Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

  27/07/2020 10:02 PM


  KHOA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

   

  TS Trần Ngọc Sơn – Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Tập thể khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

   

  I.TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  1. Lịch sử hình thành

  Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học là một khoa được thành lập khá sớm gắn liền với Trường Đảng Khu V và Trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu IV (1970 - 1979). Sau năm 1975, Thực hiện Chỉ thị 231/CT-TW, ngày 13-07-1976, Ban Bí thư Trung ương đã quyết định thành lập Trường Nguyễn Ái Quốc IV trên cơ sở hợp nhất hai trường: Trường Đảng Khu V và trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu IV. Từ đó cho đến nay, Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc IV đã trải qua nhiều lần hợp nhất, đổi tên (Trường Nguyễn Ái Quốc III, Phân Viện Đà Nẵng, Học viện Chính trị khu vực III, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III và nay là Học viện Chính trị khu vực III). Bản thân khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, trong quá trình phát triển ấy cũng đã nhiều lần nhập, tách (Khoa Phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế, Khoa Chủ nghĩa Cộng sản khoa học và nay là khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học).                    

  Trải qua nhiều giai đoạn, các thế hệ cán bộ, giảng viên đã có nhiều cống hiến trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu cách mạng do Đảng và nhân dân giao phó.

  1. Tổ chức bộ máy

    +Hiện tại, số cán bộ, giảng viên của đơn vị có 07 đ/c, trong đó 01 PGS,TS, 06 TS, 01 ThS, 02 giảng viên Cao cấp, 02 giảng viên chính và 03 giảng viên (có bản lý lịch khoa học của cán bộ, giảng viên trong đơn vị kèm theo). Chi bộ có 07 đảng viên; 01 tổ công đoàn với 07 đoàn viên.

            +Lãnh đạo và giảng viên:

  -TS Trần Ngọc Sơn:               Trưởng khoa

  -TS Lê Xuân Hoa:                            Phó Trưởng khoa

  -PGS, TS Nguyễn Văn Nam:  Giảng viên cao cấp

  -TS Lê Văn Phục:                             Giảng viên chính

  -TS Phạm Văn Giang:            Giảng viên

  -TS Hồ Thị Nhâm:                  Giảng viên

  -ThS Trương Diệu Hải An:     Giảng viên

  1. Chức năng, nhiệm vụ

  3.1.Về chức năng

  Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị khu vực III, có chức năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học về chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

  3.2.Về nhiệm vụ:

  + Xây dựng Kế hoạch hoạt động chung của đơn vị hàng năm trình Giám đốc phê duyệt.

  + Đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

  + Tổ chức thực hiện quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III.

  + Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài Học viện về chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học theo quy định của Đảng, Nhà nước, của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III.

  + Thực hiện nghiêm cứu thực tế hàng năm có chủ đề, theo kế hoạch, đánh giá tổng kết và báo cáo theo quy định.

  + Quản lý, xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức của đơn vị về mọi mặt, thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua – khen thưởng và kỷ luật đối với viên chức của đơn vị theo thẩm quyền; quản lý, bảo quản và sử dụng có hiệu quả tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc giao.

  II.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRÊN CÁC MẶT                                                        

  1.Về công tác đào tạo                                                                               

  Từ khi thành lập cho đến nay, khoa Chủ nghĩa xã hội kho học đã có bước những bước phát triển nhất định. Hiện tại đơn vị có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao theo kế hoạch của Học viện Chính trị khu vực III                                

  Trong công tác giảng dạy, các đ/c giảng viên luôn chú ý từng bước đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với từng đối tượng nhằm phát huy tính tích cực chủ động của từng học viên; cũng như thường xuyên cập nhật tri thức mới về lý luận, những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khoa cũng thường xuyên chú trọng đến việc triển khai thực hiện giảng dạy theo yêu cầu của đổi mới chương trình, giáo trình, nội dung và phương pháp giảng dạy mới. Lãnh đạo khoa, cũng như cá giảng viên đều bảo đảm chuẩn bị bài giảng đúng với đổi mới chương trình, giáo trình, nội dung và phương pháp giảng dạy mới.  100% các bài giảng trên lớp đều có liên hệ thực tiễn và sử dụng nhiều phương pháp hiện đại như thuyết trình kết hợp với phỏng vấn, trao đổi hai chiều giữa giảng viên với học viên; sử dụng máy chiếu với trình bày bảng…; nhờ đó chất lượng giảng dạy từng bước được nâng lên.                                                    

