Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh

  26/07/2020 08:55 AM


  KHOA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

   

  TS Nguyễn Mậu Linh

  Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh

   

  Tập thể khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh

   

  I. TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  1. Lịch sử hình thành

  + Tên đơn vị hiện nay:  Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Năm thành lập đơn vị:

  - Năm 1997: Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh được thành lập

  - Lúc mới thành lập với đội ngũ cán bộ giảng dạy nghiên cứu là 03 cán bộ, giảng viên  (trong đó 01 PTS và 02 cử nhân); Chi bộ có 03 đảng viên

  - Hiện nay (2020), đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của Khoa là 05 cán bộ, giảng viên - trong đó có 02 Tiến sĩ, 03 Thạc sĩ; 01 giảng viên cao cấp; 03 giảng viên chính; 05 đảng viên chính thức.

  2. Tổ chức bộ máy

  - TS Nguyễn Mậu Linh:                      Trưởng khoa, Bí thư chi bộ, GVC

  - TS Nguyễn Thị Hoài Phương:          Giảng viên cao cấp

  - ThS Nguyễn Thị Thu Trang:            Giảng viên chính

  - ThS Nguyễn Minh Khoa:                 Giảng viên chính

  - ThS Phạm Văn Hòa:                         Giảng viên chính

  3. Chức năng, nhiệm vụ                                                         

  3.1. Chức năng

  Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị khu vực III (Học viện), có chức năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

  3.2 Nhiệm vụ

  3.2.1. Xây dựng Kế hoạch hoạt động chung của Tư tưởng Hồ Chí Minh hàng năm trình Giám đốc phê duyệt.

  3.2.2. Về đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học

  - Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các hệ lớp (cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các lớp dự nguồn, đại học, sau đại học và các hình thức khác) theo sự phân công của Giám đốc.

  - Tổ chức việc giảng dạy của giảng viên; mời giảng viên, chuyên gia trong và ngoài Học viện tham gia giảng dạy các môn học do Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh đảm nhận.

  - Quản lý chất lượng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuộc phạm vi trách nhiệm của Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh.

  - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thông qua giáo án, bài giảng của giảng viên.

  - Chịu trách nhiệm tổ chức biên soạn đề cương bài giảng, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Học viện.

  - Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy chuyên ngành và nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học.

  3.2.3. Tổ chức thực hiện quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện có liên quan đến nhiệm vụ công tác của Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh

  3.2.4. Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài Học viện về chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh theo quy định của Đảng, Nhà nước, của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của Giám đốc Học viện.

  3.2.5. Thực hiện nghiên cứu thực tế hàng năm có chủ đề, theo kế hoạch, đánh giá tổng kết và báo cáo theo quy định.

  3.2.6. Quản lý, xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức của Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh về mọi mặt, thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với viên chức của đơn vị theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định; quản lý, bảo quản và sử dụng có hiệu quả tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc giao.

  3.2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

  II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRÊN CÁC MẶT

  Trong  gần 25 năm qua, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học như sau:

  1.Về công tác đào tạo                                                                        

  - Đã đảm nhiệm công tác giảng dạy cho hàng trăm lớp Cao cấp Lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn hệ tập trung và tại chức ở các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên với chất lượng giảng dạy tương đối tốt, được học viên đánh giá cao; một số đồng chí giảng viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong nhiều năm.

  - Cung cấp tri thức khoa học, những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh cho người học; quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thức, vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới. Giáo dục lòng kính trọng lãnh tụ vĩ đại của dân tộc cho cán bộ đảng viên đối, góp phần làm cho việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có hiệu quả, thực chất và lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

  2.Về công tác nghiên cứu khoa học

  Các giảng viên đã tham gia và chủ trì nhiều đề tài cấp Bộ và cấp cơ sở; tham gia viết bài cho các cuộc hội thảo, các đề tài cấp cơ sở, cấp Bộ và Nhà nước; tham gia viết sách, giáo trình và bài viết đăng tải các tạp chí trong nước và quốc tế.

  Đến nay (2020), có 07 cuốn sách chuyên khảo về Tư tưởng Hồ Chí Minh; Thực hiện 02 đề tài khoa học cấp bộ (năm 2009 và 2015) có chất lượng, đạt kết quả xuất sắc; thực hiện 15 đề tài khoa học cấp cơ sở, gắn trực tiếp với Tư tưởng Hồ Chí Minh, đều được đánh giá cao. Có khoảng 120 bài viết đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành; Có 01 bài viết đăng trên tạp chí quốc tế; tham gia các Hội thảo do Học viện Chính trị khu vực III tổ chức và nhiều hội thảo ngoài Học viện, liên quan đến Hồ Chí Minh. Hàng năm, khoa đều tổ chức tọa đàm khoa học theo các chủ đề, sát thực với môn học để phục vụ cho việc giảng dạy ngày càng có chất lượng tốt hơn.

  III. THÀNH TÍCH

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc vì  “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc công tác năm  học 2000 - 2001 cho Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (Quyết định số 04, ngày 01/08/2001 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

  - Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban thành phố Đà Nẵng tặng Khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị - hành chính khu vực III  vì “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2008”, Quyết định s 234 QĐ-UBND ngày 01/01/2009. Số vào sổ vàng: 182/SV.

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc vì  “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc công tác năm  2018 cho Tập thể khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (Quyết định số 93, ngày 10/01/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng ThS Phạm Văn Hòa (giảng viên khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh) “Đã có thành tích xuất sắc trong cuộc thi viết: “Cán bộ đảng viên Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Quyết định số 2733 – QĐ/HVCTQG, Số vào sổ: 02 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2019).

  - Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban thành phố Đà Nẵng tặng TS Nguyễn Thị Hoài Phương vì “Đã có những thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn”, Quyết định số 2988/QĐ-UBND, ngày 14/4/2010.

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn  5 năm 2006- 2011”, số 457/ QĐ- HVCT-HC QG năm 2011.

  - Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam tặng TS Nguyễn Thị Hoài Phương, vì “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà” số 91/QĐ-KT, năm 2011.

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp bộ cho TS Nguyễn Thị Hoài Phương, giảng viên cao cấp khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh) “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, ba lần liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở từ 2013 đến 2015” QĐ số 2721/QĐ- HVCTQG, sổ vàng số 17. 

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng TS Nguyễn Thị Hoài Phương, giảng viên cao cấp khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh) vì “Đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” theo Quyết định số 3424-QĐ/HVCTQG ngày 08/07/2019.

  IV. LÝ LỊCH KHOA HỌC

  File đính kèm
  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:38
  • Hôm nay: 1466
  • Tháng hiện tại: 58071
  • Tổng lượt truy cập: 452612
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611