Ban Quản lý đào tạo

  25/07/2020 10:42 AM


  BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

   

   

   

  TS Trương Thị Như Yến

  Trưởng ban Ban Quản lý đào tạo

   

   

  I. Lịch sử hình thành

  - Năm 1949, Liên khu ủy Khu V quyết định thành lập Trường Đảng Liên khu V, trong tổ chức bộ máy của Trường, Tổ Giáo vụ cũng được thành lập.

  - Năm 1976, Tổ Giáo vụ được chuyển thành Phòng Giáo vụ thuộc Trường Nguyễn Ái Quốc IV.

  - Năm 1993, Phòng Giáo vụ được đổi tên thành Phòng Quản lý đào tạo thuộc Phân viện Đà Nẵng.

  - Năm 2006, Phòng Quản lý đào tạo được chuyển thành Ban Quản lý đào tạo thuộc Học viện Chính trị khu vực III cho đến nay.

  II. Chức năng, nhiệm vụ

  1. Chức năng

  Ban Quản lý đào tạo (Ban QLĐT) là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị khu vực III (Học viện), có chức năng tham mưu cho Giám đốc tổ chức triển khai, quản lý, theo dõi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ của Học viện.

  2. Nhiệm vụ

  - Tham mưu cho Giám đốc xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm theo chỉ tiêu được giao; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức công tác tuyển sinh, tiếp sinh, xếp lớp cho các hệ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định hiện hành.

  - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của các hệ lớp theo khóa học, năm học, theo tháng và theo tuần; tổ chức phổ biến quy chế, kế hoạch, chương trình học tập, kiểm tra, đánh giá và các quy định khác liên quan đến hoạt động học tập rèn luyện của học viên; quản lý các loại hồ sơ tuyển sinh và danh sách học viên các lớp.

  - Đề xuất phương án phát triển các loại hình đào tạo, bồi dưỡng và nguồn lực phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

  - Quản lý kế hoạch giảng dạy theo khóa học, năm học, theo tháng và theo tuần; kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của các đơn vị giảng dạy, các giảng viên theo quy định; xác nhận giờ giảng của giảng viên.

  - Phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý chất lượng giảng dạy và đổi mới phương pháp giảng dạy theo quy định.

  - Tham mưu xây dựng các quy chế, quy định và thực hiện các nhiệm vụ công tác về khảo thí theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và sự phân công của Giám đốc; xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết cho hoạt động khảo thí và thành lập các Hội đồng có liên quan đến công tác khảo thí; hướng dẫn thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác khảo thí của Học viện.

  - Tổ chức quản lý hoạt động học tập, rèn luyện của học viên; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với học viên; tiếp nhận, xử lý theo quy định các loại đơn, thư, hồ sơ, văn bản có liên quan đến hoạt động học tập, rèn luyện của học viên.

  - Phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc quản lý học viên; giải quyết chế độ, chính sách; tổ chức các hoạt động nghiên cứu thực tế, thông tin thời sự, văn hóa - thể thao và các hoạt động khác cho học viên theo quy định.

  - Quản lý hợp đồng đào tạo, phôi bằng, phiếu điểm; quản lý việc cấp phát bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận cho học viên; quản lý lưu trữ hồ sơ, kết quả học tập và rèn luyện của học viên theo quy định.

  - Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ban QLĐT về mọi mặt, thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định; quản lý, bảo quản và sử dụng có hiệu quả tài sản, các loại hồ sơ, tài liệu được Giám đốc giao.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

  III. Tổ chức bộ máy

  1. Số lượng

  - Tổng số viên chức của Ban Quản lý đào tạo hiện nay là 13 người, gồm 09 nữ và 04 nam, trong đó: Chuyên viên cao cấp 01 đồng chí, Chuyên viên chính 07 đồng chí, Chuyên viên 05 đồng chí; Tiến sỹ 01 đồng chí, Thạc sỹ 12 đồng chí; Cao cấp lý luận chính trị 09 đồng chí.

  - Chi bộ Ban Quản lý đào tạo: 12 đảng viên.

  - Tổ Công đoàn Ban Quản lý đào tạo: 13 đoàn viên.

  2. Lãnh đạo Ban

  1. Trưởng ban: TS Trương Thị Như Yến

  2. Phó Trưởng ban: ThS Nguyễn Văn Thọ

  3. Phó Trưởng ban: ThS Trần Thị Hạnh

  3. Viên chức của Ban

  01. ThS Lê Thị Bé

  02. ThS Trần Thị Minh Châu

  03. ThS Trần Thị Thu Hằng

  04. ThS Nguyễn Thị Thùy Hương

  05. ThS Nguyễn Thị Cẩm Liên

  06. ThS Nguyễn Thanh Nga

  07. ThS Trương Phúc Nguyên

  08. ThS Võ Duy Quang

  09. ThS Bùi Thị Kim Quyên

  10. ThS Huỳnh Tấn Trung

   

  IV. Thành tích của đơn vị

  Năm

  Hình thức khen thưởng/ Danh hiệu thi đua

  Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng/quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

  2002

  Giấy khen của Giám đốc Phân viện Đà Nẵng

  Giấy khen số 140/KT/QĐPVĐN, ngày 31/10/2002 của Giám đốc Phân viện Đà Nẵng: Tập thể lao động Giỏi, năm học 2001 – 2002.

