Khoa Xây dựng Đảng

  23/07/2020 02:14 PM


  KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

   

   

  TS Nguyễn Văn Hào

  Trưởng khoa Xây dựng Đảng

  Tập thể Khoa Xây dựng Đảng

       

  I. TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  1. Lịch sử hình thành

  Tên đơn vị hiện nay: Khoa Xây dựng Đảng

  Năm 1981, Khoa Xây dựng Đảng thuộc Trường Nguyễn Ái Quốc IV và Khoa Xây dựng Đảng thuộc Trường Tuyên Huấn Trung ương II được thành lập. Đến năm 1983, tiến hành sáp nhập 2 khoa (Khoa Xây dựng Đảng của Trường Nguyễn Ái Quốc IV và Khoa Xây dựng Đảng của Trường Tuyên Huấn Trung ương II) thành Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Nguyễn Ái Quốc III. Hiện nay là Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực III.

  Hiện nay, đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của Khoa Xây dựng Đảng gồm 8 người, trong đó: 01 PGS, TS; 04 TS; 01 Thạc sĩ và 02 cử nhân; 04 giảng viên cao cấp và 8 đảng viên chính thức.

  2. Tổ chức bộ máy

  - TS Nguyễn Văn Hào:   Trưởng khoa, Bí thư Chi bộ, Giảng viên cao cấp

  - PGS, TS Nguyễn Thế Tư:           Giảng viên cao cấp

  - TS Trương Thị Bạch Yến:           Giảng viên cao cấp

  - TS Vũ Xuân Thủy:                       Giảng viên cao cấp

  - TS Trần Văn Phương:                  Giảng viên

  - Ths Nguyễn Thị Ngọc Cảnh:       Giảng viên chính

  - CN Bùi Thị Hải Hà:                      Giảng viên

  - CN Nguyễn Thị Hồng Hạnh:        Giảng viên

  3. Chức năng, nhiệm vụ

  3.1. Chức năng

  Khoa Xây dựng Đảng là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị khu vực III, có chức năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học về chuyên ngành Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

         3.2. Nhiệm vụ

  - Xây dựng kế hoạch hoạt động của Khoa Xây dựng Đảng hằng năm trình Giám đốc phê duyệt và thực hiện các kế hoạch đã phê duyệt.

  - Tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc các hệ lớp cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các lớp dự nguồn, đại học, sau đại học và các hình thức khác theo sự phân công của Giám đốc Học viện. Tổ chức quá trình giảng dạy của giảng viên; mời giảng viên, chuyên gia trong và ngoài Học viện tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

  - Quản lý chất lượng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học thuộc phạm vi trách nhiệm của Khoa Xây dựng Đảng. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thông qua, kiểm tra, đánh giá, phê duyệt giáo án, bài giảng, dự giờ giảng của giảng viên. Chịu trách nhiệm tổ chức biên soạn đề cương bài giảng, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, xây dựng ngân hàng đề thi môn Xây dựng Đảng.

  - Tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện có liên quan đến nhiệm vụ công tác của Khoa Xây dựng Đảng.

  - Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài Học viện về chuyên ngành Xây dựng Đảng theo quy định của Đảng, Nhà nước, của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của Giám đốc Học viện. Thực hiện nghiên cứu thực tế hàng năm theo chủ đề, kế hoạch; đánh giá tổng kết và báo cáo theo quy định.

  - Quản lý, xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của Khoa Xây dựng Đảng về mọi mặt; thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với viên chức của đơn vị theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định; quản lý, bảo quản, sử dụng có hiệu quả tài chính và tài sản công theo phân cấp của Giám đốc Học viện giao.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện phân công.

  II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRÊN CÁC MẶT

  1. Về công tác đào tạo   

  Từ năm 1983 đến nay, Khoa Xây dựng Đảng đã đảm nhiệm công tác giảng dạy cho hơn 800 lớp Cao cấp Lý luận Chính trị, cử nhân, cao học và bồi dưỡng cập nhật kiến thức, bồi dưỡng cán bộ nguồn kể cả tập trung và không tập trung ở các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên. Chất lượng giảng dạy ngày càng nâng lên, được học viên và các địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Một số giảng viên tham gia giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu sinh, cao học ở trong và ngoài hệ thống Học viện.

         2. Về công tác nghiên cứu khoa học                                                

  Các giảng viên đã chủ trì, tham gia các đề tài cấp nhà nước, bộ, thành phố, cấp cơ sở; tham gia viết bài cho các cuộc hội thảo khoa học ở trong và ngoài Học viện; tham gia viết sách, giáo trình và bài viết cho các tạp chí, báo. Cụ thể, đã chủ nhiệm 3 đề tài cấp Bộ, 32 đề tài cơ sở; có trên 300 bài viết được đăng tải các tạp chí quốc gia, nhiều bài báo địa phương; xuất bản 9 cuốn sách và hơn 200 bài viết cho các hội thảo, các đề tài cấp cơ sở, cấp bộ và cấp nhà nước.

