CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III

  05/06/2020 10:35 AM


  CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III

   

     I. Quá trình hình thành và phát triển

  Năm 1983 Trường Nguyễn Ái Quốc IV và trường Tuyên huấn Trung ương II được sát nhập thành trường Nguyễn Ái Quốc III, đến năm 1993 thành lập Phân viện Đà Nẵng. Năm 2001 thành lập Công đoàn Học viện Chính trị khu vực III. Năm 2008 đổi tên thành Công đoàn Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III. Năm 2014 đổi tên thành Công đoàn Học viên Chính trị khu vực III thuộc Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho đến nay. Cùng với quá trình thay đổi về cơ cấu, tổ chức của Học viện thì các tổ chức đoàn thể cũng có những điều chỉnh về tổ chức cho phù hợp, trong đó có Công đoàn Học viện Chính trị khu vực III thuộc Công đoàn Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh.

  II. Nguyên tắc, nhiệm vụ quyền hạn và hệ thống tổ chức Công đoàn các cấp:

  Tại điều 7: Công đoàn tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ với nội dung cơ bản sau:

  1.  Cơ quan lãnh đạo các cấp Công đoàn do bầu cử lập ra. Trường hợp cần thiết, Công đoàn cấp trên được quyền chỉ định bổ sung ủy viên BCH và các chức danh trong cơ quan thường trực của BCH Công đoàn cấp dưới.

  2.  Quyền quyết định cao nhất của mỗi cấp Công đoàn là Đại hội Công đoàn cấp đó. Giữa hai nhiệm kỳ đại hội cơ quan lãnh đạo là BCH.

  3.  BCH Công đoàn các cấp hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức.

  4.  Nghị quyết của Công đoàn các cấp, được thông qua đa số và phải được thi hành nghiêm chỉnh.

  5.  Khi thành lập mới, tách hoặc nhập tổ chức Công đoàn hoặc những đơn vị doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn, Công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ định BCH Công đoàn lâm thời hoặc chỉ định bổ sung ủy viên BCH Công đoàn lâm thời. Thời gian hoạt động của BCH Công đoàn lâm thời không quá 12 tháng.

  Tại điều 17: Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và xã hội nghề nghiệp.

  1.  Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.

  2.  Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

  3.  Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị,  cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hướng dẫn giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động, cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của cán bộ viên chức, lao động, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong cán bộ, viên chức, lao động.

  4.  Tổ chức vận động cán bộ, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

  5.  Phát triển, quản lý đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

  III.      Cơ cấu tổ chức Công đoàn Học viện Chính trị khu vực III

  1.  Công đoàn trường Nguyễn Ái Quốc III:

  Những đ/c tham gia làm thư ký Công đoàn từ khóa I đến khóa III gồm có:

              + Đ/c Nguyễn Văn Kế

              + Đ/c Nguyễn Hồng Sinh

              + Đ/c Nguyễn Đăng Tam

              + Đ/c Nguyễn Tất Tiêu

  2.  Công đoàn Phân viện Đà Nẵng:

  Ban Thường vụ Công đoàn khóa IV gồm có các đ/c:

              + Chủ tịch: Lê Đình Tuấn

              + Phó Chủ tịch: Nguyễn Tất Tiêu

              + Ủy viên Thường vụ: Nguyễn Thượng Hiền

  3.  Các đồng chí lãnh đạo Công đoàn khóa V:

              + Chủ tịch: Lê Đình Tuấn

              + Phó Chủ tịch: Nguyễn Tất Tiêu

              + Ủy viên Thường vụ: Nguyễn Hữu Thọ

  4.  Các đồng chí lãnh đạo Công đoàn khóa VI, nhiệm kỳ 2000 – 2002:

              + Chủ tịch: Lê Đình Tuấn

              + Phó Chủ tịch: Huỳnh Kim Huyền

              + Ủy viên Thường vụ: Trương Minh Dục

  5.  Các đồng chí lãnh đạo Công đoàn khóa VII, nhiệm kỳ 2002 – 2004:

              + Chủ tịch: Đỗ Thanh Phương

              + Phó Chủ tịch: Huỳnh Kim Huyền

              + Ủy viên Thường vụ: Nguyễn Hồng Tân

      * Các Tổ Công đoàn và Công đoàn bộ phận gồm có 24 đơn vị trực thuộc.

  6.  Các đồng chí lãnh đạo Công đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2004 – 2006:

              + Đ/c Đỗ Thanh Phương                : Chủ tịch.

              + Đ/c Huỳnh Kim Huyền                 : P. Chủ tịch

              + Đ/c Đoàn Tuấn Anh                     : Ủy viên, Thường vụ     

  7.  Các đồng chí lãnh đạo Công đoàn khóa IX, nhiệm kỳ 2006 – 2008:

              + Đ/c Đỗ Thanh Phương               : Chủ tịch.

