Ban Tổ chức - Cán bộ

  28/07/2020 10:35 AM


  BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ

   

  TS Phan Thanh Giản

  Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ

   

  Tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Tổ chức – Cán bộ

  Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, nhà làm việc 3 tầng, Học viện Chính trị khu vực III, Điện thoại Văn phòng: 02363.844.693

  1. Quá trình hình thành và phát triển

  Phòng Tổ chức - Cán bộ ra đời cùng với sự hình thành Học viện và từ tháng 4/2006 đến nay là Ban Tổ chức - Cán bộ.

  2. Chức năng, nhiệm vụ

  2.1. Vị trí, chức năng

  Ban Tổ chức - Cán bộ (Ban TC-CB) là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị khu vực III (Học viện), có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về công tác tổ chức, cán bộ của Học viện.

  2.2. Nhiệm vụ

  1. Tham mưu, xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Học viện trình Giám đốc phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao quyền, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý theo quy định; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Học viện.

  2. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của các đơn vị trực thuộc Học viện; xác định biên chế theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp của các đơn vị.

   3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công tác tổ chức, cán bộ; nội quy, quy chế làm việc của Học viện nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động của Học viện được thông suốt có hiệu lực, hiệu quả và đúng quy định.

   4. Phối hợp với các đơn vị trong việc thực hiện quản lý cán bộ, công chức, viên chức; kiểm tra, giám sát việc quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các đơn vị; theo dõi, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; theo dõi và làm thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi học tập, công tác trong nước và nước ngoài, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức đi học tập, công tác trở về cơ quan tiếp tục làm việc.

   5. Nghiên cứu cụ thể hóa các chức danh, tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức tại Học viện; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu chung và của Học viện.

  6. Tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng; đề xuất phương án luân chuyển, biệt phái, đi nghiên cứu thực tế tại địa phương, ban, ngành; tuyển dụng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Học viện; trình Giám đốc ký hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng xác định thời hạn và hợp đồng lao động vụ việc với các đối tượng liên quan.

  7. Theo dõi và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  8. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn Học viện.

  9. Tham gia các hội đồng tư vấn: Hội đồng lương; Hội đồng tuyển dụng; Hội đồng đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Hội đồng thi đua - khen thưởng; Hội đồng đánh giá giảng viên lên lớp; Hội đồng xét phụ cấp nghề, phụ cấp thâm niên giáo dục và các Hội đồng khác theo quy định.

  10. Quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

  11. Tham gia lập hồ sơ, thủ tục đề nghị khen, tặng thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức tại Học viện; phối hợp xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật. 

  12. Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tổ chức - Cán bộ về mọi mặt, thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định; quản lý, bảo quản và sử dụng có hiệu quả tài sản, các loại hồ sơ, tài liệu được Giám đốc giao.

  13 Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

  3. Cơ cấu tổ chức

  Ban Tổ chức - Cán bộ hiện nay có 07 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó:

  - 01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và 05 chuyên viên;

  - Về trình độ: 02 tiến sĩ, 04 thạc sĩ và 01 cử nhân;

  - Về giới tính: 04 nữ và 03 nam.

  4. Thành tích

  - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2006;

  - Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng năm 2004;

  - Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III (Tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2005 – 2010, 2010-2015 và 2015 - 2020);

  - Đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiến tiến các năm từ 2001 đến 2005, từ năm 2007 đến năm 2015, năm 2017, 2018;

  - Đạt danh hiệu tập thể lao động suất sắc các năm 2016, 2019;

  - Cờ thi đua Cấp bộ năm 2019.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611