  III. THÀNH TÍCH

  * Về tập thể

  - Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng Khoa Xây dựng Đảng vì “Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm học 1999-2000” (QĐ số: 1898/KT, ngày 15/12/2000 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng).

  - Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng Khoa Xây dựng Đảng vì “Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2005” (QĐ số: 756/KT, ngày 23/01/2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng).

  - Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng khoa Xây dựng Đảng vì “Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2006” (QĐ số 666/QĐ-UBND, ngày 23/01/2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng).

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Khoa Xây dựng Đảng “Tập thể lao động xuất sắc năm 2001” (QĐ số: 04/QĐ-HVCTQG ngày 01/08/2001 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng Khoa Xây dựng Đảng vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh” (QĐ số: 17QĐ/HVCT-HCQG, ngày 07/01/2009 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh).

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng Khoa Xây dựng Đảng vì “Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006 - 2010” (QĐ số: 1930/QĐ-HVCT-HCQG, ngày 31/8/2010 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh).

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng Khoa Xây dựng Đảng vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện (QĐ số: 2367/QĐ-HVCT-HCQG, ngày 05/8/2011 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh).

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Khoa Xây dựng Đảng vì “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (năm học 2016 và 2017) (QĐ số 2910/QĐ-HVCTQG, ngày 15/5/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

  - Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tặng Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng đạt tiểu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền 2011-2016 (QĐ số 464 - QĐ/ĐUK ngày 14/10/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương).

  - Cờ thi đua cấp Bộ năm 2014 (Quyết định số 3165/QĐ-HVCTQG, ngày 18/7/2014 về việc tặng đơn vị đạt danh hiệu thi đua tiêu biểu xuất sắc cấp bộ năm học 2013 - 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

  * Về cá nhân

  - Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Ths.Vũ Ngọc Thanh vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” (QĐ số: 1113 QĐ/CTN ngày 04/08/2009 của Chủ tịch nước).

  - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Ths.Vũ Ngọc Thanh vì “Đã có thành tích trong công tác từ năm 2001 đến 2005, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” (QĐ số 573/QĐ/TTG ngày 12/04/2006 của Thủ tướng Chính phủ).

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Ths.Vũ Ngọc Thanh vì “Đã có thành tích đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua năm học 2002 - 2003” (QĐ số 271/QĐHVCTQG của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

  - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng PGS,TS Nguyễn Thế Tư vì “Đã có thành tích trong công tác từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (QĐ số: 699/QĐ-TTg, ngày 27/04/2016 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc).

  - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Chiến sĩ thi đua cấp bộ cho PGS,TS Nguyễn Thế Tư, Trưởng khoa Xây dựng Đảng vì “Đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 03 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (QĐ số: 3165/QĐ-HVCT-HCQG, ngày 18/7/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng PGS,TS Nguyễn Thế Tư, Trưởng khoa Xây dựng Đảng vì “Đã có thành tích đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 02 năm liên tục (QĐ số: 2809/QĐ-HVCT-HCQG, ngày 14/8/2013 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh).

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng PGS,TS Nguyễn Thế Tư vì “Đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006-2010” (QĐ số: 1930/QĐ-HVCT-HCQG, ngày 31/8/2010 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh).

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng PGS,TS Nguyễn Thế Tư, Trưởng khoa Xây dựng Đảng “Là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 05 năm (2010 - 2015)” (QĐ số: 2740/QĐ-HVCTQG, ngày 14/7/2015.)

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng PGS,TS Nguyễn Thế Tư, Giảng viên cao cấp vì “Đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” (QĐ số: 3424-QĐ/HVCTQG, ngày 8 tháng 7 năm 2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng PGS,TS Nguyễn Thế Tư, Giảng viên cao cấp “Là điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020” (QĐ số: 2225-QĐ/HVCTQG, ngày 23/6/2020 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng TS Vũ Xuân Thủy vì “Đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” (QĐ số: 3424-QĐ/HVCTQG, ngày 08/7/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng TS Trương Thị Bạch Yến vì “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2015-2016)” (QĐ số: 1397/QĐ-HVCTQG, ngày 17/4/2017 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng TS Trương Thị Bạch Yến “Là điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020” (QĐ số: 2225-QĐ/HVCTQG, ngày 23/6/2020 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

  IV. LÝ LỊCH KHOA HỌC

  File đính kèm
  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:12
  • Hôm nay: 1194
  • Tháng hiện tại: 51444
  • Tổng lượt truy cập: 410007
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611