              + Đ/c Trương Quốc Đạt                : P. Chủ tịch

              + Đ/c Đoàn Tuấn Anh                   : Ủy viên Thường vụ

              + Đ/c Trần Đình Chín                    : Ủy viên Thường vụ

              + Đ/c Nguyễn Thị Hoài Phương    : Ủy viên Thường vụ

  8.  Các đồng chí lãnh đạo Công đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2008 – 2010:

              + Đ/c Nguyễn Văn Lý                    : Chủ tịch.

              + Đ/c Trương Quốc Đạt                : P. Chủ tịch

              + Đ/c Đoàn Tuấn Anh                    : Ủy viên, Thường vụ

              + Đ/c Trần Đình Chín                    : Ủy viên, Thường vụ

              + Đ/c Nguyễn Thị Hoài Phương    : Ủy viên, Thường vụ

  9.  Các đồng chí lãnh đạo Công đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2010 – 2013:

   + Đ/c Nguyễn Thị Hoài Phương    : Chủ tịch.

              + Đ/c Đoàn Tuấn Anh                    : P. Chủ tịch

              + Đ/c Đoàn Triệu Long                  : Ủy viên, Thường vụ

              + Đ/c Trần Đình Chín                    : Ủy viên, Thường vụ

              + Đ/c Nguyễn Thị Yến                   : Ủy viên, Thường vụ

  10.  Các đồng chí lãnh đạo Công đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2013 – 2017:

  - Từ tháng 12/2013 đến 7/2016

  + Đ/c Trần Đình Chín                   : Chủ tịch

  + Đ/c Nguyễn Thị Hoài Phương   : P. Chủ tịch

  + Đ/c Nguyễn Bình Đức              : Ủy viên, Thường vụ

  - Từ tháng 8/2016 đến 9/2017

  + Đ/c Nguyễn Thị Hoài Phương    : Chủ tịch.

              + Đ/c Nguyễn Bình Đức                 : P. Chủ tịch

  11.   Ban chấp hành và các ban chuyên môn của Công đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022:

  11.1. Ban Chấp hành:

  + Đ/c Đoàn Tuấn Anh                  : Chủ tịch

  + Đ/c Nguyễn Bình Đức               : Phó Chủ tịch

  + Đ/c Vũ Đình Anh                      : Ủy viên

  + Đ/c Trần Thị Minh Châu           : Ủy viên

  + Đ/c Trần Anh Duy                     : Ủy viên

  + Đ/c Nguyễn Thị Kim Đoan       : Ủy viên

  + Đ/c Nguyễn Thị Linh Giang      : Ủy viên

  + Đ/c Hồ Phước Tiến                    : Ủy viên

  + Đ/c Hoàng Thị Thanh Tú           : Ủy viên

  11.2  Ủy ban kiểm tra (gồm 3 đồng chí):

     +  Đ/c Hồ Phước Tiến                    : Chủ nhiệm

     + Đ/c Trần Thị Tiểu Quyên            : Ủy viên

     + Đ/c Đặng Thị Vân                       : Ủy viên

  11.3  Ban thi đua (gồm 4 đồng chí):

     + Đ/c Nguyễn Bình Đức                : Trưởng ban

     + Đ/c Vũ Đình Anh                        : Thành viên

     + Đ/c Nguyễn Thị Linh Giang       : Thành viên

     + Đ/c Hoàng Thị Thanh Tú            : Thành viên

  11.4  Ban Tuyên giáo – Văn Thể (gồm 5 đồng chí):

  + Đ/c Vũ Đình Anh                       : Trưởng ban

  + Đ/c Trần Thị Minh Châu           : Thành viên

  + Đ/c Trần Anh Duy                      : Thành viên

  + Đ/c Nguyễn Thị Kim Đoan        : Thành viên

       + Đ/c Hồ Phước Tiến                     : Thành viên

  11.5  Ban Tài chính đời sống (gồm 3 đồng chí):

     + Đ/c Đoàn Tuấn Anh                  : Phụ trách ban

     + Đ/c Hoàng Thị Thanh Tú          : Kế toán

     + Đ/c Đoàn Thị Thanh Nga          : Thủ quỹ

  11.6  Văn phòng Công đoàn (gồm 3 đồng chí):

       + Đ/c Hồ Phước Tiến                    : Chánh Văn phòng Công Đoàn

  + Đ/c Trần Thị Minh Châu           : Thành viên

  + Đ/c Trần Anh Duy                     : Thành viên

  11.7  Ban Nữ công (gồm 5 đồng chí):

      + Đ/c Nguyễn Thị Kim Đoan          : Trưởng ban

      + Đ/c Nguyễn Thị Linh Giang         : Phó ban

      + Đ/c Phan Thị Tuyết Lan               : Ủy viên

      + Đ/c Bùi Thị Kim Quyên               : Ủy viên

      + Đ/c Đặng Thị Vân                        : Ủy viên

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:45
  • Hôm nay: 1348
  • Tháng hiện tại: 19514
  • Tổng lượt truy cập: 15550
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611