Văn phòng

  06/07/2020 10:25 AM


                                                           VĂN PHÒNG

   

   

  ThS Võ Trung Tịnh

  Chánh Văn phòng

   

  ThS Nguyễn Tri

  Phó Chánh Văn phòng

   

  Cao Thanh Hương

  Phó Chánh Văn phòng

   

  I. TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  1. Lịch sử hình thành

  Tiền thân của Văn phòng hiện nay là bộ phận hành chính, hậu cần Trường Đảng khu V, được thành lập từ năm 1949. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Văn phòng trở thành Phòng Hành chính - Quản trị.  Đến năm 1983, sau khi thành lập Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc III, mới hình thành bộ máy Văn phòng, gồm các phòng Hành chính, Tổng hợp, Quản trị, Y tế, Tài vụ.

  Năm 1993, cùng với việc đổi tên Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc III thành Phân viện Đà Nẵng thì Văn phòng cũng giải thể, hình thành Phòng Hành chính - Tổng hợp thực hiện chức năng Văn phòng và các Phòng độc lập như Phòng Quản trị, Phòng Y tế, Phòng Tài vụ trực thuộc Ban Giám đốc.

  Tháng 5 năm 2006, Văn phòng Học viện được tái thành lập trên cơ sở Phòng Hành chính - Tổng hợp theo Quyết định số 776/QĐ-HVCTQG ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Phòng Quản trị và Công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định số 4851/QĐ-HVCTQG ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trên cơ sở hợp nhất Phòng Quản trị và Phòng Công nghệ thông tin.

  Tháng 4 năm 2019, Văn phòng được thành lập theo Quyết định số 6589-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (trên cơ sở sáp nhập 03 đơn vị là Văn phòng Học viện, Văn phòng Đảng - Đoàn thể và Phòng Quản trị và Công nghệ thông tin)

  2. Tổ chức, bộ máy

  - Lãnh đạo Văn phòng gồm:

  + ThS Võ Trung Tịnh - Chánh Văn phòng

  + ThS Nguyễn Tri - Phó Chánh Văn phòng

  + Đồng chí Cao Thanh Hương - Phó Chánh Văn phòng

  - Văn phòng gồm các đơn vị trực thuộc:

  + Phòng Hành chính - Tổng hợp

  + Phòng Quản trị và Ứng dụng công nghệ thông tin

  - Tổng số cán bộ, nhân viên Văn phòng: 58 đồng chí.

  Stt

  Họ và tên

  Chức vụ, đơn vị

  Ghi chú

  I. Lãnh đạo Văn phòng

  01

  Võ Trung Tịnh

  Chánh Văn phòng, Trưởng phòng QT& Ứng dụng CNTT

  Bí thư
  Chi bộ

  02

  Nguyễn Tri

  Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp

  Phó BT Chi bộ

  03

  Cao Thanh Hương

  Phó Chánh Văn phòng

   

  II. Phòng Hành chính - Tổng hợp ( Đ/c Nguyễn Tri phụ trách)

  01

  Hồ Phước Tiến

  Tổ trưởng Tổ Văn thư - Tổng hợp

  Chi ủy viên

  02

  Trần Văn Quang

  Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

   

  03

  Trần Thị Bích Trâm

  Tổng hợp, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

  Chi ủy viên

  04

  Trương Ngọc Anh

  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

   

  05

  Võ Thị Thu

  Văn thư

   

  06

  Trương Minh Oanh

  Văn thư, phục vụ phòng họp

   

  07

  Lê Xuân Hùng

  Đội trưởng Đội xe

   

  08

  Lê Tấn Phước

  Đội xe

   

  09

  Nguyễn Như Hiếu

  Đội xe

   

  10

  Cao Thanh Cang

  Đội xe

   

  11

  Bùi Thị Liễu

  Tổ trưởng Tổ Quản lý KTX và Nhà khách

   

  12

  Uông Thị Kim Huệ

  Tổ Quản lý KTX và Nhà khách

   

  13

  Nguyễn Thị Như Mai

  Tổ Quản lý KTX và Nhà khách

   

  14

  Nguyễn Thị Lệ Cam

  Tổ Quản lý KTX và Nhà khách

   

