Khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế

  20/07/2020 10:06 AM


  KHOA CHÍNH TRỊ HỌC VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ

  PGS, TS Lê Văn Đính

  Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế

  Tập thể khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế

  I. TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  Lịch sử hình thành

  + Tên đơn vị hiện nay:  Khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế

  Năm thành lập đợn vị:

  -Năm 1994: Khoa Chính trị học được thành lập

  -Năm 2018: Theo Quyết định số 6589-QĐ/HVCTQG ngày 01 tháng 11 năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị khu vực III, Khoa được đổi tên thành Khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tê

  -Lúc mới thành lập với đội ngũ cán bộ giảng dạy nghiên cứu là 4 cán bộ, giảng viên  (trong đó 1 PTS và 3 cử nhân); Chi bộ có 4 đảng viên

  -Hiện nay đội ngũ cán bộ giảng dạy nghiên cứu của Khoa là  11 cán bộ, giảng viên,nghiên cứu viên - trong đó có 2 PGS,TS; 4 TS; 3 Thạc sĩ  đang học NCS, 1 Ths và 1 cử nhân; 2 giảng viên cao cấp; 11 đảng viên.

  2. Tổ chức bộ máy

  - PGS, TS, GVCC Lê Văn Đính:         Trưởng khoa, Bí thư chi bộ

  - TS Chúc Bá Tuyên:                            Phó Trưởng khoa, Phó Bí thư chi bộ

  - TS Mai Thị Hồng Liên:                      Phó Trưởng khoa

  - PGS, TS, GVCC Nguyễn Văn Lan:   Nguyên Trưởng khoa Quan hệ quốc tế

  - TS Nguyễn Duy Trình:                       Giảng viên chính

  - TS Ngô Khắc Sơn:                             Giảng viên chính

  - ThS, NCS Nguyễn Văn Tuấn:            Giảng viên chính

  - ThS,NCS NCS Dương Thúy Hiền:     Giảng viên

  - ThS Trương Cao Huyền Trang:          Nghiên cứu viên

  - NCS Vũ Phan Tố Uyên:                     Nghiên cứu viên

  - CN Nguyễn Thị Thùy Dương:           Giảng viên

  3. Chức năng, nhiệm vụ

  3.1. Chức năng

  Khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế (Khoa CTH và QHQT) là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị khu vực III (Học viện), có chức năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học về chuyên ngành Chính trị học, Quan hệ quốc tế trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

  3.2. Nhiệm vụ

  - Xây dựng Kế hoạch hoạt động chung của Khoa CTH và QHQT hàng năm trình Giám đốc phê duyệt.                                                                                 

  - Về đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học:

  Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các hệ lớp (cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các lớp dự nguồn, đại học, sau đại học và các hình thức khác) theo sự phân công của Giám đốc. Tổ chức việc giảng dạy của giảng viên; mời giảng viên, chuyên gia trong và ngoài Học viện tham gia giảng dạy các môn học do Khoa CTH và QHQT đảm nhận. Quản lý chất lượng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học thuộc phạm vi trách nhiệm của Khoa CTH và QHQT. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thông qua giáo án, bài giảng của giảng viên.  Chịu trách nhiệm tổ chức biên soạn đề cương bài giảng, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo môn Chính trị học, Quan hệ quốc tế tại Học viện. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy chuyên ngành và nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học.  Tổ chức thực hiện quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện có liên quan đến nhiệm vụ công tác của Khoa CTH và QHQT. Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài Học viện về chuyên ngành Chính trị học, Quan hệ quốc tế theo quy định của Đảng, Nhà nước, của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của Giám đốc Học viện.Thực hiện nghiên cứu thực tế hàng năm có chủ đề, theo kế hoạch, đánh giá tổng kết và báo cáo theo quy định.  Quản lý, xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức của Khoa CTH và QHQT về mọi mặt, thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với viên chức của đơn vị theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định; quản lý, bảo quản và sử dụng có hiệu quả tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc giao.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện phân công.

