh.

  - Quyết định số: 707/QĐ-HVCTKV III, ngày 12/5/2020.

   Ngoài ra các cán bộ, giảng viên của khoa Văn hóa và Phát triển đã được tặng: 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (QĐ số: 981QĐ/TTg, 14/9/2004); 01 Huân chương Lao động hạng Ba (QĐ số: 1389/QĐ-CTN, 22/9/2009) và 01 Huân chương Lao động hạng Nhì (QĐ số: 1694/QĐ-CTN, 21/9/2011)…

  IV. LÝ LỊCH KHOA HỌC

  File đính kèm
  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:37
  • Hôm nay: 1557
  • Tháng hiện tại: 30184
  • Tổng lượt truy cập: 421358
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611