Ban Kế hoạch - Tài chính

  17/07/2020 06:51 PM


  BAN KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

   

   

  ThS Nguyễn Đức Vinh

  Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính

   

  Tập thể Ban Kế hoạch – Tài chính

   

  I. TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  1. Lịch sử hình thành

  + Tên đơn vị hiện nay:  Ban Kế hoạch – Tài chính

  Năm thành lập đơn vị:

  - Năm 2018: Theo Quyết định số 6589-QĐ/HVCTQG ngày 01 tháng 11 năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị khu vực III (Trước đây là phòng Kế hoạch – Tài vụ).

  - Hiện nay đội ngũ cán bộ của Ban là 8 cán bộ trong đó có 4 Thạc sĩ, 4 cử nhân; Chi bộ có 9 đảng viên đang sinh hoạt.

  2. Tổ chức bộ máy

  - Nguyễn Đức Vinh:          Trưởng ban, Bí thư chi bộ

  - Hồ Thị Kim Sương:        Phó Trưởng ban, Phó Bí thư chi bộ

  - Đặng Thị Vân:                Chuyên viên chính

  - Hoàng Thị Thanh Tú      Chuyên viên

  - Đoàn Thị Thanh Nga      Chuyên viên

  - Phạm Thị Thương           Kế toán

  - Hoàng Thanh Quang       Kế toán

  - Trần Thị Hoa                   Thủ Quỹ

  3. Chức năng, nhiệm vụ                                                           

  3.1. Chức năng

  Ban Kế hoạch - Tài chính (Ban KH-TC) là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị khu vực III (Học viện), có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong công tác kế hoạch tài chính, công tác kế toán của Học viện.

  3.2. Nhiệm vụ

      1. Xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách

  a) Chủ trì xây dựng kế hoạch ngân sách nhà nước ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, phương án tự chủ tài chính, phương án phân bổ ngân sách chi tiết cho từng nhiệm vụ; lập dự toán chi tiết ngân sách theo nhóm, mục, nguồn kinh phí để đảm bảo kinh phí duy trì ổn định toàn bộ hoạt động của Học viện.

  b) Hướng dẫn, thẩm định và kiểm tra, giám sát các đơn vị lập dự trù, kế hoạch thu, chi ngân sách và thực hiện kế hoạch theo đúng quy định.

  c) Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, chỉnh sửa, tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định về tài chính của Học viện đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.

  2. Quản lý tài chính, kế toán

  a) Là đầu mối thực hiện công tác quản lý thu - chi tài chính của Học viện, điều hành toàn bộ công tác tài chính, kế toán của Học viện; thực hiện chế độ báo cáo tổng kết công tác tài chính, báo cáo quyết toán tài chính và các báo cáo khác liên quan theo chuẩn mực, chế độ kế toán - kiểm toán và quy định hiện hành của Nhà nước và của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  b) Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các nguồn thu hợp pháp được giao. Thanh toán các khoản chi, kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu - chi, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính và các tiêu chuẩn định mức của Học viện, đảm bảo việc quản lý, sử dụng các nguồn tài chính của Học viện theo đúng quy định, mục đích, hiệu quả.

  c) Tổ chức hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán và bộ máy kế toán quản lý thống nhất theo đúng Luật Ngân sách, pháp luật kế toán, thống kê của Nhà nước. Lưu trữ các văn bản tài chính, chứng từ kế toán theo quy định về chế độ kế toán hiện hành.

  d) Tham gia xây dựng các loại hợp đồng kinh tế (mua sắm thiết bị, vật tư, cải tạo sửa chữa công trình kiến trúc, dịch vụ,...), hợp đồng liên kết đào tạo để tham mưu cho Giám đốc Học viện các điều khoản liên quan đến tài chính và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.

  đ) Định kỳ, phối hợp với Văn phòng tiến hành kiểm kê tài sản, thanh lý tài sản theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  e) Hướng dẫn tập hợp chứng từ thanh toán, đôn đốc việc giải ngân các nguồn kinh phí của Học viện theo đúng chế độ và pháp luật hiện hành.

  g) Thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính hàng năm theo đúng quy định.

  3. Tham gia vào các ban quản lý, đề án, chương trình, ban tổ chức, hội đồng ... theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện.

  4. Thực hiện công tác công khai tài chính.

  5. Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ban KH-TC về mọi mặt, thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định; quản lý, bảo quản và sử dụng có hiệu quả tài sản, các loại hồ sơ, tài liệu được Giám đốc giao.

  6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

  II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRÊN CÁC MẶT

  1.1 Công tác tham mưu về lĩnh vực tài chính:

  - Tham mưu cho Ban Giám đốc các mặt công tác liên quan đến tài chính, triển khai áp dụng các thông tư, văn bản của Nhà nước và các quy định, hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vào Học viện Chính trị khu vực III cho phù hợp với tình hình thực tế.

  1.2. Công tác lập và chấp hành dự toán:

  1.2.1. Công tác lập dự toán:

  - Ban Kế hoạch-Tài chính đã chủ động hướng dẫn, phối kết hợp với các đơn vị lập dự toán năm tương đối sát với thực tế, đã bao quát được các nội dung chi trong năm dự toán.