  II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRÊN CÁC MẶT

  Trong  hơn 25 năm qua, Khoa Chính trị học (nay là Khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tê) đã đạt được những kết quả trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học như sau:

  1.Về công tác  đào tạo

  Đã đảm nhiệm công tác giảng dạy cho hơn 1.000 lớp cao cấp, cử nhân hệ tập trung và tại chức ở các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên với chất lượng giảng dạy tương đối tốt, được học viên đánh giá cao; nhiều đồng chí giảng viên (3 đến  4 đồng chí) liên tục đạt danh hiệu Giáo viên dạy Giỏi và Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong nhiều năm và Chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc (năm 2020).

  - Từ năm 2015, Khoa Chính trị học (nay là khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế) đã xây dựng Đề án đào tạo trình độ thạc sĩ Chính trị học  và Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ra “Quyết định số 426/QĐ-HVCTQG ngày 02 tháng 02 năm 2016 về việc giao Học viện Chính trị khu vực III làm đầu mối tuyển sinh và tổ chức thực hiện một phần chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên”. Đến nay đã  đào tạo 3 lớp Cao học chuyên ngành Chính trị học với gần 90 học viên và tham gia đào tạo theo hình thức liên kết các chuyên ngành cao học khác (Văn hóa và phát triển, Chính sách công, Quản lý công). Hướng dẫn trên 150 luận văn cao học và 10 luận án tiến sĩ.

  2.Về  công tác nghiên cứu khoa học

  Các giảng viên đã tham gia và chủ trì nhiều đề tài cấp Bộ, Thành phố, cấp cơ sở; tham gia viết bài cho các cuộc hội thảo, các đề tài cấp cơ sở, cấp Bộ và Nhà nước; tham gia viết sách, giáo trình và bài viết trên các tạp chí: Cụ thể, đã tham gia chủ nhiệm 12 đề tài cấp Bộ, 2 đề tài Thành phố, 25 đề tài cơ sở; tham gia viết trên 250 bài viết (cho các tạp chí quốc gia và sách xuất bản trong nước) và hơn 200 bài viết cho các hội thảo, các đề tài cấp cơ sở, cấp Bộ và Nhà nước khác; đã xuất bản được 15 đầu sách là giáo trình, sách tham khảo.

  III. THÀNH TÍCH

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Khoa Chính trị học  vì “Đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện” (QĐ số 204/QĐ-HVCTKVIII  ngày 9/6/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III).

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho  Khoa Chính trị học vì  “Đã có thành tích sáng tạo, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong phong trào thi đua yêu nước của Học viện năm học 2014 - 2015” (QĐ số 2721/QĐ-HVCTQG  ngày  21/7/2015  của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh  tặng TS Nguyễn Văn  Quang (giảng viên khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế) “Đạt thành tích tiêu biểu tại Hội thi Giảng viên dạy giỏi Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III – năm 2018” (Quyết định số 6011/QĐ-HVCTQG ngày 11/10/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc vì  “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc công tác năm  2017 cho Tập thể khoa Chính trị học (Quyết định số 197/QĐ-HVCTQG ngày 09/01/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

  - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng PGS, TS Lê Văn Đính  (Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế) vì “Đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” (Quyết định số 1449/QĐ-TTg ngày 23 tháng 10 năm 2019).

  - Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ tặng PGS, TS Lê Văn Đính (Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế) vì “Đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” (Quyết định số 720/QĐ-TTg ngày 01 tháng 06 năm 2020).

  -Danh hiệu Cờ thi đua cấp Bộ từ năm 2017 đến năm 2020: 

  Cờ thi đua cấp Bộ 2017 (Quyết định số 197/QĐ-HVCTQG  ngày 09 tháng 01 năm 2018 về việc tặng danh hiệu thi đua cấp Bộ năm 2017 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Cờ thi đua cấp Bộ 2018 (Quyết định số 93/QĐ-HVCTQG  ngày 10 tháng 01 năm 2019 về việc tặng danh hiệu thi đua cấp Bộ năm 2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Cờ thi đua cấp Bộ 2019 (Quyết định số 6911/QĐ-HVCTQG  ngày 30 tháng 12 năm 2019 về việc tặng danh hiệu thi đua cấp Bộ năm 2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) và Cờ thi đua cấp Bộ 2020 (Quyết định số 2225/QĐ-HVCTQG  ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

  IV. LÝ LỊCH KHOA HỌC

  File đính kèm
  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:30
  • Hôm nay: 1443
  • Tháng hiện tại: 58048
  • Tổng lượt truy cập: 452589
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611