  2003

  Giấy khen của Giám đốc Phân viện Đà Nẵng

  Giấy khen số 142/KT/2003 của Giám đốc Phân viện Đà Nẵng: Tập thể lao động Giỏi, năm học 2002 – 2003

  2004

  Giấy khen của Giám đốc Phân viện Đà Nẵng

  Giấy khen của Giám đốc Phân viện Đà Nẵng: Tập thể Lao động tiên tiến, xuất sắc trong năm học 2003 – 2004

  2004

  Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  2005

  Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

  Bằng khen số 749/KT, ngày 05/02/2005 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Phòng Quản lý đào tạo (Phân viện Đà Nẵng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh): Đã hoàn thành tốt nhiệm công tác năm 2004

  2005

  Giấy khen của Giám đốc Phân viện Đà Nẵng

  Giấy khen ngày 17/6/2005 của Giám đốc Phân viện Đà Nẵng: Tập thể Lao động tiên tiến, xuất sắc trong năm học 2004 – 2005

  2006

  Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị

  khu vực III

  Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III: Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2005 – 2006

  2007

  Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị

  khu vực III

  Quyết định số 266/QĐ-HVCTKV III, ngày 07/9/2007 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III: Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2006 – 2007

  2009

  Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia

  Hồ Chí Minh

  Quyết định số 17/QĐ-HVCTQG, ngày 07/01/2009 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh: Đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

  2009

  Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị

  khu vực III

  Quyết định số 331/QĐ-KT, ngày 11/9/2009 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III: Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2008 – 2009

  2010

  Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị-

  Hành chính khu vực III

  Quyết định số 194/QĐ-HVCT-HCKV III, ngày 01/7/2010 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III: Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2009 – 2010

  2010

  Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị-

  Hành chính khu vực III

  Quyết định số 195/QĐ-HVCT-HCKV III, ngày 01/7/2010 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III: Đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2005-2010)

  2010

  Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia

  Hồ Chí Minh

  Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh: Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 2006-2010

  2011

  Tập thể lao động tiên tiến

  Quyết định số 374/QĐ-HVCT-HCKV III, ngày 12/9/2011 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III: Tập thể Lao động tiên tiến, năm học 2010 – 2011

  2012

  Tập thể lao động tiên tiến

  Quyết định số 185/QĐ-HVCT-HCKV III, ngày 22/8/2012 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III: Tập thể Lao động tiên tiến, năm học 2011 – 2012

  2013

  Tập thể lao động tiên tiến

  Quyết định số 261/QĐ-HVCT-HCKV III, ngày 20/8/2013 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III: Tập thể Lao động tiên tiến, năm học 2012 – 2013

  2014

  Tập thể lao động tiên tiến

  Quyết định số 326/QĐ-HVCTKV III, ngày 08/9/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III: Tập thể Lao động tiên tiến, năm học 2013 – 2014

  2014

  Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị

  khu vực III

  Quyết định số 219/QĐ-HVCTKV III, ngày 16/6/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III: Đã có nhiều thành tích trong công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 5 năm (2009 – 2014)

  2015

  Tập thể lao động xuất sắc,

  Cờ thi đua cấp Bộ

  Quyết định số 2721/QĐ-HVCTQG, ngày 21/7/2015 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2014-2015

  2016

  Tập thể lao động xuất sắc

  Quyết định số 3144/QĐ-HVCTQG, ngày 18/7/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2015-2016

  2017

   

   

  Tập thể lao động xuất sắc,

  Cờ thi đua cấp Bộ

   

  Quyết định số 197/QĐ-HVCTQG, ngày 09/01/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017

  2017

  Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  Quyết định số 1397/QĐ-HVCTQG, ngày 17/4/2017 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2015 và 2016)

  2017

  Bằng khen của Tỉnh ủy

  Quảng Bình

  Quyết định số 912-QĐ/TU, ngày 16/11/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình tặng Ban Quản lý đào tạo: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Bí thư cấp ủy cấp xã, nhiệm kỳ 2020-2025

  2018

  Tập thể lao động xuất sắc

  Quyết định số 93/QĐ-HVCTQG, ngày 10/01/2019 của Giám đốc

  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018

  2018

  Bằng khen của Tỉnh ủy Quảng Bình

  Quyết định số 1171-QĐ/TU, ngày 28/6/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình tặng Ban Quản lý đào tạo: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh chủ chốt cấp huyện và cán bộ quản lý cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025

  2019

   

   

  Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia

  Hồ Chí Minh

  Quyết định số 2167/QĐ-HVCTQG, ngày 25/4/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2017 và 2018)

  2019

   

   

  Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính khu vực III

  Quyết định số 2171-QĐ/HVCTKV III, ngày 11/11/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III: Đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua chào mừng 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

  2019

   

   

  Tập thể lao động xuất sắc,

  Cờ thi đua cấp Bộ

   

  Quyết định số 6911-QĐ/HVCTQG, ngày 30/12/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019

  2020

  Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị

  khu vực III

  Quyết định số 707-QĐ/HVCTKV III, ngày 12/5/2020 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III: Đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2015-2020)

  2020

   

   

  Cờ thi đua cấp Bộ

   

   

  Quyết định số 2225-QĐ/HVCTQG, ngày 23/6/2020 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Đơn vị điển hình tiên tiến dẫn đầu phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

  Nguồn: Ban Quản lý đào tạo

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611