  - Thời hạn nộp dự toán đúng theo yêu cầu về thời gian, biểu mẫu mà Vụ Kế hoạch – Tài chính giao.

  1.2.2. Công tác chấp hành dự toán:

  a/ Đối với nguồn NSNN:

  * Nguồn thường xuyên (nguồn tự chủ):

  - Thực hiện thanh toán đúng, đủ theo định mức chi đã quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ.

  - Sử dụng đúng nguồn kinh phí, đúng mục đích, hạch toán đúng theo mục lục ngân sách quy định.

  - Ban Kế hoạch-Tài chính đã cùng các đơn vị áp dụng các giải pháp tích cực để tiết kiệm chi nhằm tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho Học viện.

  - Rà soát và kiên quyết cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết, bảo đảm tính hiệu quả trong việc huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

  * Nguồn không thường xuyên:

  - Công tác mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định :

  Ban Kế hoạch-Tài chính đã phối hợp với Văn phòng triển khai thực hiện đúng các danh mục được giao và thực hiện giải ngân theo đúng tiến độ, đúng thủ tục các danh mục đã được phê duyệt.

  - Công tác theo dõi nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học :

  Thực hiện thanh toán đúng, đủ theo danh mục đề tài được giao. Phối kết hợp với Ban Quản lý khoa học đôn đốc các chủ nhiệm đề tài để thực hiện đúng tiến độ đề tài, thực hiện thanh quyết toán với Kho bạc đúng thời gian quy định.

  - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ nguồn kinh phí đào tạo lại, đào tạo theo chức danh:

  Phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ triển khai các lớp bồi dưỡng, đào tạo lại cán bộ theo đúng kế hoạch chương trình đã đề ra.

  b. Đối với nguồn thu sự nghiệp:

  - Ban Kế hoạch-Tài chính đã theo dõi chặt chẽ thu, chi đối với từng hợp đồng đào tạo, mở sổ chi tiết phản ánh đầy đủ các nội dung kinh tế phát sinh. Phối hợp với các trường Chính trị địa phương để giải quyết một số nội dung thu cho đúng với quy định. Một số trường hợp không thu được như dự kiến đều kịp thời báo cáo và được Giám đốc cho ý kiến chỉ đạo trực tiếp. Thực hiện chi đúng, đủ, tiết kiệm nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho đơn vị và tăng thu nhập cho cán bộ.

  - Đối với các khoản thu khác, Ban Kế hoạch - Tài chính cũng đã phối kết hợp với các đơn vị cân nhắc, tính toán đến hiệu quả kinh tế tham mưu cho Giám đốc các phương án khai thác nguồn thu nhằm bổ sung nguồn tăng cường cơ sở vật chất cho đơn vị, cải thiện đời sống cán bộ.

  1.3. Công tác nghiệp vụ tài chính kế toán:

  1. Đơn vị đã thực hiện tốt công tác kiểm soát chứng từ, ghi sổ kế toán theo đúng nguyên tắc tài chính và các quy định của cơ quan chủ quản. Các kế toán viên thường xuyên theo dõi, cập nhật các văn bản, quy định mới để áp dụng vào công tác chuyên môn. Sổ sách được ghi chép rõ ràng, trung thực, lưu trữ cẩn thận. Báo cáo tài chính được lập đúng quy định, đúng yêu cầu của cơ quan tài chính cấp trên.

  2.  Những nguyên nhân đạt được thành tích.

  - Luôn có sự chỉ đạo, quản lý sâu sát của Ban Giám đốc, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực III; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Vụ Kế hoạch-Tài chính Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; hệ thống văn bản pháp luật của Nhà nước, các quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công tác tài chính có những hướng dẫn cụ thể, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

  - Các cán bộ công chức trong phòng đều có chuyên môn khá tốt, đáp ứng kịp thời công tác được giao, tinh thần thái độ làm việc nhiệt tình, có kỷ luật tốt, nhanh nhạy, nắm bắt và vận dụng kịp thời các hướng dẫn về tài chính của cơ quan cấp trên.

  3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  - Cán bộ, công chức trong đơn vị chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của khu dân cư.

  4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể.

  - Tổ chức đảng đơn vị luôn đạt danh hiệu Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

  - Đơn vị đã hưởng ứng và tích cực tham gia các phong trào do Công đoàn Học viện, Đoàn Thanh niên phát động.

  - Một số cán bộ trong đơn vị đã tham gia và giữ vị trí trọng yếu trong Ban chấp hành Công đoàn và Ban Nữ công của Học viện.

  III. THÀNH TÍCH

  1. Danh hiệu thi đua:

  Năm

  Danh hiệu thi đua

  Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

  2018

  Tập thể Lao động xuất sắc- “Cờ Thi đua cấp Học viện” đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua

   Tại Quyết định số 93-QĐ/HVCTQG ngày 10/01/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  2019

  Tập thể Lao động xuất sắc

  QĐ số 6911-QĐ/HVCTQG ngày 30/12/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  2. Hình thức khen thưởng:

  Năm

  Hình thức khen thưởng

  Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

  2019

  Giấy khen “Đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 70 năm Truyền thống Học viện Chính trị khu vực III”

  (1949-2019)

  Tại Quyết định số 2563-QĐ/HVCTKV III ngày 26/12/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III 

   

   

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611