  Kết quả công tác giảng dạy trong 5 năm học gần đây (từ 2015 - 2020): Tham gia giảng dạy 117 lớp Cao cấp lý luận chính trị (trong đó: 54 lớp tập trung, 52 lớp không tập trung, 06 lớp bồi dưỡng cán bộ theo chức danh,05 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ đặc biệt dành cho cán bộ người dân tộc thiểu số) với 9.361 học viên và với tổng số giờ phải lên lớp là 5.295 tiết; hướng dẫn và chấm nhiều luận văn, đề án tốt nghiệp. Đã cử cán bộ tham gia Hội thi Giảng viên giảng dạy giỏi” và có 01 đ/c đạt danh hiệu “Giảng viên giảng dạy giỏi” cấp cơ sở                                      

  2.Về công tác nghiên cứu khoa học                                                               

  Đơn vị luôn xác định song song với nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ cơ bản trọng yếu của cán bộ giảng dạy. Hàng khoa đã tổ chức Hội thảo, Tọa đàm khoa học, thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở và đi nghiên cứu thực tế . Việc viết bài đăng tạp chí, hội thảo, tọa đàm được cán bộ, giảng viên tích cực tham gia. Chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học khá tốt. Cụ thể về kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của đơn vị trong 5 năm gần đây (2015-2020) như sau :

  1. Các đề tài, dự án đã thực hiện

  Tổng số

  Chủ nhiệm

  Cộng tác viên

  1

  Đề tài, dự án cấp nhà nước

  5

   

  5

  2

  Đề tài, dự án cấp bộ

  9

   

  9

  3

  Đề tài, dự án cấp cơ sở

  28

  5

  23

   

  2. Các xuất bản phẩm

  Tổng số

  Chủ biên/đồng chủ biên

  Cộng tác viên

  1

  Sách chuyên khảo

  7

  1

  6

  2

  Sách tuyển tập

  6

   

  6

  3

  Giáo trình

  1

   

  1

   

  3. Các bài báo khoa học đã công bố

  Tổng số

  1

  Tạp chí trong nước

  88

  2

  Tạp chí nước ngoài

  5

   

  4. Các bài viết tham gia hội thảo, tọa đàm khoa học

  Tổng số

  1

  Hội thảo khoa học

  38

  2

  Tọa đàm khoa học

  26

   

  III.THÀNH TÍCH

  1. Danh hiệu thi đua

  Năm

  Danh hiệu thi đua

  Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

  2014-2015

  Tập thể lao động xuất sắc

  Quyết định số 2721/QĐ- HVCTQG ngày 21/7/2015 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  2015 -2016

  Tập thể lao động xuất sắc

  Quyết định số 3144/QĐ- HVCTQG ngày 18/7/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  2017

  Tập thể lao động xuất sắc

  Quyết định số 197/ QĐ- HVCTQG ngày 09/01/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  2018

  Tập thể lao động xuất sắc

  Quyết định số 93/QĐ- HVCTQG ngày 10/01/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  2019

  Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  Quyết định số 2351-QĐ-/HVCTKV III ngày 03/12/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III

  2. Hình thức khen thưởng:

  Năm

  Hình thc khen thưởng

  Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

  2014-2015 

  Bằng khen điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm (2010-2015)

  Quyết định số 2704/ QĐ- HVCTQG ngày 14/7/2015 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  2014-2015 

  Giấy khen đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm (2010-2015)

  Quyết định số 459/ QĐ- HVCTKV III ngày 20/4/2015 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III

  IV. LÝ LỊCH KHOA HỌC

  File đính kèm
  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:17
  • Hôm nay: 1501
  • Tháng hiện tại: 58106
  • Tổng lượt truy cập: 452647
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611