Khoa Dân tộc và tôn giáo

  19/07/2020 03:36 PM


  KHOA DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

   

  PGS, TS NGÔ VĂN MINH

  TRƯỞNG KHOA

   

  Tập thể Khoa Dân tộc và Tôn giáo

  I. TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  1. Lịch sử hình thành

  - Tên đơn vị hiện nay: Khoa Dân tộc và Tôn giáo

  - Năm thành lập đơn vị: 2007

  Khoa được thành lập vào ngày 01/02/2007 theo Quyết định số 03/QĐ-HVCTQG do Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa ký ngày 02/01/2007, với tên gọi ban đầu là Khoa Dân tộc và tôn giáo, tín ngưỡng. Năm 2014, theo Quyết định số 4848/QĐ-HVCTQG ngày 07/11/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khoa đổi tên thành Khoa Dân tộc và tôn giáo.

  Lúc mới thành lập, khoa có 6 cán bộ, giảng viên, gồm 2 Tiến sĩ, 2 Thạc sĩ, 2 cử nhân. Chi bộ có 4 đảng viên.

  - Hiện nay (2020) đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của khoa có 5 cán bộ, giảng viên, gồm: 01 PGS, TS; 01 TS; 03 ThS (có 01 GVCC, 03 GVC, 1 GV). Chi bộ có 4 đảng viên.

  2. Tổ chức bộ máy

  - GVCC - PGS, TS Ngô Văn Minh:   Trưởng khoa, Bí thư chi bộ

  - ThS Văn Nam Thắng:                      Giảng viên chính

  - ThS Bùi Thị Vân Anh:                     Giảng viên chính

  - ThS Trần Thị Hằng:                         Giảng viên chính

  - TS Dương Thanh Mừng:                  Giảng viên

  3. Chức năng, nhiệm vụ

  3.1. Chức năng

  Khoa Dân tộc và Tôn giáo (Khoa DT&TG) là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị khu vực III (Học viện), có chức năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc và tôn giáo, tín ngưỡng.

  3.2. Nhiệm vụ

  - Xây dựng Kế hoạch hoạt động chung của Khoa DT&TG hàng năm trình Giám đốc phê duyệt.

  - Về đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học: Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các hệ lớp (cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các lớp dự nguồn, đại học, sau đại học và các hình thức khác) theo sự phân công của Giám đốc. Tổ chức việc giảng dạy của giảng viên; mời giảng viên, chuyên gia trong và ngoài Học viện tham gia giảng dạy các môn học do Khoa DT&TG đảm nhận. Quản lý chất lượng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuộc phạm vi trách nhiệm của Khoa DT&TG. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thông qua giáo án, bài giảng của giảng viên. Chịu trách nhiệm tổ chức biên soạn đề cương bài giảng, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo môn Dân tộc và Tôn giáo tại Học viện. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy chuyên ngành và nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học.

  - Tổ chức thực hiện quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện có liên quan đến nhiệm vụ công tác của Khoa DT&TG.

  - Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài Học viện về chuyên ngành Dân tộc, tôn giáo và tín ngưỡng theo quy định của Đảng, Nhà nước, của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của Giám đốc Học viện.

  - Thực hiện nghiên cứu thực tế hàng năm có chủ đề, theo kế hoạch, đánh giá tổng kết và báo cáo theo quy định.

  - Quản lý, xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức của Khoa DT&TG về mọi mặt, thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với viên chức của đơn vị theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định; quản lý, bảo quản và sử dụng có hiệu quả tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc giao.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công. 

  II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC MẶT

  So với các khoa, phòng, ban khác của Học viện Chính trị khu vực III, khoa Dân tộc và Tôn giáo được thành lập muộn, với đội ngũ giảng viên rất ít, từ nhiều chuyên môn chuyển sang, trong khi khoa phải đảm nhận giảng dạy và nghiên cứu cả 2 nội dung là dân tộc và tôn giáo, tín ngưỡng, nhưng trong 13 năm qua tập thể khoa đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, đạt được một số kết quả bước đầu như sau:

  1. Về công tác đào tạo

  Khoa đã đảm nhận giảng dạy cả 2 học phần dân tộc và tôn giáo theo kế hoạch mở lớp chung hệ cao cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị khu vực III với chất lượng giảng dạy tương đối tốt, được học viên ghi nhận, có giảng viên được đánh giá cao. Trong 4 năm liền (từ 2012-2015), năm nào khoa cũng có 2 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, có giảng viên 08 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Có giảng viên đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Hội thi giảng dạy giỏi cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, được cử đi dự Đại hội chiến sĩ thi đua yêu nước toàn quốc. Ngoài giảng dạy hệ cao cấp lý luận chính trị, có giảng viên trong khoa còn giảng các lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; viết chuyên đề cho giáo trình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; dạy cao học, hướng dẫn 01 nghiên cứu sinh, 11 học viên cao học viết luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ và tham gia các hội đồng chấm luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ do trường Đại học mời.

  2. Về nghiên cứu khoa học

  Các giảng viên đã chủ trì đề tài khoa học cấp quốc gia Nafosted, cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở của Học viện; viết chuyên đề cho đề tài khoa học các cấp; viết bài cho các cuộc hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia và Học viện. Giảng viên trong khoa đã đăng khoảng 200 bài nghiên cứu trên các tạp chí và trong các kỷ yếu hội thảo khoa học đã xuất bản dưới dạng sách; tác giả 09 cuốn sách, chủ biên và đồng tác giả 18 cuốn sách. Có giảng viên nhiều năm liền được Học viện Chính trị khu vực III khen thưởng về thành tích nghiên cứu khoa học.

  III. THÀNH TÍCH

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho khoa: “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học 2013-2014 và 2014 - 2015”.

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho khoa: “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (năm 2016 và 2017)”

  - Cờ thi đua cấp Bộ “Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2017”.

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho khoa: “Là đơn vị điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020”.

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh cho đồng chí Ngô Văn Minh: “Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006 - 2010”.

  - Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cho đồng chí Ngô Văn Minh: “Đạt tiêu chuẩn “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2009 - 2013”.

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho đồng chí Ngô Văn Minh: “Là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 05 năm (2010-2015)”.

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho đồng chí Ngô Văn Minh: “Là điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020”.

  IV. LÝ LỊCH KHOA HỌC

  File đính kèm
  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:6
  • Hôm nay: 1173
  • Tháng hiện tại: 51423
  • Tổng lượt truy cập: 409986
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611