  15

  Ngô Thị Hường

  Tổ Quản lý KTX và Nhà khách

   

  16

  Nguyễn Thị Lộc

  Tổ Quản lý KTX và Nhà khách

   

  17

  Nguyễn Thị Mai Hương

  Tổ Quản lý KTX và Nhà khách

   

  18

  Trần Anh Duy

  Tổ trưởng Tổ Hội trường

   

  19

  Phạm An Bình

  Tổ Hội trường

   

  20

  Lê Hữu Tùng

  Tổ Hội trường

   

  21

  Nguyễn Thị Hoài

  Tổ Hội trường

   

  22

  Phan Thị Vân Anh

  Tổ Hội trường

   

  23

  Đặng Thị Thu Thủy

  Tổ Hội trường

   

  24

  Tạ Hùng Cường

  Tổ trưởng Tổ Bảo vệ

  Đ/c Cao Thanh Hương phụ trách

  25

  Nguyễn Mạnh Hùng

  Tổ Bảo vệ

   

  26

  Chế Đình Thanh

  Tổ Bảo vệ

   

  27

  Phạm Xuân Sinh

  Tổ Bảo vệ

   

  28

  Trần Hữu Tiến

  Tổ Bảo vệ

   

  29

  Nguyễn Thế Quang

  Tổ Bảo vệ

   

  30

  Đinh Văn Tú

  Tổ Bảo vệ

   

  31

  Trương Thị Hoài Thanh

  Bộ phận Công tác Đảng

   

  32

  Trần Thị Xuân

  Bộ phận Công tác Đảng

   

  33

  Trương Thị Hoài Thương

  Bộ phận Công tác Đảng

   

  II. Phòng Quản trị và Ứng dụng CNTT (Đ/c Võ Trung Tịnh phụ trách)

  01

  Vũ Văn Diện

  Phó trưởng Phòng QT&UDCNTT, Tổ Trưởng Tổ QLĐT và QLTS

   

  02

  Phan Hưng

  Quản lý đầu tư

   

  03

  Trung Giang Minh Đức

  Quản lý đầu tư

   

  04

  Đặng Thị Thanh Nga

  Quản lý đầu tư

   

  05

  Trần Thị Lan Phượng

  Quản lý đầu tư

   

  06

  Võ Thị Phương Thảo

  Quản lý tài sản

  Chi ủy viên

  07

  Đỗ Thị Vân Anh

  Quản lý tài sản

   

  08

  Nguyễn Thị Thu Thủy

  Quản lý tài sản

   

  09

  Trần Văn Vinh

  Tổ trưởng Tổ điện, nước

   

  10

  Hồ Việt Phương

  Tổ điện, nước

   

  11

  Đoàn Minh Hiệp

  Tổ điện, nước

   

  12

  Ngô Công Thắng

  Tổ VSMT và vườn hoa, cây cảnh

   

  13

  Nguyễn Văn Tiến

  Tổ VSMT và vườn hoa, cây cảnh

   

  14

  Trương Văn Bình

  Tổ VSMT và vườn hoa, cây cảnh

   

  15

  Trần Thị Thu

  Tổ VSMT và vườn hoa, cây cảnh

   

  16

  Trần Thanh Tuấn

  Bộ phận CNTT

   

  17

  Trần Hữu Thọ

  Bộ phận CNTT

   

  18

  Nguyễn Viết Chinh

  Bộ phận CNTT

   

  19

  Lê Thị Tiến

  Trưởng bộ phận Y tế

   

  20

  Phan Đình Nông

  Bộ phận Y tế

   

  21

  Nguyễn Trọng Hiếu

  Bộ phận Y tế

   

  22

  Võ Thị Hồng Vân

  Bộ phận Y tế

   

  3. Chức năng, nhiệm vụ

  3.1. Vị trí, chức năng

  Văn phòng là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị khu vực III (gọi tắt là Học viện).

  Văn phòng có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động chung của Học viện; là đầu mối tổng hợp thông tin phục vụ sự quản lý, chỉ đạo của Giám đốc; quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin, công tác hành chính, hậu cần và dịch vụ công tại Học viện.

  3.2. Nhiệm vụ

  1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Học viện xây dựng, trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) của Học viện; theo dõi, đôn đốc, định kỳ báo cáo Giám đốc kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; xây dựng và tổ chức thực hiện lịch làm việc của Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy; thu thập và cung cấp thông tin tổng hợp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện; giúp Giám đốc trong các hoạt động đối nội, đối ngoại và các hoạt động lễ nghi, khánh tiết, lễ tân của Học viện.

  2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các văn bản quản lý của Học viện; thẩm định, hiệu đính các văn bản của các đơn vị và của Học viện trước khi trình Giám đốc ký ban hành. Tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và văn bản quản lý của Giám đốc.

  3. Tổ chức thực hiện và thống nhất quản lý công tác văn thư, lưu trữ, in ấn, sao chụp, bảo mật thông tin theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tiếp nhận, xử lý, phát hành công văn đi, đến; bảo quản và sử dụng con dấu của Học viện đúng quy định của pháp luật; quản lý và thực hiện các thủ tục sao lục, chứng thực các loại giấy tờ theo quy định.

  4. Theo dõi và hướng dẫn nghiệp vụ văn phòng cho các đơn vị trực thuộc Học viện theo chỉ đạo của Giám đốc.

  5. Tổ chức phục vụ các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu, làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và khách của Học viện; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao của Học viện do Giám đốc phát động.

  6. Thực hiện việc quản lý, khai thác cơ sở vật chất của Học viện có hiệu quả, tăng nguồn thu theo đúng quy định hiện hành; quản lý nề nếp sinh hoạt, an ninh trật tự đối với học viên tại ký túc xá Học viện.

  7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch xây dựng, sửa chữa, mua sắm vật tư, tài sản, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, giảng dạy và học tập của Học viện.

  8. Thực hiện công tác khám chữa bệnh ban đầu, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên của Học viện; đảm bảo công tác vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh tại Học viện.

  9. Tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy.

  10. Giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cơ quan trong và ngoài giờ làm việc.

  11. Quản lý và điều hành phương tiện giao thông phục vụ các hoạt động của Học viện.

  12. Quản lý, theo dõi, giám sát và huấn luyện về công tác phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ tại Học viện.

  13. Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên của Văn phòng về mọi mặt; thực hiện tốt chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng đối với cán bộ, nhân viên của đơn vị theo phân cấp quản lý; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định; quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, các loại hồ sơ theo chức năng, nhiệm vụ quản lý và tài sản được Giám đốc giao.

  14. Thực hiện các nhiệm vụ khách do Giám đốc phân công.

  II. THÀNH TÍCH

  1. Danh hiệu thi đua

  Tập thể Văn phòng nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc, trong đó có 03 năm liên tục được tặng Cờ thi đua cấp Bộ và năm 2020 được tặng Cờ thi đua cho đơn vị điển hình tiên tiến dẫn đầu phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020. Cụ thể:

  Năm

  Danh hiệu

  Quyết định

  2014 - 2015

  Cờ thi đua cấp Bộ

  Quyết định số 2721/QĐ-HVCTQG ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  2015 - 2016

  Cờ thi đua cấp Bộ

  Quyết định số 3144/QĐ-HVCTQG ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  2017

  Cờ thi đua cấp Bộ

  Quyết định số 197/QĐ-HVCTQG ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  2020

  Cờ thi đua cấp Bộ
  giai đoạn 2015 - 2020

  Quyết định số 2225-QĐ/HVCTQG ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  2. Hình thức khen thưởng

  - Năm 2011, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 đã có thành tích trong công tác từ năm học 2008 - 2009 đến năm học 2010 - 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

  - Năm 2019, được tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo Quyết định số 2167-QĐ/HVCTQG ngày 25/4/2019 vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2017 và 2018).

  - Năm 2017, được tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1397-QĐ/HVCTQG ngày 17/4/2017 vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2015 và 2016).

  - Năm 2013, được tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1938/QĐ-HVCT-HCQG ngày 03/6/2013 vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

  - Năm 2012, được tặng Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam theo Quyết định số 200/QĐ-KT ngày 16/10/2012 đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2011 - 2012.

  - Năm 2009, được tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh theo Quyết định số 17-QĐ/HVCT-HCQG ngày 07/01/2009 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

  - Năm 2008, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2007.

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611